1059/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), sådan den lyder i lag 908/2012:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de avgifter som ska tas ut till staten och kommunerna för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster.

2 §
Utdrag och intyg

För bestyrkta utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet tas till staten och kommunerna ut avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

3 §
Prestationer som ges genom teknisk anslutning

För fastighetsdatasystemets prestationer som ges genom teknisk anslutning och för informationstjänster samt för prestationer i anslutning till fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan tas till staten och kommunerna ut avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

4 §
Satsvist utlämnande av uppgifter i det gamla fastighetsdatasystemets databas

För utlämnande av uppgifter i det gamla fastighetsdatasystemets databas, vilket sker satsvist, tas till staten ut avgifter i enlighet med bilagan till denna förordning.

5 §
Övriga prestationer och överlåtelser av nyttjanderätt

Den organisation som administrerar fastighetsdatasystemet prissätter särskilt massöverlåtelse av uppgifter om fastigheter och fastighetsgränser och till uppgifterna anslutande nyttjanderätt eller andra än i 2, 3 § eller i 4 § avsedda prestationer och överlåtelse av nyttjanderätt med beaktande av bestämmelserna i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller fram till utgången av december 2014.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

BILAGA

Avgifterna för fastighetsdatasystemets prestationer

1.1.2013 - 31.12.2014

Av myndigheten bestyrkta förteckningar, utdrag och intyg

euro
Utdrag ur fastighetsregistret, kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägarförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 18,00
Utskrift som gäller outbrutet område 18,00
Kartutdrag över registerenheten 18,00
Lagfartsbevis 18,00
Gravationsbevis 18,00
Intyg över arrenderätt 18,00

Prestationer som ges genom teknisk anslutning

1. Uppgifter ur det gamla fastighetsdatasystemet

euro
Lagfartsbevis 5,00
Lagfartsregisterutdrag 3,00
Gravationsbevis 5,00
Inteckningsregisterutdrag 3,00
Fastighetsregisterutdrag 5,00
Utskrift som gäller outbrutet område 5,00
Intyg över arrenderätt 5,00
Bläddring bland fastighetsuppgifter 0,70
Bläddring bland uppgifter om fastighetsbildning 0,70
Sökning med lägenhetsnamn 0,40
Sökning med adress 0,50
Sökning med personnummer 0,50

2. Utskrifter

pdf-format euro / faktureringsgrund
 Lagfartsbevis 5,00 / registerenhet
 Gravationsbevis 5,00 /registerenhet
 Intyg över arrenderätt 5,00 / registerenhet
 Kontaktuppgifter 2,00 / registerenhet
 Utdra ur fastighetsregistret 5,00 / registerenhet
 Utdrag ur fastighetsregistret för ett outbrutet område 5,00 / registerenhet
 Kartutdrag ur fastighetsregistret 5,00 / registerenhet
Fastighetsbildningar framåt i tiden 0,70 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
 Fastighetsbildningar bakåt i tiden 0,70 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
 Registerenheter vid tidpunkten 2,00 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
 Gällande fastighetsbildningar 2,00 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks
 Utredning av fastighetsbildningen 2,00 / enhet vars fastighetsbildningsuppgifter söks

3. Förfrågningstjänst

3.1. Inskrivningsdelen i fastighetsdatasystemet, REST euro / faktureringsgrund
 basuppgifter (registerenheten, det outbrutna området, anläggningen) 0,10 / registerenhet
 uppgifter i lagfartsbevis 3,00 / registerenhet
 uppgifter i gravationsbevis 3,00 / registerenhet
 uppgifter i intyg om arrenderätt 3,00 / registerenhet
 kontaktinformation (till registerenhetens  eller det outbrutna områdets ägare eller  innehavare av arrenderätten) 1,60 / registerenhet
 sökning av en registerenhet med sökvillkor 0,10 / sökning
 sökning av ett outbruetet område med  sökvillkor 0,10 / sökning
 sökning av en anläggning med sökvillkor 0,10 / sökning
upprätthållande 10,00 / användarkod / månad
3.2. Fastighetsdatasystemets fastighetsregister, wfs euro / faktureringsgrund
uppgifter om fastighetsgränser 0,10 / sökning
 uppgifter om skifteskoordinater  0,10 / sökning
 uppgifter om registerenheter 0,10 / registerenhet
 uppgifter om skiften 0,10 / registerenhet
avgift för upprätthållande 120,00 / användarkod / år

4. Utlämnande av uppgifter ur det gamla fastighetsdatasystemet

euro / faktureringsgrund
Uppgifter om ägare/innehavare av särskild rättighet 1,28 / fastighet
Uppdatering av uppgifter om ägare/ innehavare av särskild rättighet 0,26 / fastighet
Adressuppgifter till ägare/innehavare av särskild rättighet 1,61 / fastighet
Uppdatering av adressuppgifter till ägare/innehavare av särskild rättighet 0,35 / fastighet
Alla lagfartsuppgifter/uppgifter om särskilda rättigheter 2,14 / fastighet
Alla lagfartsuppgifter/uppgifter om särskilda rättigheter, uppdatering 0,44 / fastighet
Övriga uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistren 1,28 / fastighet
Övriga uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistren, uppdatering 0,26 / fastighet
Uppgifter ur fastighetsregistret 2,14 / fastighet
Enskilda uppgifter ur fastighetsregistret 0,40 / uppgift
Uppdaterade uppgifter ur fastighetsregistret 0,44 / fastighet

För uppdatering tas dock årligen ut högst 15 procent av registermaterialets nyanskaffningspris. Uppdateringspriset kan tillämpas om det har gått högst två år sedan uppgifterna införskaffades eller från föregående uppdatering.

Därtill tas ut kostnader som föranleds av databehandlingen.

På priset per enhet beviljas prisnedsättning på basis av antalet registerenheter enligt följande:

Antalet registerenheter Prisnedsättning i % vid den lägsta gränsen Prisnedsättning på den del som överstiger lägsta gränsen %
1 000-9999 0,0 20,0
10 000-99999 18,0 40,0
100 000 eller över 37,8 60,0

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.