1078/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 32 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1322/2003, 1080/2006, 390/2007 och 1321/2010, och

ändras 5 a § 2 och 4 mom., 7 § 1, 6 och 9 mom., 9 a § 1 mom., 14 § 3 mom. och 14 a § 3 mom.,

sådana de lyder, 5 a § 2 och 4 mom. i lag 345/2004, 7 § 1, 6 och 9 mom. i lag 52/2011, 9 a § 1 mom. och 14 a § 3 mom. i lag 408/2005 samt 14 § 3 mom. i lag 792/2007, som följer:

5 a §
Heltidsstudier

Gymnasiestudier är heltidsstudier om deras omfattning enligt lärokursen är sammanlagt minst 75 kurser eller om de genomförs i samband med en yrkesinriktad grundexamen enligt lärokursen för gymnasieutbildningen för vuxna.


Studier som genomförs vid en utländsk läroanstalt är heltidsstudier om läroanstalten har angett dem som sådana. Högskolestudier kan anses som heltidsstudier också om studiernas omfattning motsvarar i medeltal minst fem studiepoäng per studiemånad. Andra studier kan anses som heltidsstudier också om studiernas omfattning motsvarar sådana heltidsstudier som avses i 2 eller 3 mom. Studiestöd beviljas dock inte för studier som helt ordnas som distansstudier.

7 §
Tidsbegränsningar

I fråga om andra studier än studier som leder till högskoleexamen beviljas studiestöd för den tid då den studerande bedriver heltidsstudier.


I fråga om en examen som avläggs vid en utländsk högskola bestäms den tid som berättigar till studiestöd på de grunder som anges i denna paragraf och på basis av examens omfattning.


I fråga om andra läroanstalter kan studiestöd beviljas för högst 12 månader när den regelrätta studietiden gått ut. Med den regelrätta studietiden avses tiden för slutförande av studierna utan förlängning enligt 31 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildning eller 24 § 1 mom. i gymnasielagen eller tiden för slutförande av studierna enligt läroplanen, om tiden inte är angiven i lagstiftningen.

9 a §
Studiestödsnämndernas uppgifter

Studiestödsnämnderna har till uppgift att

1) följa framgången i studierna och på eget initiativ eller på begäran av Folkpensionsanstalten eller den studerande ge utlåtande om studieframgången,

2) ange tillräcklig omfattning i fråga om studier som bedrivs under sommaren,

3) på eget initiativ eller på begäran av Folkpensionsanstalten eller den studerande ge utlåtande om huruvida en studerande som har fått studiestöd under den maximala tiden kan beviljas förlängning av den tid som berättigar till studiestöd på det sätt som föreskrivs i 7 a §.


14 §
Bostadstillägg

Den som studerar utomlands beviljas bostadstillägg på samma villkor som den som studerar i Finland. Den som studerar och bor utomlands har dock rätt till bostadstillägg trots vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten.

14 a §
Bostadstilläggets belopp

Bostadstillägget är 210 euro i månaden om den studerande studerar och bor utomlands. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om bostadstilläggets belopp i länder med låg hyresnivå.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2013. Lagens 9 a § 1 mom. träder i dock kraft den 1 juni 2013. Upphävandet av 32 § träder i kraft den 1 maj 2013.

Lagens 7 § 6 mom. tillämpas, om den studerande vid antagningen har tagit emot studieplatsen eller för första gången har anmält sig som närvarande för studierna i fråga den 1 augusti 2013 eller därefter. På studier som inletts före denna tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 99/2012
KuUB 7/2012
RSv 147/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.