1061/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 december 2012

Statsrådets förordning om Tullens organisation

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Tullens organisation (960/2012) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), sådant det momentet lyder i lag 281/2000:

1 §
Tullens enheter

Vid Tullen finns

1) utrikeshandels- och beskattningsavdelningen som sköter uppgifter inom tullklarering och beskattning samt statistikföring,

2) bevakningsavdelningen som kontrollverksamhet, förundersökning och annan tullbrottsbekämpning samt styrning av Tullens övervakningsuppgifter,

3) förvaltningsavdelningen som sköter personaladministration, ekonomiförvaltning och allmän förvaltning samt för informationsförvaltning, utbildning och kommunikation,

4) avdelningen som sköter tullkontor för utförande av Tullens övervakningsuppgifter, inklusive uppgifter som krävs för och stöder förundersökning samt utfärdande av strafforder, in- och utresekontroller samt för de tullklarerings- och beskattningsuppgifter som behöver utföras på lokal nivå,

5) tullaboratoriet som sköter de laboratorieundersökningar som Tullen behöver i livsmedelsövervakningen och övervakningen av konsumtionsvaror och i tullklarerings-, beskattnings- och kontrollverksamheten samt vid brottsbekämpning och andra uppdrag, samt uppgifter i samband med laboratorieundersökningar.

Övriga enheter vid Tullen är:

1) staben som sköter krävande juridiska specialuppdrag, som föredragning av de föreskrifter som ska utfärdas av generaldirektören, sammanjämkning av ärenden gällande Europeiska Unionen och andra internationella affärer samt andra i arbetsordningen angivna stabsuppgifter,

2) bevakning av statens intresse och rätt som sköter bevakning av statens intresse och rätt,

3) intern revision som sköter revision av förvaltning och ekonomi.

Tullens enheter har hela landet som sitt verksamhetsområde.

2 §
Tullkontor vid rikets landgräns

De tullkontor som finns vid rikets landgräns och hör till avdelningen för tullkontor är tullkontoren i Vaalimaa, Vainikkala, Nuijamaa, Imatra, Niirala, Kuusamo, Torneå, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Karigasniemi, Utsjoki, Raja-Jooseppi, Salla och Vartius.

3 §
Tillsättande av tjänster

Finansministeriet utser en ställföreträdare för generaldirektören på framställning av generaldirektören.

Generaldirektören utnämner cheferna för de enheter som anges i 1 § samt tjänstemännen som anges i 1 § 2 mom.

Chefen för enheten utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande vid de enheter som anges i 1 § 1 mom. om det inte enligt arbetsordningen är någon annan tjänsteman vid enheten som har den befogenheten.

4 §
Särskilda behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för cheferna för de enheter som avses i 1 § är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för Tullens brottsbekämpningschef och chefen för en verksamhetsenhet som är direkt underställd denne är högre högskoleexamen, förtrogenhet med det uppgiftsområde som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga. Behörighetsvillkor för cheferna för de övriga verksamhetsenheterna vid Tullen är sådan utbildning och erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga när uppgiften förutsätter det.

Behörighetsvillkor för en förundersökningsledare är högskoleexamen eller tillräcklig utbildning för förundersökningsledare med tanke på uppgifterna och befogenheterna. Behörighetsvillkor för en tullman som tjänstgör som chef för tullbrottsbekämpningen och för en tullman som beslutar om åtgärder enligt 15 § i tullagen (1466/1994) och som tjänstgör som chef för tullövervakningen är tillräcklig utbildning med tanke på arten av de befogenheter som hör till uppgifterna.

5 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper

För tjänstemän som enligt lag eller förordning eller enligt arbetsordningen har till uppgift att föredra eller fatta beslut som gäller individens rättigheter eller skyldigheter eller som har rätt att använda maktmedel är behörighetsvillkoren i fråga om språkkunskaper vid en enhet vid Tullen och vid en verksamhetsenhet i ett tvåspråkigt verksamhetsområde goda muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens verksamhetsområde samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.

Tullen ska specificera vilka tjänster som kräver sådana språkkunskaper som anges i 1 mom.

Bestämmelser om behörighetsvillkoren i fråga om kunskaperna i finska och svenska för den personal vid Tullen för vilken högskoleexamen föreskrivs som behörighetsvillkor finns i 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003). Bestämmelser om språkkunskaperna hos anställda vid Tullen i landskapet Åland finns i statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av statsanställda i landskapet Åland (1218/2007).

6 §
Titlar

Den som är ställföreträdare för generaldirektören har titeln överdirektör.

Chefen för tullaboratoriet har titeln professor, om han eller hon har avlagt doktorsexamen.

7 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Generaldirektören svarar för att Tullens verksamhet och ekonomi ordnas på behörigt sätt och ger resultat för att resultatmålen nås samt för rapporteringen om Tullens verksamhet och ekonomi. Generaldirektören ska bevaka utvecklingen inom Tullens verksamhetsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag beslutar generaldirektören om

1) Tullens allmänna riktlinjer för verksamheten samt om målen för verksamheten och ekonomin inom ramen för de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) Tullens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag,

3) de tullkontor som omfattas av Tullens bestämmanderätt,

4) andra ärenden som har stor räckvidd och är av principiell betydelse för Tullen.

Generaldirektören undertecknar Tullens bokslut och därtill hörande handlingar.

8 §
Uppgifter för Tullens enhetschefer

Chefen för varje enhet vid Tullen svarar inför generaldirektören för att de mål som ställts upp för enheten nås och för att verksamheten vid enheten sköts på ett behörigt sätt och ger resultat. Enhetscheferna ska bevaka den allmänna utvecklingen av den verksamhet som de leder och ta initiativ till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

9 §
Delegation

Vid Tullen finns en delegation som behandlar de strategiska riktlinjerna för Tullens utveckling och verksamhet. Delegationen består av generaldirektören och högst 11 andra medlemmar, av vilka en representerar Tullens personal. Finansministeriet tillsätter delegationen på framställning av Tullen för viss tid, dock högst fyra år.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om tullverket (205/2008).

Den som innehar en tjänst vid Tullen vid ikraftträdandet av denna förordning fortsätter att vara behörig för den tjänsten och andra motsvarande tjänster vid Tullen efter att förordningen har trätt i kraft. För den som har utnämnts till en tjänst för viss tid, gäller detsamma för den tiden.

Helsingfors den 27 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Miika Suves

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.