1069/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 26 § 2 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgiftsbelagda prestationer inom statsbidragsverksamheten vid Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster.

Bestämmelser om grunderna för när prestationer är avgiftsbelagda finns i 26 § i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) och med stöd av den paragrafen i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §
Skogscentralens avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Skogscentralens avgiftsfria offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 och 4 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Bestämmelser om andra avgiftsfria prestationer finns i 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §
Skogscentralens offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Skogscentralens offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och de fasta avgifter som tas ut för dem framgår av bilaga 2 till denna förordning.

Den avgift som avses i punkt 7 i bilaga 2 bestäms enligt arealen på den mark som skogsägaren eller övrig part äger eller har i ständig besättningsrätt som kan användas till skogsbruk och för vilken befrielse från skogsvårdsavgifter ansöks. Den lägsta avgift som tas ut är dock 100,00 euro. Den avgift som avses i punkt 11 i bilaga 2 bestäms enligt arealen på det skadedrabbade område som värderas.

En avgift tas ut också för ett avslagsbeslut. Avgiften för ett avslagsbeslut som gäller punkt 7 i bilaga 2 är 100,00 euro om beslutet inte förutsätter besiktning i terrängen och 100,00 euro samt en avgift per hektar granskad areal, om beslutet förutsätter en sådan besiktning.

I avgifterna enligt avgiftstabellen i bilaga 2 ingår inte fakturerings- och postningskostnader, vilka tas ut separat.

4 §
Skogscentralens offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka skogscentralen tar ut en avgift enligt självkostnadsvärde, är

1) sådana kostnader för tvångsutförande som avses i 15 § 3 mom. och 20 § 2 och 3 mom. i skogslagen (1093/1996),

2) utlåtande om en skogsplan för församlingens skogar som ska lämnas till kyrkorådet med stöd av 15 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkoordningen (1055/1993),

3) anvisande av de träd i en samfälld skog som kan utmätas och säljas för betalning av ett delägarlags skulder enligt 50 § i lagen om samfällda skogar (109/2003),

4) handräckning till en myndighet när det särskilt har föreskrivits att handräckningen är avgiftsbelagd,

5) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket vid tillsynen över att lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002) följs och vid kontroll som hänför sig till produktion och marknadsföring av frön av skogsträd,

6) utdrag och kopior av dokument som förvaras vid skogscentralen om kopiorna eller utdragen ersätter separata beslut, intyg eller motsvarande dokument i original, bortsett från prestationerna i punkt 20 och 22 i bilaga 2 för vilka tas ut en fast avgift i enlighet med dessa punkter.

Avgiften för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms utifrån totalkostnaderna för produktion av prestationen. Om inget annat har föreskrivits, tar skogscentralen ut ett självkostnadspris på 100 euro per timme för det arbete som centralens expert har utfört för att producera prestationen, ett självkostnadspris på 60 euro per timme för fältpersonalens arbete och 50 euro för biträdande personalens arbete.

5 §
Skogscentralens övriga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Skogscentralens övriga prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) rådgivning, utbildning, information, experthjälp, publikationer, statistik och utredningar i anslutning till naturvård, naturens biologiska mångfald och annan verksamhet som främjar skogsbruket om prestationerna grundar sig på en beställning, något annat uppdrag eller begäran om information,

2) ordnande av kurser och utbildning som förutsätter en anmälan,

3) i 10 § 1 mom. 4 punkten i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) avsedda examina och fristående prov som skogscentralen ordnar samt naturvårdsexamina som visar kännedom om naturvård.

Den avgift som tas ut för prestationerna enligt 1 mom. bestäms utifrån prestationens självkostnadsvärde enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten. På bestämmandet av avgiften tillämpas 4 § 2 mom. Eventuella fakturerings- och postningskostnader tas ut separat.

Sådan främjande verksamhet vid skogscentralen som inte grundar sig på en beställning, något annat uppdrag eller begäran om information är avgiftsfri.

6 §
Särskilda bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan återtas eller av någon annan orsak som beror på sökanden, tas det för behandlingen av ärendet ut en sådan del av avgiften som motsvarar de kostnader som ärendet gett upphov till.

Från avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återförvisats för ny behandling avdras det belopp som har tagits ut för tidigare beslut i ärendet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och den gäller till och med den 31 december 2014.

