1064/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 32 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 32 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 343/1997, som följer:

32 §
Uppbörd av avgift för frånvarotid

Om ett barn på grund av sin sjukdom är borta från dagvården en längre tid än tio dagar under en kalendermånad, tas med avvikelse från 1 mom. i avgift ut hälften av den månadsavgift som anges i 7 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. När frånvaro som beror på sjukdom pågår en hel kalendermånad tas ingen avgift ut. Avgift får inte heller tas ut för de dagar då barnet är borta från dagvården på det sätt som avses i 11 a § 4 mom. i lagen om barndagvård (36/1973) under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004). Är barnet av någon annan orsak borta från dagvården hela kalendermånaden, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 27 december 2012

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Konsultativ tjänsteman
Pia-Liisa Heiliö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.