1063/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 december 2012

Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

På beviljande, utbetalning och användning av energistöd enligt statsbudgeten tillämpas utöver statsunderstödslagen (688/2011) dessutom bestämmelserna i denna förordning.

Bestämmelser om projekt som medfinansieras av Europeiska unionens strukturfonder finns dessutom i strukturfondslagen (1401/2006).

2 §
Europeiska unionens regler om statligt stöd

För att energistöd ska kunna beviljas och betalas ut förutsätts att

1) Europeiska unionens kommission har godkänt en stödordning enligt denna förordning som förenlig med den gemensamma marknaden, eller

 2) stödet är förenligt med den gemensamma marknaden enligt en förordning som Europeiska unionens kommission antagit och några anmälningskrav är inte tillämpliga på stödet.

Om energistödet baserar sig på en förordning enligt 1 mom. 2 punkten, ska dessutom bestämmelserna i förordningen i fråga tillämpas.

För att energistöd ska kunna betalas ut i ett enskilt fall förutsätts dessutom att Europeiska unionen har godkänt energistödet som förenligt med den gemensamma marknaden, om beloppet av energistöd överstiger 7,5 miljoner euro per företag och projekt i fråga.

Den som beviljat stödet ska avbryta utbetalningen, om stödmottagaren inte har följt ett beslut om återkrav av stöd enligt 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) investeringsprojekt en investering i anläggningstillgångar,

2) utredningsprojekt energikartläggningar och energianalyser, andra utredningar som hänför sig till investeringar samt utredningar i syfte att utveckla en ny metod eller tjänst, dock inte sedvanliga förstudier inför etablering av affärsverksamhet eller utvidgning av verksamheten, genomförbarhetsstudier, utvecklings-, planerings- och marknadsanalyser och tester och andra motsvarande utredningar.

4 §
Statsbidragsmyndighet

Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd för investeringsprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 000 000 euro, och utredningsprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 250 000 euro. Arbets- och näringsministeriet beslutar om beviljande av stöd också för investeringsprojektet som hänför sig till införandet av ny teknik och för utredningsprojektet som hänför sig till utveckling av nya tjänster eller metoder. I övriga fall är det närings-, trafik- och miljöcentralen som beslutar om beviljande av stöd.

5 §
Projekt som kan få stöd

Energistöd kan beviljas för sådana klimat- och miljövänliga investerings- eller utredningsprojekt som

1) främjar produktionen eller användningen av förnybar energi,

2) främjar energisparande eller effektivisering av energiproduktionen eller användningen av energi, eller

3) minskar miljöskadorna av energiproduktionen eller användningen av energi.

För investeringsprojekt som hänför sig till en verksamhet som omfattas av lagen om utsläppshandel (311/2011), kan energistöd dock beviljas enligt 1 mom. 1 och 3 punkten endast till den del ett projekt inbegriper ny teknik samt enligt 2 punkten endast till den del ett projekt omfattas av systemet med energieffektivitetsavtal och den ekonomiska nytta som utsläppshandeln medför är obetydlig på grund av investeringen.

En ytterligare förutsättning för beviljande av energistöd är att stödmottagaren finansierar minst 25 procent av projektet med sådan finansiering som inte inbegriper offentligt stöd. Detta tillämpas dock inte på projekt som genomförs av en kommun eller en sammanslutning som huvudsakligen ägs av en kommun till den del det är fråga om finansiering som beviljas av kommunen.

Energistöd beviljas inte för sådana projekt som avses i artikel 6 i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FördrS 13/2005) och som genomförs i Finland.

6 §
Stödmottagare

Energistöd kan beviljas företag, kommuner och andra sammanslutningar. Stöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, anläggningsprojekt som får statsandel eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Om flera företag, kommuner eller sammanslutningar av annat slag deltar i genomförandet av ett projekt, kan stöd beviljas och betalas ut till det företag, den kommun eller den sammanslutning av annat slag som för hela projektets del har förbundit sig att ansvara för användningen av stödet (samordnare). Om stödet beviljas samordnaren, ska samordnaren ingå ett i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen avsett avtal med dem som genomför projektet.

7 §
Stödets maximibelopp

Stöd som beviljas på basis av prövning från fall till fall kan för investeringsprojekt utgöra högst 30 procent och för utredningsprojekt högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna.