För prestationer som gäller ärenden som inletts när denna förordning träder i kraft tas avgifter ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Leena Arpiainen

Bilaga 1

Finlands skogscentrals avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1) undantagslov enligt 11 § i skogslagen  
2) avverknings- och förnyelseplan enligt 12 § 2 mom. i skogslagen
3) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av virke till husbehov enligt 12 § 3 mom. i skogslagen
4) beviljande av undantag enligt 14 § 3 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog vid en plötslig, avsevärd skogsskada
5) förhandlingsplikt enligt 15 § 1 mom. och beslut om ställande av säkerhet enligt 15 § 2 mom. i skogslagen
6) utfärdande av tillfälligt behandlingsförbud och upphävande av beslutet om detta enligt 16 a § i skogslagen
7) andra beslut om finansiering enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), nedan finansieringslagen, än beslut enligt punkt 3 och 4 i bilaga 2 i denna förordning
8) beslut som avses i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007)
9) förvaltning i enlighet med 12 § 3 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar av de medel som avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag och anmälan till föreningsregistret enligt 19 § i den lagen
10) skriftlig anmärkning enligt 22 § 2 mom. och förpliktande beslut enligt 22 § 3 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar
11) anmälningar till Skattestyrelsen och skatteverket enligt 10 § i förordningen om skogsvårdsföreningar (1227/1998)
12) beslut enligt 9 § 1 mom. i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991)
13) underrättelse till markägarna enligt 2 § 1 mom., delgivning enligt 3 § 2 mom., behandling av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt 4 § samt återkrav av kostnader för tvångsutförande enligt 5 § 1 mom. i förordningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1046/1991)
14) bistående av Skogsforskningsinstitutet enligt 1 § 2 mom. i förordningen om övervakning i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador (1045/1991)
15) beslut om ersättning för skogsskador enligt viltskadelagen (105/2009)
16) information till pantborgenären enligt 16 a § 2 mom. i lagen om införande av jordabalken (541/1995) om en anmälan om avverkning eller användning av skogen
17) framställning om spridning av växtskyddsmedel från luften enligt 20 § 2 mom. 2 punkten i lagen om växtskyddsmedel (1563/2011)
18) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket enligt 14 a § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)
19) utlåtande enligt 10 a § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992)
20) utlåtande enligt 28 a § 2 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992)
21) utlämnande av uppgifter ur ett personregister enligt 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) till den registrerade personen om det är längre tid än ett år från att den registrerade förra gången fick ta del av registeruppgifterna; om det gäller en sådan ny uppgift i anknytning till det ovan stående som inte tidigare lämnats ut till den registrerade enligt grunderna i 26 § i personuppgiftslagen, räknas tidsfristen på nytt; med registeruppgifter avses här uppgifter om den berörda registrerade personen i systemet för skoglig information
22) utlämnande av uppgifter till en myndighet eller den som sköter ett offentligt uppdrag då dessa enligt lag har rätt att få uppgifter avgiftsfritt
23) utlämnande av information om skogstillgångar enligt lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011, nedan lagen om skoglig information) till statliga forskningsinstitut, universitet och yrkeshögskolor för historisk eller vetenskaplig forskning eller statistiska ändamål
24) utlämnande av uppgifter för genomförande av lärdomsprov enligt 11 § i lagen om skoglig information
25) utlämnande av en offentlig handling (information om skogstillgångar) enligt 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) muntligen, för läsning eller kopiering eller för att sändas per e-post då utlämnandet inte ger upphov till särskilda ytterligare åtgärder

Bilaga 2

Finlands skogscentrals offentligrättsliga prestationer med fast avgift och de avgifter som tas ut för dem

