1075/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 12 kap. 10 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012):

1 kap.

Investeringsunderstöd

1 §
Beviljande av statsunderstöd och anvisande av anslag

Av sysselsättningsanslagen kan, inom gränserna för statsbudgeten, statsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte beviljas och anvisas dem som avses i 12 kap. 10 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) för projekt som gäller byggande, underhåll, ombyggnad, utvidgning, omstrukturering eller någon annan investering.

2 §
Myndighet som beviljar eller anvisar anslag

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, i fråga om sådant statsunderstöd för investeringar som sökts av sysselsättningsanslag, antingen bevilja sökanden understödet direkt eller anvisa en annan statlig myndighet eller ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid närings-, trafik- och miljöcentralen de sysselsättningsanslag som behövs för beviljandet av statsunderstödet (investeringsunderstöd).

Närings-, trafik- och miljöcentralen anvisar en annan myndighet eller ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid närings-, trafik- och miljöcentralen (statsbidragsmyndigheten) de anslag som behövs för beviljandet av statsunderstödet i sådana fall då det enligt särskilda bestämmelser är statsbidragsmyndigheten som beviljar sökanden statsunderstödet. I övriga fall beviljar närings-, trafik- och miljöcentralen sökanden investeringsunderstödet direkt.

Arbets- och näringsministeriet anvisar andra ministerier och andra verksamhetsenheter inom centralförvaltningen anslag för beviljande av statsunderstödet. Närings-, trafik- och miljöcentralen anvisar de statsbidragsmyndigheter som lyder under ett ministerium eller en verksamhetsenhet inom centralförvaltningen anslag för beviljande av statsunderstöd.

3 §
Utlåtande om ansökan om statsunderstöd

Arbets- och näringsministeriet eller närings-, trafik- och miljöcentralen ska inhämta utlåtande om ansökan om statsunderstöd av den statsbidragsmyndighet som avses bli anvisad anslaget.  Om statsbidragsmyndigheten har gjort en framställning om anvisande av anslaget, behöver inget utlåtande inhämtas.

I utlåtandet eller framställningen ska det redogöras för

1) investeringens sysselsättningseffekter under byggnadstiden och bestående sysselsättningseffekter,

2) i vilket skede planeringen av projektet är samt om kostnaderna i kostnadskalkylen för projektet är godtagbara och skäliga,

3) särskilda bestämmelser som ska tillämpas i fråga om finansieringen av projektet, samt

4) övriga frågor som nämns i begäran om utlåtande.

Om den som ansöker om statsunderstöd bedriver näringsverksamhet, ska det i utlåtandet eller framställningen, förutom vad som sägs i 2 mom., redogöras för

1) om det projekt som ska finansieras kan anses ha förutsättningar att utgöra en fortsatt lönsam verksamhet, samt

2) vilka statsunderstöd eller vilken annan offentlig finansiering sökanden eventuellt har fått under de tre föregående åren.

Om statsbidragsmyndigheten i sitt utlåtande inte har förordat anvisandet av anslag, får anslag inte anvisas, om inte statsrådets allmänna sammanträde beslutar något annat i en fråga som omfattas av ett ministeriums beslutanderätt.

4 §
Påbörjade projekt

Av sysselsättningsanslagen beviljas inte understöd för projekt där de egentliga byggnadsarbetena eller renoverings- eller underhållsarbetena har påbörjats innan ansökan om statsunderstöd har anhängiggjorts hos den behöriga statsbidragsmyndigheten.

Vid tillämpningen av denna förordning anses arbetet ha påbörjats, när

1) ett för byggherren bindande entreprenadavtal har ingåtts,

2) grävningsarbetet för att lägga grunden har inletts, eller

3) i fråga om renoverings- eller underhållsarbeten, rivningsarbetena enligt åtgärdsplanen har inletts.

5 §
Statsunderstödets belopp

Ett investeringsunderstöd får inte, sammanräknat med annat statsunderstöd som betalas för samma projekt, överstiga maximibeloppet för det statsunderstöd som föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller statsunderstödsprojektet i fråga eller som annars fastställts för ett sådant projekt. Statsunderstödet får ändå inte överstiga 90 procent av de godtagbara kostnaderna. Statsunderstöd som beviljats av sysselsättningsanslag beaktas som avdrag från sådant statsunderstöd som beviljas med stöd av särskilda bestämmelser.