Energistödet för ett investeringsprojekt kan höjas med tio procentenheter till den del projektet inbegriper ny teknik.

Energistödet för ett utredningsprojekt kan höjas med tio procentenheter, om stödet beviljas kommuner eller små eller medelstora företag som är förenliga med kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (2003/361/EG). Dessutom kan stöd beviljas med en höjning på ytterligare tio procentenheter för kartlänningar av förnybar energi som företas av kommuner.

Samordnaren kan få full ersättning för sina kostnader för samordningen, om dessa är skäliga.  De samordningskostnader som ersätts får dock utgöra högst tio procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för det projekt som får stöd.

8 §
Förfarandet vid ansökan om stöd

Ansökan om stöd lämnas in till den närings, trafik- och miljöcentral på vars verksamhetsområde investerings- eller utredningsprojektet eller största delen av det genomförs, och i annat fall till närings-, trafik- och miljöcentralen för sökandens hemort.

Energistöd för ett investeringsprojekt ska sökas innan anläggningstillgångar skaffas eller det byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete som ska finansieras med stödet inleds. Arbetet anses ha blivit inlett när ett slutligt och bindande beslut om investering har fattats. 

Ansökan om energistöd för ett utredningsprojekt ska lämnas in innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett när en bindande beställning har gjorts.

9 §
Ansökan om stöd

Ansökan om energistöd ska göras på en blankett som fastställs av arbets- och näringsministeriet. I ansökan och dess bilagor ska finnas åtminstone följande:

1) sökandens officiella namn, adressuppgifter, eventuell e-postadress samt företags- och organisationsnummer,

2) projektets primära stödgrund enligt 5 § 1 mom. samt projektets syfte, planen för genomförande av projektet och projektets tidtabell,

3) en bedömning av projektets energiekonomiska verkningar samt utsläpp av växthusgaser och projektets andra miljökonsekvenser av betydelse,

4) en bedömning av effekterna på sysselsättningen,

5) kostnadsberäkning och finansieringsplan för projektet och uppgifter om eventuella leasingavtal,

6) utdrag ur handelsregistret,

7) verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen för den senast avslutade räkenskapsperioden,

8) en utredning om övriga offentliga stöd som har sökts och beviljats för projektet, inklusive de stöd som Europeiska unionen har beviljat,

9) en utredning om stödets stimulanseffekt med tanke på genomförande av projektet.

Till ansökan om stöd för ett investeringsprojekt ska det fogas en kostnadsberäkning. Om investeringsprojektet inbegriper ny teknik, ska teknikens nyhetsvärde och riskerna med den, möjligheterna att utnyttja tekniken i projektet och de extra kostnader som den nya tekniken medför utredas i ansökan och dess bilagor.

När ansökan om stöd avser ett utredningsprojekt ska eventuella utrikesresor samt resor för deltagande i konferenser, seminarier och evenemang som främjar internationalisering specificeras i kostnadsberäkningen.

10 §
Godtagbara kostnader för investeringsprojekt

Kostnader som godtas i ett investeringsprojekt är

1) löner för de personer som deltagit i genomförandet av projektet under den effektiva arbetstiden i projektet utgående från stödmottagarens arbetstidskontroll samt indirekta arbetskraftskostnader till högst 50 procent av lönerna för den effektiva arbetstiden i projektet,

2) berednings- och planeringskostnader,

3) kostnader för anskaffning och montering av byggnader, maskiner och anordningar samt för ändrings- och reparationsarbeten på dem,

4) kostnader som direkt hänför sig till investeringen och som föranleds av anskaffning av markområden, dragande av elledningar och av den anslutningsavgift som innehavaren av distributionsnätet tar ut av elproduktionen; kostnaderna för anskaffning av markområden får uppgå till högst tio procent av de sammanlagda godtagbara kostnaderna för projektet,

5) kostnader för byggandet av en stamledning som behövs för anslutning till fjärrvärmenätet för ett fjärvärmeverk som ska byggas och i fråga om ett nätverksprojekt som inbegriper ny teknik de kostnader för byggandet av ett fjärrvärmenät som hänför sig till den nya tekniken,

6) kostnader för byggnadstekniska arbeten och övervakning av byggnadsarbetena,

7) kostnader för röjningsarbeten och jordbyggnadstekniska arbeten,

8) kostnader för idrifttagning och utbildning av den driftspersonal som idrifttagningen förutsätter,

9) skäliga kostnader som föranleds av informerande om projektet,

10) kostnader för uppföljning av investeringen för högst ett år efter det att investeringen tagits i bruk, om detta är motiverat på grund av projektets särdrag eller av andra särskilda skäl.

