1058/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av om fastighetsförrättningsavgift (558/1995), sådan den lyder i lag 1434/2001:

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

Denna förordning tillämpas på arbetsersättningar och förrättningsersättningar som tas ut för förrättningar, åtgärder och uppdrag som avses i 1 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) samt på grunderna för bestämmande av fastighetsförrättningsavgiften.

I denna förordning avses med

1) förrättning till fast pris förrättningar och åtgärder för vilka fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en förrättningsersättning,

2) tidsdebiterad förrättning förrättningar och åtgärder för vilka fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en arbetsersättning.

2 §
Timpriset för arbetsersättning vid fastighetsförrättning

Arbetsersättning för fastighetsförrättning bestäms enligt deluppdrag på basis av den arbetstid som använts till respektive deluppdrag genom att använda timpriset 80 euro. Den arbetstid som ligger till grund för arbetsersättningen bestäms med en halv timmes precision och avrundas till följande hel- eller halvtimme. Deluppdragen är:

1) beredning av förrättningen och upprättande av handlingar,

2) förrättningssammanträde,

3) terrängarbeten vid förrättning,

4) planering av skifte,

5) behandling av värderings- och ersättningsärenden.

Vid bestämmande av arbetsersättning för en tidsdebiterad förrättning som utförts i samband med en förrättning används timpriset 80 euro genom att tillämpa avgiftstabell 1 i bilagan och avrundningsregeln i 1 mom.

3 §
Fastighetsförrättningsavgift för styckningsförrättning

Fastighetsförrättningsavgiften för en styckning tas ut i form av en förrättningsersättning, som består av en grundavgift och en fastighetsbildningsavgift. Grundavgiften är 400 euro per förrättning. Dessutom påförs för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet en fastighetsbildningsavgift enligt avgiftstabellerna 2—4 i bilagan. För en styckning som sker i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut.

För en i samband med styckning utförd förrättning eller åtgärd som avses i 4—10 § påförs fastighetsförrättningsavgiften i enlighet med nämnda bestämmelser och 11 §. För övriga förrättningar och åtgärder tas avgiften ut i form av en arbetsersättning i enlighet med 2 § 2 mom. om det inte gäller en i 3 mom. avsedd åtgärd, vars fastighetsförrättningsavgift ingår i den förrättningsersättning som tas ut för styckningen.

Om det för stycknings- eller stomfastigheten på moderfastighetens område stiftas en rättighet enligt lagen om enskilda vägar (358/1962) eller ett annat än i 154 a § i fastighetsbildningslagen (554/1995) avsett servitut eller om styckningsfastigheten beviljas en andel av moderfastighetens andel i ett samfällt område, ingår fastighetsförrättningsavgiften för åtgärden i den förrättningsersättning som tas ut för styckningen. Detsamma gäller uppgifter för bestämmande av ersättningar eller likvider som rör förrättningskostnader. Vad som i detta moment bestäms om styckningsfastigheter gäller också en fastighet som bildats av ett outbrutet område och en mottagande fastighet. Vad som i detta moment bestäms om moderfastigheter gäller i tillämpliga delar den bildande fastigheten till en tomt eller ett allmänt område.

Om sakägarna vid klyvning ingår ett avtal om upplösning av ett samägandeförhållande till en fastighet som ska klyvas efter det första sammanträdet eller då den tid som där utsatts för ingående av detta avtal har löpt ut, bestäms fastighetsförrättningsavgiften för en förrättning som ändrats till styckning på samma sätt som för klyvning.

4 §
Förrättningsersättning för överföring av andel i ett samfällt område till en fastighet eller för bildande av andel i ett samfällt område till lägenhet

Om en andel som överlåtits från en fastighet eller en kvotdel av en andel i ett samfällt område överförs till en annan fastighet eller bildas till lägenhet vid en fastighetsförrättning, tas en fastighetsförrättningsavgift ut för detta i form av en förrättningsersättning som består av en grundavgift och en överföringsavgift. Grundavgiften är 200 euro per förrättning. Om det i samband med en ovan i denna paragraf avsedd förrättning utförs en i 3, 5 eller 6 § avsedd förrättning, för vilken avgift tas ut i form av en förrättningsersättning, är grundavgiften dock 400 euro per förrättning. Dessutom påförs för varje överföring av andel och bildande till lägenhet en överföringsavgift på 110 euro. Om det till fastigheten från samma fastighet överförs andelar som hör till flera än ett samfällt område eller om från samma fastighet överlåtna andelar som hör till olika samfällda områden bildas till en fastighet, ska för en sådan överföring eller bildande till lägenhet enbart tas ut en överföringsavgift. För överföring av en andel i ett samfällt område eller bildande till lägenhet i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut.