AVGIFTSTABELL

Prestation Avgift
1) beviljande av undantag enligt 14 § 3 mom. i skogslagen från tidsfristen för anmälan om användning av skog 80,00 euro
2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 21 § 2 mom. i skogslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt 14 § 1 mom. i finansieringslagen, avgift per ansökan 100,00 euro
4) finansieringsbeslut som avser låneansökan i enlighet med finansieringslagen, avgift per delägarfastighet eller per sådan helhet av fastigheter som avses i 12 § 3 mom. i finansieringlagen 50,00 euro
5) meddelande enligt 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om samfällda skogar (163/2003) till delägarna i samfälld skog om delägarlagets första stämma när den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift per delägare 10,00 euro
6) fastställande av gränserna för en skogsvårdsförenings verksamhetsområde enligt 5 § 1 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar 130,00 euro
7) beslut om befrielse från skogsvårdsavgift enligt 10 § 2 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar
I zonen* 5,00 euro/ha
II zonen 3,00 euro/ha
III zonen 1,00 euro/ha
IV zonen       0,50 euro/ha
ända till 100 hektar, samt för överstigande hektar 50 % av ovannämnda avgifter per hektar; hela avgiften kan uppgå till högst 10 000,00 euro per Finlands skogscentrals regionenhet
* Med zoner avses de zoner som nämns i 8 § i lagen om skogsvårdsföreningar
8) tillståndsbeslut som avses i 14 § 1 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar och gäller användningen av medel ur en skogsvårdsförenings reservfond    50,00 euro
9) intyg enligt 24 § i virkesmätningslagen (364/1991) över muntlig begäran om verkställande av officiell virkesmätning 10,00 euro
10) intyg enligt 32 § 1 mom. i virkesmätningslagen över muntlig begäran om att ett ärende som gäller virkesmätning ska avgöras av mätningsnämnden 10,00 euro
11) värdering av skogsskada enligt viltskadelagen på det sätt som anges i denna lag
- högst upp till 1 hektar en grundavgift på 100,00 euro
- och ytterligare för den del som överstiger 1 hektar ända upp till 5 hektar per varje påbörjad hektar 50,00 euro/ha
- samt utöver dessa för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar 30,00 euro/ha
12) förhandsbesked enligt i 14 c § i skogslagen om sådan särskilt viktig livsmiljö som avses i 10 § 2 och 3 mom. i den lagen 200,00 euro
13) fastställande av reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 200,00 euro
14) fastställande av ändringar i reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om samfällda skogar 75,00 euro
15) utdrag ur det register som avses i 48 § i lagen om samfällda skogar 10,00 euro
16) intyg enligt 13 § 1 punkten i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) 100,00 euro
17) fastställande av beslut om ändring av en samfällighet enligt 15 § 2 mom. 2 punkten i lagen om samfälligheter (758/1989) till samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar 75,00 euro
18) utlämnande av uppgifter enligt 11 § i lagen om skoglig information för historisk eller vetenskaplig forskning till några andra än statliga forskningsinstitut, universitet eller yrkeshögskolor Grundavgift/gång 100,00 euro
  Extra avgift 0,10 euro per kontaktinformation till en markägare,0,30 euro per hektar ända till 100 hektar samt för överstigande hektar 0,15 euro per hektar
19) utlämnande av skogsuppgifter som avses i 13 § i lagen om skoglig information Grundavgift/gång 100,00 euro
a) utlämnande av kontaktuppgifter för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar eller andra därmed jämförbara adresserade försändelser (i 9 § 1 och 4 mom. i lagen om skoglig information och om den som bedriver eller finansierar forskningen utövar affärsverksamhet, ändamålet med användningen av uppgifterna i lagens 11 § 2 mom.) Extra avgift 0,10 euro per kontaktinformation till en markägare
b) utlämnande av kontaktuppgifter och information om skogstillgångar för direktmarknadsföring (ändamålet med användningen i 9 § 2 mom. i lagen om skoglig information) eller för ett användningsändamål enligt personuppgiftslagen 0,10 euro per kontaktinformation till en markägare +0,30 euro per hektar ända till 100 hektar samt för överstigande hektar 0,15 euro per hektar
c) utlämnande av information om skogstillgångar utan markägarens kontaktuppgifter (ändamålet med användningen i 9 § 2 mom. i lagen om skoglig information) eller för ett användningsändamål enligt personuppgiftslagen 0,30 euro per hektar ända till 100 hektar samt för överstigande hektar 0,15 euro per hektar
d) utlämnande av uppgifter om provytor för tolkning av beståndsdata vid fjärranalys (användningsändamålet enligt 12 § i lagen om skoglig information) 15,00 euro/provyta
e) utlämnande av uppgifter till en myndighet eller den som sköter ett offentligt uppdrag på något annat sätt än genom teknisk anslutning för att uppfylla lagstadgade eller med stöd av lag bestämda uppdrag eller skyldigheter (ändamålet med användningen av uppgifterna i 8 § 1 mom. 4 punkten i personuppgiftslagen) 0,30 euro per hektar upp till 100 hektar samt för överstigande hektar 0,15 euro per hektar
f) utlämnande av uppgifter till en myndighet på något annat sätt än genom teknisk anslutning för skötseln av planerings- och utredningsuppgifter (ändamålet med användningen av uppgifterna i 16 § i personuppgiftslagen) 0,30 euro per hektar upp till 100 hektar samt för överstigande hektar 0,15 euro per hektar
20) utlämnande av uppgifter 50,00 euro/gång
a) till den registrerade enligt 26 § i personuppgiftslagen, och om det har löpt ett år eller en kortare tid än ett år från att den berörda personen förra gången fick del av registeruppgifterna; med registeruppgifter avses här uppgifter om den berörda registrerade personens uppgifter i systemet för skoglig information, eller
b) till den som med stöd av 12 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ber att få ta del av de uppgifter som gäller honom själv 50,00 euro/gång
21) utlämnande av offentliga uppgifter enligt 16 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (andra än personuppgifter, dvs. till exempel samfund, stiftelser och kommuner) Grundavgift/gång 100,00 euro
  Extra avgift 0,30 euro per hektar upp till 100 hektar och för överstigande hektar 0,15 euro per hektar
22) utlämnande av en offentlig handling (information om skogstillgångar) enligt 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet muntligen, för läsning eller kopiering, i form av en kopia eller utskrift eller för att sändas per e-post då utlämnandet eller avsändandet ger upphov till särskilda ytterligare åtgärder 100,00 euro/timme
23) Prestationerna i samband med webbtjänsten MinSkog.fi
Privata markägare
- registrering och användning av tjänsten 60,00 euro/år

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.