Som utgifter för avbetalnings- eller leasingavtal kan godkännas högst de kostnader som motsvarar inköpspriset för anskaffningen.  En handpenning som stödmottagaren har betalt godkänns som utgift.  Som utgifter godkänns inte förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- eller underhållskostnader eller andra motsvarande kostnader.

Godtagbara kostnader för ett investeringsprojekt är inte stödmottagarens omkostnader, representationsutgifter, räntor under byggnadstiden, andra anslutningsavgifter än de som avses i 1 mom. 4 punkten, avgifter som baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och inte heller de mervärdeskatter som stödmottagaren betalar.

11 §
Godtagbara kostnader för utredningsprojekt

Kostnader som godtas i ett utredningsprojekt är

1) löner för de personer som deltagit i genomförandet av projektet under den effektiva arbetstiden i projektet utgående från stödmottagarens arbetstidskontroll samt indirekta arbetskraftskostnader till högst 50 procent av lönerna för den effektiva arbetstiden i projektet,

2) kostnader för anordningar, förnödenheter och programvaror,

3) resekostnader högst till ett belopp motsvarande skattefria ersättningar enligt gällande beslut av Skatteförvaltningen,

4) skäliga kostnader som föranleds av informerande om projektet,

5) kostnader för konsult- och sakkunnigtjänster och dataförvaltningstjänster, maskinhyror, översättnings- och tolkningskostnader, kostnader som hänför sig till offentliggörandet av utredningsresultaten och motsvarande andra direkta kostnader som föranleds av projektet,

6) allmänna kostnader som baserar sig på projektets faktiska kostnader till högst tio procent av det sammanlagda beloppet av löner och indirekta arbetskraftskostnader, om de allmänna kostnadernas samband med projektet kan verifieras på ett tillförlitligt sätt.

Av kostnaderna för anordningar, förnödenheter och programvaror godkänns endast sådana projektkostnader, till faktiska nettoanskaffningspriser, som kan verifieras på ett pålitligt sätt i fakturor och lagerbokföring. Om maskiner, anordningar eller programvaror som endast har använts för genomförande av projektet inte har något restvärde, godkänns de till faktiska nettoanskaffningskostnader. I annat fall godkänns endast driftskostnader, hyror eller leasingavgifter som anses skäliga.

Godtagbara kostnader i ett utredningsprojekt är inte representationsutgifter, frivilliga personförsäkringar, bank- och finansieringskostnader, kostnader för anskaffning av kontorsmaskiner, bilar och andra motsvarande kapitalförnödenheter samt mervärdesskatter som stödmottagaren betalat.

12 §
Utbetalning av stöd

Energistödet betalas ut på ansökan (ansökan om utbetalning) i efterskott i den takt som projektet framskrider och enligt uppkomna, betalda kostnader i en eller flera poster som nämns i beslutet om beviljande. Den sista stödposten är minst 20 procent av det stöd som beviljats, om inte arbets- och näringsministeriet av särskilda skäl i ett enskilt fall i sitt stödbeslut avviker från detta.

I ett projekt som omfattar kostnader för leasing eller avbetalning eller motsvarande kostnader kan stödet betalas ut som ett engångsbelopp efter det att projektet slutförts.

Ansökan om utbetalning av den sista betalningsposten (slutredovisning) ska lämnas till den som beviljat stödet inom tre månader från den dag då projektet har slutförts.  I slutredovisningen ska en kostnadsredovisning som omfattar hela projektets faktiska kostnader lämnas. Den som beviljat stöd kan av särskilda skäl bevilja förlängd tid för lämnande av slutredovisning, om ansökan om detta lämnas in före utgången av den utsatta tiden.

