1065/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 13 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), 19 § 1 mom. skoltlagen (253/1995), 7 § 2 mom. i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), av dessa det sist nämnda lagrum sådant det lyder i lag 275/2004, samt 10 § 4 mom. i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 1479/2007:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av investeringsstöd för bygginvesteringar i enlighet med lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) samt skoltlagen (253/1995).

I denna förordning föreskrivs om godtagbara enhetskostnader och de kalkyler som ligger till grund för kostnaderna.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) godtagbar kostnad den maximikostnad som används som grund när investeringsstödet fastställs,

2) godtagbar enhetskostnad den maximikostnad som har fastställts per utrymme och funktion eller anordning i byggnaden, konstruktionen eller strukturen,

3) kostnadsförslag och kostnadsberäkning kostnadsförslag eller kostnadsberäkning per byggnadsdel i enlighet med den nomenklatur som i allmänhet används vid byggande,

4) byggnadens nettoyta per utrymme summan av golvytor i de rum och rörelse- och gångutrymmen som är nödvändiga för verksamheten samt de icke bärande väggarnas väggytor.

3 §
Godtagbara kostnader för bygginvesteringar

De godtagbara enhetskostnaderna som används som godtagbara kostnader för bygginvestering definieras i bilaga 1 till denna förordning.

När enhetskostnaden har angetts används summan av de godtagbara enhetskostnaderna och i denna förordning avsedda höjningar som godtagbara maximikostnader. Den maximala kostnaden för ett djurstall och utrymmet för samfunktioner och foderhantering i anslutning till djurstallet bestäms enligt den maximala enhetskostnaden per utrymme i punkt 1.2. i bilaga 1 och den maximala dimensioneringen i punkt 1.1. i bilaga 1 plus höjningar enligt denna förordning. Om maximala enhetskostnader för djurstallarnas anordningar föreskrivs i punkt 1.3. i bilaga 1. De maximala kostnaderna för andra byggnader och konstruktioner bestäms enligt de maximala enhetskostnaderna i punkt 1.2. och 1.3. i bilaga 1 plus höjningar enligt denna förordning.

4 §
Enhetskostnader för bygginvestering

Enhetskostnaderna för produktionslokaler inkluderar boxar, burar, dricksanordningar, system för avlägsnande av stallgödsel och liknande fasta inredningar och system samt behövliga hustekniska system.

I enhetskostnaderna ingår sådana planeringskostnader som beror på de krav som har föreskrivits eller bestämts för planering av bygge i eller med stöd av markanvändnings- och byggnadslagen (132/1999), såsom arkitekturplanering av bygginvestering, strukturplanering, nödvändig specialplanering samt nödvändiga och rimliga kostnader för huvudplanerarens eller den ansvarige arbetsledarens arbete, samt på de krav som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordningar om byggande.

Enhetskostnaderna meddelas exklusive mervärdesskatt.

I enhetskostnaderna för bostäder läggs mervärdesskattens andel till.

5 §
Utarbetande av kostnadsförslag eller kostnadsberäkning

Kostnadsförslaget eller -beräkningen ska utarbetas av en byggnadsplanerare eller någon annan sakkunnig inom byggbranschen som har tillräckliga insikter i byggnadsekonomi.

Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska utarbetas enligt uppgifterna i huvudritningarna, specialplanerna och byggnadsbeskrivningen för den byggplan som avses i 21 f § i statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (299/2008).

Planerna, byggnadsbeskrivningen och kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska innehålla alla verksamhetsinvesteringar och tekniska system som är nödvändiga för den verksamhet som har planerats för byggnaden eller konstruktionen. I huvudritningarna och kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska uppges de beräkningsenheter som används för att fastställa godtagbara enhetskostnader. Produktionsvolymen ska meddelas som nettoyta per utrymme, antal djur eller andra motsvarande enheter som uttrycker produktionsvolymen i enlighet med bilaga 1.

I handlingarna uppges hela bygginvesteringen enligt affärsplanen även i det fallet att stödet endast söks för en del av investeringen. Utrymmena eller de delar av dem för vilka stöd söks och den del som inte omfattas av stödet ska specificeras på ansökningsblanketten och i kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen och antecknas i planeringshandlingarna.

Kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska utarbetas per byggnadsdel enligt den nomenklatur som allmänt används vid byggande. I kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska kostnaderna specificeras för sådana fasta maskiner och anläggningar som är nödvändiga med tanke på produktionsverksamheten. Kostnaderna för byggnadsdelen fås genom att man räknar ihop material- och arbetskostnaderna för de delar i konstruktionen som byggnadsdelen består av.

I kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen ska specificeras planeringskostnaderna och grunderna för debitering av kostnaderna i 4 § per konstruktions- och konstruktörsklass i enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling A2.

Kostnaderna för bygginvesteringen ska presenteras i kostnadsförslaget eller kostnadsberäkningen enligt kostnadsnivån vid tidpunkten för ingången av den ansökningstid för investeringsstöd som sökanden använder som ansökningstid. Kostnaderna för en investering enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och skoltlagen ska presenteras utgående från kostnadsnivån för stödets ansökningstid.

Kostnaderna uppges exklusive mervärdesskatt. I samband med bostadskostnaderna anges mervärdesskattens andel.

6 §
Inverkan av ekologisk produktion på enhetskostnaderna

Om gårdsbruksenheten har ingått ett avtal om miljöspecialstöd som gäller ekologisk husdjursproduktion kan grunden för uträkningen av enhetskostnaderna per djur höjas enligt artikel 10.4 bilaga III i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll. Denna höjning kan beaktas i de maximala enhetskostnaderna för funktioner och utrymmen i punkt 1.2. i bilaga 1 till denna förordning.

7 §
Enhetskostnader som grund för beräkning av kostnaderna för grundlig renovering

Renoveringsnivån på en grundlig renovering fastställs genom en jämförelse av kostnaderna för den grundliga renoveringen med motsvarande kostnader uträknade per byggnadsdel i ett nybygge. Den godtagbara enhetskostnaden för en grundlig renovering är begränsad till 75 procent av enhetskostnaden för motsvarande nybygge.

Maximibeloppet för de godtagbara enhetskostnaderna för grundlig renovering kan höjas till högst 100 procent om det på grund av byggnadens kulturhistoriska eller arkitektoniska värden används sådana material eller arbetssätt som värdena kräver.

8 §
Inverkan av regionala faktorer på de godtagbara enhetskostnaderna

Maximibeloppen för de godtagbara enhetskostnaderna enligt bilaga 1 kan höjas med 10 procent inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner och med 5 procent i kommunerna inom Lapplands närings-, trafik- och miljöcentrals verksamhetsområde samt i Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi och Suomussalmi.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 7 april 2010 om godtagbara enhetskostnader för bygginvesteringar (354/2011).

På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överarkitekt
Raija Seppänen        

Enhetskostnader för bygginvesteringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.