Om en åtgärd som avses i 1 mom. vidtas genom beslut av fastighetsregisterföraren, tas för åtgärden ut en överföringsavgift i enlighet med 1 mom. Förutom överföringsavgiften tas för beslutet ut en grundavgift på 200 euro.

5 §
Förrättningsersättning för frivilligt ägobyte

För frivilligt ägobyte tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning som består av en grundavgift och en ägobytesavgift. Grundavgiften är 400 euro per förrättning. Dessutom påförs för varje ägobyte en ägobytesavgift enligt avgiftstabellerna 2—4 i bilagan. Avgiften bestäms enligt de bytta områdenas sammanlagda areal samt, i sådana fall som avses i 56 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen, enligt det bytta områdets areal. För frivilligt ägobyte som utförts i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut.

6 §
Förrättningsersättning för inlösning av tillandning och samfällt område

För inlösning av en tillandning och ett samfällt område tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning som består av en grundavgift och en inlösningsavgift. Grundavgiften är 400 euro per förrättning. Dessutom påförs för ett område eller för flera områden som på grund av inlösning överförts till fastigheten eller till någon annan registerenhet en inlösningsavgift enligt avgiftstabell 5 i bilagan. För inlösning av en tillandning eller ett samfällt område i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut.

7 §
Fastighetsförrättningsavgift för rågång

För en registerenhets rågång enligt fastighetsbildningslagen som utförs särskilt eller i samband med en förrättning till fast pris tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en förrättningsersättning. Förrättningsersättningen består av en grundavgift och en rågångsavgift. Grundavgift tas dock inte ut för rågång som utförts i samband med en förrättning till fast pris. Grundavgiften är 200 euro per förrättning. Om det i samband med rågång utförs en i 3, 5 eller 6 § avsedd förrättning, för vilken avgiften tas ut i form av en förrättningsersättning, är grundavgiften dock 400 euro per förrättning.

Om inte annat föreskrivs i 3 mom. är rågångsavgiften 80 euro för varje råpunkt och råvisare som bestämmer den rå som uppgåtts, 90 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången samt därtill 0,80 euro för varje påbörjad råmeter som uppgåtts på markområdet.

Om det är fråga om en rågång som avses i 108 § i fastighetsbildningslagen, påförs för varje råmärke som blivit byggt, flyttat eller reparerat en rågångsavgift på 55 euro samt 55 euro för varje registerenhet som varit delaktig i rågången.

Fastighetsförrättningsavgiften för annan än i 1 mom. avsedd rågång tas ut i form av en arbetsersättning i enlighet med 2 § 1 mom. För rågång som utförts i samband med en tidsdebiterad förrättning tas fastighetsförrättningsavgiften ut i form av en arbetsersättning i enlighet med 2 § 2 mom.

8 §
Fastighetsförrättningsavgift för upphävande av rättighet eller servitut eller för ändring av nyttjandebestämmelser

Om sakägarna har ingått ett avtal om indragning av en väg eller om upphävande av en rättighet enligt lagen om enskilda vägar, eller ett avtal om ändring av bestämmelserna som gäller nyttjande av vägen eller rättigheten, tas fastighetsförrättningsavgiften för den på avtalet baserade åtgärden ut i form av en förrättningsersättning, om avtalet har lämnats till förrättningsingenjören i skriftlig form eller ingås vid förrättningens första sammanträde innan den egentliga behandlingen av ärendet påbörjas. Detsamma gäller för upphävande av ett servitut enligt fastighetsbildningslagen eller för ändring av bestämmelserna angående dess nyttjande.

