1066/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka tas ut en avgift som avviker från självkostnadspriset

För utlåtanden av veterinärmedicinska skadenämnden tas ut 150 euro i handläggningsavgift.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som utförs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

Veterinärmedicinska skadenämnden beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt lagens 34 § 2 mom. och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt lagens 34 § 3 mom.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller fram till utgången av år 2014.

Avgifter enligt denna förordning tas ut för prestationer som beställs under förordningens giltighetstid.

För handläggning av ärenden som inletts i skadenämnden innan denna förordning trädde i kraft tas ut en avgift enligt bestämmelserna som gällde före förordningens ikraftträdande.

På motsvarande sätt tas ut en avgift för prestationer som beställts innan den här förordningen trädde i kraft.

  Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Ekonomiöverinspektör
Eeva-Liisa Heinranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.