1067/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgifter som tas ut för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka tas ut en avgift som avviker från självkostnadspriset

I landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd tas ut 114 euro i handläggningsavgift för ändringssökande.

När en extraordinär ändringsansökan avslås, är handläggningsavgiften 57 euro.

Handläggningsavgift tas inte ut om

1) besvärsnämnden ändrar en lägre myndighets beslut till förmån för ändringssökanden, 

2) ärendet utan att materiella frågor ens delvis har avgjorts återförvisas till en lägre myndighet för avgörande eller överförs till en behörig myndighet,  

3) ärendet avskrivs, lämnas utan prövning eller förfaller.

Handläggningsavgift tas inte heller ut

1) i ärenden som gäller betalningslättnader för krediter, frivillig skuldsanering eller avstående från statens regressanspråk,

2) för beslut som meddelas med stöd av lagen om skydd av växters sundhet (702/2003) eller lagen om djursjukdomar (55/1980) eller för beslut i ärenden som ansluter sig till miljövård eller skydd av arbetsmiljön och som är viktiga med avseende på det allmänna intresset,

3) för beslut som meddelas om yrkande på rättelse av handläggningsavgift,

4) i ärenden som gäller förbud mot eller avbrott i verkställighet och

5) i ärenden beslutshandlingen är avgiftsfri enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

2 §
En offentligrättslig prestation för vilken tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

För intyg som på begäran utfärdas separat eller skrivs in i en handling som visas upp för myndigheten, tas ut en avgift om 10 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som görs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

Landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt lagens 34 § 2 mom. och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt lagens 34 § 3 mom.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller fram till utgången av år 2014.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställs under förordningens giltighetstid.

För handläggning av ärenden som inletts i besvärsnämnden innan denna förordning trädde i kraft tas ut en avgift enligt bestämmelserna som gällde före förordningens ikraftträdande.

På motsvarande sätt tas ut en avgift för prestationer som beställts innan den här förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Ekonomiöverinspektör
Eeva-Liisa Heinranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.