Förrättningsersättningen består av en grundavgift och en servitutsavgift. Grundavgiften är 200 euro per förrättning. Om det i samband med en förrättning utförs en i 3, 5 eller 6 § avsedd förrättning, för vilken avgiften tas ut i form av en förrättningsersättning, är grundavgiften dock 400 euro per förrättning. För en åtgärd som utförts i samband med en annan förrättning tas dock ingen grundavgift ut. Servitutsavgiften är 70 euro för varje delaktig registerenhet.

Om den i 1 mom. avsedda åtgärden som är utförd som en separat åtgärd inte i enlighet med 1 mom. baserar sig på sakägarnas avtal, ska fastighetsförrättningsavgiften för den tas ut i form av en arbetsersättning. Arbetsersättningen får dock inte bestämmas för ett mindre belopp än förrättningsersättningen för en motsvarande åtgärd som baserar sig på sakägarnas avtal. Vid bestämmande av arbetsersättning används timpriset 80 euro och avrundningsregeln i 2 § 1 mom. tillämpas.

Om fastighetsregisterföraren beslutar om upphävande av ett servitut eller en rättighet som avses i 165 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen eller om ändring av bestämmelserna om utnyttjande av servitutet eller rätten, tas för åtgärden ut en servitutsavgift enligt 2 mom. Förutom servitutsavgiften tas för åtgärden ut en grundavgift på 200 euro.

9 §
Fastighetsförrättningsavgift för stiftande eller flyttande av servitut eller vägrättighet i samband med styckning

Om sakägarna har ingått ett avtal om att i samband med styckningen för fastigheten som därvid bildats stifta ett i 154 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen avsett servitut eller en i lagen om enskilda vägar avsedd vägrättighet eller någon annan för vägförbindelsen nödvändig rättighet som belastar en registerenhet utanför styckningen, tas fastighetsförrättningsavgiften för den på avtalet baserade åtgärden ut i form av en förrättningsersättning, om avtalet har lämnats till förrättningsingenjören i skriftlig form eller ingås vid förrättningens första sammanträde innan den egentliga behandlingen av ärendet påbörjas. Detsamma gäller för flyttande av ett tidigare stiftat servitut eller en tidigare stiftad rättighet som betjänar en vid styckningen bildad fastighet till ett annat ställe inom området för en registerenhet utanför styckningen.

En i 1 mom. avsedd förrättningsersättning består av en servitutsavgift som är 90 euro för varje sådan registerenhet på vars område servitut eller rättigheter stiftas eller vars område flyttandet av servitutet eller rättigheten gäller.

Om den i 1 mom. avsedda åtgärden inte i enlighet med 1 mom. baserar sig på sakägarnas avtal, ska fastighetsförrättningsavgiften för den tas ut i form av en arbetsersättning. Arbetsersättningen får dock inte bestämmas för ett mindre belopp än förrättningsersättningen för en motsvarande åtgärd som baserar sig på sakägarnas avtal. Vid bestämmande av arbetsersättningen används timpriset 80 euro och avrundningsregeln i 2 § 1 mom. tillämpas.

10 §
Förrättningsersättning i ett ärende som gäller befrielse från inteckning eller inskriven sytning

Om det i samband med en förrättning träffas ett avgörande i ett ärende som gäller att en registerenhet som bildas eller sådana områden eller andelar i ett samfällt område som överförs till en registerenhet ska befrias från inteckning eller inskriven sytning, bestäms som fastighetsförrättningsavgift för åtgärden en förrättningsersättning som motsvarar avgiften för den aktuella prestationen i 4 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (1057/2012). För ett avgörande som gäller inteckning bestäms en avgift enligt 4 punkten i ovan nämnda moment och för ett avgörande som gäller inskriven sytning en avgift enligt 9 punkten som avser avförande av inskrivning av en särskild rättighet.

Om det är fråga om befrielse av ett samfällt område eller en del av det med stöd av 28 § 2 mom. i fastighetsbildningslagen utan samtycke av innehavaren av panträtten från de inteckningar som fastställts i en delägarfastighet eller de inskrivna sytningar som belastar delägarfastigheten, tas oberoende av antalet inteckningar eller sytningar ut endast en av avgifterna som avses i 1 mom.