Efter att ha godkänt slutredovisningen betalar den som beviljat stödet ut den sista betalningsposten och fastställer samtidigt energistödets slutliga belopp. I fall där de faktiska godtagbara kostnaderna underskrider det belopp som nämns i stödbeslutet, uppgår det slutliga stödbeloppet till den mot stödprocenten svarande procentuella andelen av de faktiska godtagbara kostnaderna.

13 §
Närmare bestämmelser om ansökan om utbetalning och slutredovisning

Ansökan om utbetalning och slutredovisning ska göras på en blankett som fastställs av arbets- och näringsministeriet.

I samband med varje ansökan om utbetalning för ett investeringsprojekt ska det läggas fram ett utlåtande av stödmottagarens representant eller övervakaren om att projektet befinner sig i skede som i beslutet om beviljande av stöd har fastställts som förutsättning för utbetalningen.  Stödmottagaren ska också lägga fram en utredning om de kostnader som projektet fram till dess har gett upphov till. I ansökan om utbetalning av den första posten av stödet ska det dessutom läggas fram en utredning om hela finansieringen av projektet samt en utredning om att den egendom som är föremål för stödet har försäkrats mot skada.

Stödmottagaren är skyldig att i samband med slutredovisningen för ett utredningsprojekt ge en slutrapport om utredningens resultat och möjligheterna att utnyttja dem.

En godkänd revisor (CGR-, GRM-, OFR-revisor) ska ge ett utlåtande om huruvida slutredovisningen ger korrekta och tillräckliga uppgifter om projektet så att den sista posten av stödet kan betalas ut. Om stödmottagaren är en kommun, en samkommun eller en församling, ges utlåtandet av dess revisorer.  I projekt där antalet betalningsverifikat understiger tio, kan den som beviljar stödet som ett alternativ till revisorsutlåtandet godkänna bestyrkta kopior av verifikat över sådana kostnader som föranletts av projektet och som ingår i företagets bokföring.

Av särskilda skäl kan den som beviljar stödet i sitt beslut om beviljande av stöd i ett enskilt fall avvika från det som i 4 mom. anges om granskning och godkännande av slutredovisningen.

14 §
Användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller egendomen

Egendom som är föremål för investeringsstöd ska användas för det ändamål som anges i stödbeslutet under fem år från det att den sista stödposten betalats ut och under den tiden får inte egendomen överlämnas till någon annan eller överlåtas i någon annans ägo eller besittning. För arbetsmaskiner som är avsedda för produktion av energivirke är motsvarande tid tre år.

Av skärskilda skäl kan den som beviljat stödet på ansökan avvika från de användnings- och överlåtelsebegränsningar som anges i 1 mom.

15 §
Stödmottagarens utrednings- och anmälningsskyldighet

Stödmottagaren ska lämna en utredning om projektets effekter till den som beviljat stödet inom två år från utbetalningen av den sista stödposten.

Stödmottagaren ska underrätta den som beviljat stödet om sådana förändringar i förhållandena som påverkar iakttagandet av begränsningen av användning och överlåtelse av egendomen eller användningen av egendomen för det ändamål som anges i stödbeslutet omedelbart efter det att förhållandena förändrats, dock senast två månader senare.

Om lagen om utsläppshandel börjar tillämpas på projektet, ska stödmottagaren inom två månader anmäla detta till den som beviljat stödet.

16 §
Stödmottagarens bokföringsskyldighet

Stödmottagaren ska som en del av sin bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) föra bok över projektet med hjälp av ett eget kostnadsställe eller konto eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet.

Stödmottagaren ska på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen bevara alla verifikationer och det övriga bokföringsmaterial som hänför sig till genomförandet av det projekt som får stöd.

17 §
Villkoren för stödet

Utöver vad som bestäms i statsbudgeten, statsunderstödslagen och denna förordning är stödmottagaren skyldig att iaktta de villkor för och begränsningar av användningen och utbetalningen av stödet vilka nämns i besluten om beviljande och utbetalning av stödet.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2017.

På stöd som har beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

De ansökningar om stöd för investerings- och utredningsprojekt, som syftar till att främja säkerheten och mångsidigheten i energiförsörjningen, vilka är anhängiga när denna förordning träder i kraft handläggs och avgörs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 27 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.