1062/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 9 § i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (26/2007) 6 § 1 mom. och 9 § 2 mom., sådana de lyder i förordning 1235/2010, som följer:

6 §
Inkomst av företagsverksamhet

Med inkomst av företagsverksamheten på gårdsbruksenheten avses jordbruksinkomsten, den företagarinkomst som förvärvaren får för den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten samt skogsbruksinkomsten, för vilken den inkomst som motsvarar skogens hållbara avverkningsmängd används som grund. Jordbruksinkomsten räknas ut genom att de till jordbruket hänförliga rörliga och fasta kostnaderna, avskrivningarna och räntorna på skulder dras av från intäkterna av jordbruket. Företagarinkomsten av den kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten räknas ut på motsvarande sätt som jordbruksinkomsten. Som avskrivningar som hänför sig till jordbruket betraktas dock alltid minst 5 000 euro om året. Beloppet av minimiavskrivningen påverkas inte av förvärvarnas antal ens när gårdsbruksenheten överlåts för gemensam odling.


9 §
Inkomst av företagsverksamhet vid skifte av en gårdsbruksenhet eller vid överlåtelse av en gårdsbruksenhet för separat odling

När en generationsväxling genomförs på en gårdsbruksenhet så att en gårdsbruksenhet överlåts till flera förvärvare för att odlas separat räknas det i 24 § 1 mom. 2 punkten i lagen om avträdelsestöd avsedda minimibeloppet av företagsinkomsten skilt för varje gårdsbruksenhet som överlåts separat så som föreskrivs i 6 §, varvid beloppet av de avskrivningar som hänför sig till jordbruket alltid anses uppgå till minst 5 000 euro per år.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

De bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas emellertid på

1) ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga vid ikraftträdandet av förordningen,

2) ärenden som gäller sådana stöd som beviljats, villkorliga beslut som meddelats eller förbindelser som avgivits enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av förordningen.

Helsingfors den 27 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.