11 §
Fastighetsförrättningsavgift när en förrättning eller åtgärd inställs, återtas eller förfaller

Om en förrättning till fast pris inställs, återtas eller förfaller eller en åtgärd som avses i 4 § 2 mom. eller 8 § 4 mom. och som ansökts om hos fastighetsregisterföraren förkastas, återtas eller förfaller, ska fastighetsförrättningsavgiften för den tas ut i form av en arbetsersättning. Detsamma gäller för beslut om vägran att utfärda förrättningsförordnande. Ersättningen får dock inte bestämmas till ett högre belopp än förrättningsavgiften för motsvarade utförd förrättning eller åtgärd. Vid bestämmande av arbetsersättningen används timpriset 80 euro och avrundningsregeln i 2 § 1 mom. tillämpas.

12 §
Annan förrättning eller åtgärd som utförs i samband med en förrättning

Om det i samband med en förrättning som avses i 4—8 § utförs någon annan förrättning eller åtgärd, påförs för den en separat förrättningsersättning eller arbetsersättning i enlighet med det som i denna förordning föreskrivs om förrättningen eller åtgärden.

13 §
Förrättningsersättning för sammanslagning av fastigheter

För sammanslagning av fastigheter på ansökan ska fastighetsförrättningsavgiften tas ut i form av en förrättningsersättning. Förrättningsersättningen för sammanslagning i enlighet med 214 § 1 mom. i fastighetsbildningslagen är 138 euro för två fastigheter och 45 euro för varje annan fastighet som ska sammanslås. Förrättningsersättningen för sammanslagning i enlighet med 214 § 2 mom. 1 och 2 punkten i fastighetsbildningslagen är 280 euro för två fastigheter och 45 euro för varje annan fastighet som ska sammanslås.

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också när en fastighet enligt 39 § 2 mom. i lagen om samfällda skogar (109/2003) sammanslås till en samfälld skog.

14 §
Arbetsersättning för fogande av ett samfällt område till en fastighet genom beslut av fastighetsregisterföraren

Om fastighetsregisterföraren på det sätt som avses i 131 a § i fastighetsbildningslagen fogar ett samfällt område till en fastighet på ansökan av fastighetens ägare, tas arbetsersättning ut för åtgärden. Vid bestämmande av arbetsersättningen används timpriset 80 euro och avrundningsregeln i 2 § 1 mom. tillämpas. Om fastighetsregisterföraren verkställer fogandet utan ansökan med samtycke av fastighetens ägare, tas ingen avgift ut för beslutet.

15 §
Tidpunkt för bestämmande av debiteringspriset

Vid bestämmande av arbetsersättningen för förrättningar, åtgärder och uppdrag används de timpriser som gäller vid den tidpunkt då arbetet utförs, om inte något annat bestäms nedan.

Förrättningsersättningen för en förrättning till fast pris bestäms enligt den förrättningsersättning som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet. Om fastighetsförrättningsavgiften för en sådan förrättning eller åtgärd ska tas ut i form av en arbetsersättning i enlighet med 11 §, används de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

Vid bestämmande av arbetsersättningen för en förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag som utförts i samband med en förrättning till fast pris, används de timpriser som gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet eller beslutet om återkallande eller förfall.

16 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2014.

Om en förrättning eller en förrättning som utförts i samband med en tidsdebiterad förrättning eller en åtgärd som enligt gällande bestämmelser är en förrättning till fast pris vid tidpunkten för anhängiggörandet har varit tidsdebiterad, tas för den ut fastighetsförrättningsavgift på samma sätt som för en tidsdebiterad förrättning. För sådan styckning av ett samfällt område som har blivit anhängig före den 1 juni 2007 tas avgift dock ut enligt bestämmelserna som gällde vid tidpunkten för slutsammanträdet.

  Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

Tabell 1

Timpriset som avses i 2 § 2 mom. i förordningen används vid bestämmande av arbetsersättning för följande tidsdebiterade förrättningar och åtgärder som utförts i samband med en förrättning:

Förrättning eller åtgärd
1) Behandling av fristående område
2) Överföring av andel i samfällt område eller bildande till lägenhet
3) Behandling av särskild förmån
4) Behandling av särskild rättighet
5) Bildande av samfällt område eller fogande av ett område till samfällt område
6) Klyvning eller annat skifte
7) Bestämmande av ersättningar, likvider
8) Andra servitutsåtgärder
9) Stiftande eller flyttande av servitut
10) Avskiljande av område till samfällt
11) Extra arbeten som gäller kartan
12) Delägarutredning
13) Annan fastighetsbestämning
14) Upphävande av servitut eller ändring av nyttjandebestämmelser
15) Annat extra uppdrag
16) Rågång
17) Ägobyte och ägoreglering
18) Inlösning av tillandning eller samfällt område
19) Inlösning av del av byggnadsplats eller tomt

Tabell 2

Fastighetsbildningsavgifter för styckning

Ägobytesavgifter för frivilligt ägobyte

Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha. Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i tabellerna 2—4 har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalt a), b) eller c), eller
Vid frivilligt ägobyte: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. Vid frivilligt ägobyte: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k. kedjeägobyte) enligt avgiftsspalt a)
a) en eller två nya fastigheter eller frivilligt ägobyte b) tre eller fyra nya fastigheter c) fem eller flera nya fastigheter
0,1  545 €  380 €  325 €
1  620 €  435 €  355 €
5  825 €  680 €  575 €
20 1195 €  915 €  770 €
60 1825 € 1415 € 1195 €
100 2110 € 1815 € 1815 €
200 3370 € 3260 € 3260 €
300 4565 € 4565 € 4565 €
400 5760 € 5760 € 5760 €
500 6955 € 6955 € 6955 €
Varje därpå följande 100 ha   1050 €   1050 €   1050 €

Hur moderfastigheternas eller de bildande fastigheternas antal påverkar fastighetsförrättningsavgiften för styckning: Om styckningsfastigheten består av flera än en moderfastighets område, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för en sådan styckningsfastighet med 10 procent för varje tilläggsmoderfastighet. Om området flyttas genom styckning till den mottagande fastigheten, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för den mottagande fastigheten med 10 procent för varje mottagande fastighet och tilläggsmoderfastighet. Vad som ovan sagts om moderfastigheten gäller också i 19 § i fastighetsbildningsförordningen (1189/1996) avsedd bildande fastighet till en tomt eller ett allmänt område.

Tabell 3

Styckning och frivilligt ägobyte som baserar sig på avtal, när den betalningsskyldige har öppnat rålinjerna och röslagt rårna före förrättningssammanträdet. Arbetena har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt.

Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha. Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i tabellerna 2—4 har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalt a), b) eller c), eller
Vid frivilligt ägobyte: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. Vid frivilligt ägobyte: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k. kedjeägobyte) enligt avgiftsspalt a)
a) en eller två nya fastigheter eller frivilligt ägobyte b) tre eller fyra nya fastigheter c) fem eller flera nya fastigheter
 0,1  420 €  295 €  250 €
 1  470 €  345 €  315 €
 5  640 €  475 €  415 €
 20  840 €  620 €  545 €
 60 1085 €  955 €  860 €
100 1365 € 1305 € 1300 €
200 1955 € 1740 € 1740 €
300 2390 € 2390 € 2390 €
400 2930 € 2930 € 2930 €
500 3590 € 3590 € 3590 €
Varje därpå följande 100 ha  420 €  420 €  420 €

Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetet duger, kan fastighetsbildningsavgiften eller ägobytesavgiften bestämmas enligt tabell 3 under förutsättning att kompletteringsarbetet är ringa och kan utföras i samband med terrängarbetena.

Hur moderfastigheternas eller de bildande fastigheternas antal påverkar fastighetsförrättningsavgiften för styckning: Om styckningsfastigheten består av flera än en moderfastighets område, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för en sådan styckningsfastighet med 10 procent för varje tilläggsmoderfastighet. Om området flyttas genom styckning till den mottagande fastigheten, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för den mottagande fastigheten med 10 procent för varje mottagande fastighet och tilläggsmoderfastighet. Vad som ovan sagts om moderfastigheten gäller också i 19 § i fastighetsbildningsförordningen avsedd bildande fastighet till en tomt eller ett allmänt område.

Tabell 4

Utan terrängarbeten utförd styckning eller frivilligt ägobyte  samt styckning eller frivilligt ägobyte vid vilka den betalningsskyldige har utfört alla terrängarbeten som förutsätts vid förrättningen före förrättningssammanträdet. Arbetena har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt.