För projekt som genomförs på de områden där arbetslösheten är svårast kan, utöver vad som bestäms i 1 mom., extra statsunderstöd anvisas till högst 20 procent av de godtagbara kostnader som lagts till grund för statsunderstödet. Det sammanlagda beloppet av den statliga finansiering som kommer ett projekt till godo får dock inte överstiga 90 procent av de godtagbara kostnaderna. Extra statsunderstöd beaktas inte som avdrag från annat statsunderstöd som eventuellt beviljas.

Om det inte har utfärdats sådana särskilda bestämmelser om statsunderstödets maximibelopp som avses i 1 mom., får investeringsunderstödet tillsammans med annat statsunderstöd inte överstiga 75 procent av de kostnader för projektet som är godtagbara.

6 §
Förutsättningar för användning av sysselsättningsanslag

För att investeringsunderstöd ska beviljas och anvisas krävs att det vid planeringen och genomförandet av statsunderstödsprojekt och i statsunderstödsverksamheten iakttas vad som eventuellt föreskrivs i de särskilda bestämmelser som gäller finansieringen av projektet.

7 §
Utvärdering av sysselsättningseffekterna

En mottagare av investeringsunderstöd ska redogöra för hur investeringen utfallit med tanke på sysselsättningseffekterna under byggnadstiden och de bestående sysselsättningseffekterna.

Mottagaren av understöd är skyldig att lämna uppgifter för utvärderingen för en tid av högst fem år räknat från den dag då den sista posten av understödet betalades.

2 kap.

Sysselsättningsarbetsprogram

8 §
Sysselsättningsanslag som används till statens investeringar

För förbättrande av sysselsättningen kan av sysselsättningsanslag som är avsedda för investeringar beviljas finansiering till statens byggande verksamhetsenheter.

De statliga byggande verksamhetsenheter som avses i denna förordning är ansvarsområdena för miljön och naturresurserna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, Trafikverket, Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet, Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet, försvarsministeriet, Gränsbevakningsväsendet, förvaltningsnämnden för Sveaborg och statsrådets kansli. Förfarandet med sysselsättningsarbetsprogrammet för ansvarsområdena för miljön och naturresurserna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköts centraliserat av Finlands miljöcentral under jord- och skogsbruksministeriets samt miljöministeriets styrning.

9 §
Sysselsättningsarbetsprogram

Statens byggande verksamhetsenheter ska årligen lämna in en framställning om de sysselsättningsanslag som enligt planerna ska användas till statens investeringar (sysselsättningsarbetsprogram). Framställningarna lämnas in på det sätt som godkänts av arbets- och näringsministeriet. Framställningarna ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen som sänder arbets- och näringsministeriet de framställningar som centralen anser vara berättigade till finansiering samt sina utlåtanden om framställningarna. I sysselsättningsarbetsprogrammet ska det ingå en bedömning av vilka sysselsättningseffekter programmet har.

10 §
Godkännande av projekt som ska finansieras för sysselsättningsarbetsprogrammet

Arbets- och näringsministeriet godkänner tilldelningen till projekt i fråga om anslag som statsrådet anvisat ministeriet eller anvisningen av anslagen till närings-, trafik- och miljöcentralerna. Närings-, trafik- och miljöcentralen godkänner tilldelningen till projekt i fråga om anslag som anvisats centralen.

11 §
Utvärdering av programmets sysselsättningseffekter

Statens byggande verksamhetsenheter ska redogöra för hur investeringen utfallit med tanke på sysselsättningseffekterna under byggnadstiden och de bestående sysselsättningseffekterna. Den byggande verksamhetsenheten är skyldig att lämna uppgifter för utvärderingen för en tid av högst fem år räknat från det att programåret löpt ut.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §
De områden där arbetslösheten är svårast

De i 5 § 2 mom. avsedda områden där arbetslösheten är svårast utgörs av de kommuner där den genomsnittliga arbetslöshetsgraden på årsnivå överstiger motsvarande arbetslöshetsgrad i hela landet med minst 50 procent eller där sysselsättningsläget har försämrats plötsligt och kraftigt.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 28 december 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Överinspektör
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.