Vid styckning: Arealen av en styckningsfastighet eller arealen av till mottagande fastighet överförda områden högst ha. Vid styckning: Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i tabellerna 2—4 har bildats sammanlagt antalet fastigheter i enlighet med avgiftsspalt a), b) eller c), eller
Vid frivilligt ägobyte: Sammanlagda arealen av områden som bytts högst ha. Vid frivilligt ägobyte: Ägobytesavgift för varje ägobyte mellan två fastigheter eller för varje ägobyte mellan flera samma fastigheter (s.k.kedjeägobyte) enligt avgiftsspalt a)
a) en eller två nya fastigheter eller frivilligt ägobyte b) tre eller fyra nya fastigheter c) fem eller flera nya fastigheter
0,1  335 €  240 €  205 €
1  380 €  260 €  240 €
5  535 €  365 €  315 €
20  610 €  430 €  385 €
60  650 €  545 €  520 €
100  710 €  660 €  640 €
200  840 €  820 €  820 €
300  955 €  955 €  955 €
400 1075 € 1075 € 1075 €
500 1200 € 1200 € 1200 €
Varje därpå följande 100 ha    105 €    105 €    105 €

Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetena duger, kan fastighetsbildningsavgiften eller ägobytesavgiften bestämmas enligt tabell 4. Då under förutsättning att arbetstids- och övriga kostnader för lantmäteribyrån för kompletteringsarbetet är ringa jämfört med de kostnader som lantmäteribyrån skulle ha åsamkats ifall lantmäteribyrån varit tvungen att utföra arbetet i sin helhet.

Hur moderfastigheternas eller de bildande fastigheternas antal påverkar fastighetsförrättningsavgiften för styckning Om styckningsfastigheten består av flera än en moderfastighets område, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för en sådan styckningsfastighet med 10 procent för varje tilläggsmoderfastighet. Om området flyttas genom styckning till den mottagande fastigheten, höjs fastighetsbildningsavgiften i tabellen ovan för den mottagande fastigheten med 10 procent för varje mottagande fastighet och tilläggsmoderfastighet. Vad som ovan sagts om moderfastigheten gäller också i 19 § i fastighetsbildningsförordningen avsedd bildande fastighet till en tomt eller ett allmänt område.

Hur vattenarealen påverkar bestämmandet av fastighetsbildningsavgiften och ägobytesavgiften:

Om det till områdena som överförts till styckningsfastigheten eller den mottagande fastigheten enbart hör vattenområde och styckningen utförs utan terrängarbeten, nedsätts fastighetsbildningsavgiften i ovannämnda tabell med 30 procent. Inom vattenområdet kan finnas obetydliga kobbar, grund eller markområden. Samma korrigering görs vid bestämmande av ägobytesavgift om det vid ägobyte som baserar sig på avtal till de bytta områdena enbart hör vattenområde och ägobytet utförs utan terrängarbeten.

Tabell 5

Inlösningsavgifter för inlösning av tillandning och samfällt område

Arealen av från tillandningen eller det samfällda området inlösta och till fastigheten överförda området högts ha. Inlösningsavgift för varje fastighet som inlöst område har överförts till.
 0,1  900 €
 0,5 1010 €
 1 1240 €
 2 1690 €
 5 2250 €
10 2800 €
20 3370 €
Varje därpå följande 10 ha  560 €

När det till en fastighet inlöses områden från två eller flera tillandningar, bestäms inlösningsavgiften enligt de till fastigheten överförda tillandningarnas sammanlagda areal. När det till fastigheten inlöses områden från två eller flera samfällda områden, bestäms inlösningsavgiften enligt de till fastigheten överförda samfällda områdenas sammanlagda areal.

Tabellen ovan gäller sådana inlösningar vid vilka inlöses områden från privata tillandningar eller från en sådan samfälld tillandning eller ett annat samfällt område vars delägarlag har konstituerat sig.

Om området inlöses även delvis från en sådan samfälld tillandning eller ett annat samfällt område vars delägarlag inte har konstituerat sig, höjs inlösningsavgiften i tabellen ovan med 20 procent.

Vad som i tabellen ovan sägs om fastigheter gäller också andra registerenheter som avses i 66 § i fastighetsbildningslagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.