1057/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp 2013 och 2014

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994 och 10 § 1 mom. i lagen om köpvittnen (573/2009):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om vilka av Lantmäteriverkets prestationer eller kategorier av prestationer är avgiftsbelagd, för vilka kategorier av prestationer avgiften fastställs enligt självkostnadsvärdet, vilka prestationer prissätts enligt företagsekonomiska grunder samt om avgifter för offentligrättsliga prestationer.

Denna förordning innehåller också bestämmelser om avgifter för bestyrkande av ett köp och bestämmandet av dessa avgifter samt om ersättningar för bestyrkande av köp.

Denna förordning tillämpas inte på de avgifter för Lantmäteriverkets prestationer som regleras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) eller lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

2 §
Prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för att uppgifter tas fram och uppgifter lämnas t som kopia eller utskrift finns i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

3 §
Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta finns i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

2 kap.

Prestationer som gäller inskrivningsärenden

4 §
Inskrivningsavgifter

För behandlingen av fastigheternas inskrivningsärenden som en offentligrättslig prestation tas ut följande fasta avgifter som bygger på genomsnittliga självkostnadsvärden:

1) lagfartsärende eller ärende som gäller registrering av äganderätt 107 euro; för sådan anteckning om myndighet som administrerar en fastighet som görs i samband med lagfart eller registrering av äganderätten tas ingen särskild avgift ut,

2) behandling som omfattar kungörelse i den officiella tidningen, 200 euro,

3) förtydligande lagfart enligt 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995) 52 euro,

4) fastställande, hävande, utvidgning eller sammanslagning av inteckning 38 euro,

5) annan ändring av inteckning eller utfärdande av nytt pantbrev 25 euro,

6) ärende som gäller innehavaren av ett pantbrev 13 euro för varje inteckning; för anteckning av innehavaren som görs i samband med fastställande eller ändring av inteckningen tas inte ut någon avgift; för avförande av innehavaranteckning tas inte ut någon avgift,

7) inskrivning av nyttjanderätt som faller under inskrivningsskyldigheten enligt 14 kap. 2 § 1 mom. i jordabalken eller inskrivning av överföring av nyttjanderätt 107 euro,

8) inskrivning av annan särskild rättighet än den som avses i 7 punkten och inskrivning av överföring av särskild rättighet 130 euro,

9) ändring av inskrivning av särskild rättighet 70 euro och avförande av inskrivning av särskild rättighet 45 euro,

10) anteckning om myndighet som administrerar en fastighet eller om ändring som gäller detta eller någon annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 52 euro; för avförande av anteckning om myndighet som administrerar en fastighet tas inte ut någon avgift,

11) för anteckning som är en förtydligande anteckning om objektet för inskrivningen i enlighet med 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) tas inte ut någon avgift.

För behandlingen av ärenden i 1 mom. punkterna 1, 2, 3 och 10 tas ut en fastighetsspecifik avgift, då även kvotdelar och outbrutna områden av fastigheter betraktas som fastigheter. Om samägare i samma ansökan söker lagfart för kvotdelar av samma fastighet eller samma outbrutna område, tas avgift ut för endast en lagfart.

Avgift tas inte ut för ärenden som inletts på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller på anmälan av någon annan myndighet.

5 §
Kostnader för kungörelse, vissa andra kostnader och delgivningskostnader

Kostnader som orsakas av annonsering i den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i det ärende som nämns i 4 § 1 mom. 2 punkten. Kostnader som orsakas av annonsering i andra tidningar, stämningsmannadelgivning och dokument som sänds utomlands tas ut av parterna till fullt belopp.

Om en part har åsidosatt en föreskriven skyldighet att lämna in en kopia till en myndighet, tas för kopian ut en avgift på 2 euro per sida av parten.

För ett ljud- eller videoband eller någon annan upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer det utöver band- eller upptagningskostnaderna ut 54 euro per timme i expeditionsavgift för den arbetstid som använts för expedieringen av upptagningen.

I ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen debiterat för delgivning utomlands samt därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och

2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller arbetstagare som sköter delgivningsverksamheten utomlands fakturerat för uppgiften till deras fulla belopp.

Avgiften för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av den myndighet som tagit fram uppgiften. Avgiften ska bestämmas så att den motsvarar kostnaderna.

6 §
Uttag av avgift

Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid en senare behandlingsomgång för att en interimistisk åtgärd ska kunna vidtas, tas avgiften ut efter att beslut fattats under den första behandlingsomgången.

3 kap.

Övriga prestationer

7 §
Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka det tas ut en fast avgift på basis av det genomsnittliga självkostnadsvärdet i enlighet med bilagan till denna förordning är

1) godkännande av baskartan för en detaljplan,

2) ändring av namnet på en by,

3) ändring av namnet på en registerenhet,

4) ändring av en fastighets art,

5) överföring av en särskild rättighet enligt 72 c § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), nedan inlösningslagen, och en anteckning om överföringen i fastighetsregistret,

6) utbyte av den som ansöker om inlösen enligt 76 § i inlösningslagen, i de fall då ansökan görs efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd, samt

7) behandling av ett ärende som gäller förordnande till köpvittne och som inleds genom ansökan.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer där avgiften bestäms enligt den arbetstid som använts för att utföra prestationen är

Prestation Arbetstidens pris, euro/timme
1) ändring av byindelningen 75 €
2) beslut om sammanslagning av samfällda områden enligt 2 b § 1 mom. i fastighetsregisterlagen 75 €
3) utfärdande av inlösningstillstånd enligt 5 § 2 mom. i inlösningslagen 84 €
4) separat utfärdande av tillstånd till förhandsbesittningstagande enligt 59 § 1 mom. i inlösningslagen 84 €
5) inskrivning av upphävande i fastighetsregistret enligt 72 b § i inlösningslagen 75 €
6) ändring av användningssyftet för en särskild rättighet enligt 72 d § i inlösningslagen och inskrivning av ändringen i fastighetsregistret 75€
7) beviljande av tillstånd till undersökning enligt 84 § i inlösningslagen samt 84 €
8) lämnande av ett utlåtande enligt 91 h § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 84 €

I de fall som avses i 2 mom. 3, 4, 6 och 7 punkten tas hos sökanden också ut de kostnader som orsakas av att lantmäteribyrån hör sakägarna och delger områdets ägare och rättsinnehavare beslutet.

8 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

För beslut som fastighetsregisterföraren på eget initiativ fattar om sådana prestationer som avses i 7 § 1 mom. 2—4 punkten eller i 2 mom. 1 eller 2 punkten tas ingen avgift ut. Fastighetsregisterföraren registrerar avgiftsfritt uppgifter i fastighetsregistret i enlighet med 2 a § i fastighetsregisterlagen (392/1985).

Beslut av fastighetsregisterföraren om att arten av en fastighet ska ändras till lägenhet eller tomt ges avgiftsfritt då ärendet har inletts på inskrivningsmyndighetens initiativ.

9 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Lantmäteriverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) överlämnande av fixpunktsmaterial,

2) överlämnande av till flygbildsmaterial och laserskannat material,

3) överlämnande till terrängdatamaterial,

4) tjänster som rör geografisk information,

5) programvaror och nyttjanderätt till dem,

6) prestationer som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter och köpvittnesregistret,

7) utbildningstjänster,

8) konsulttjänster och utredningar,

9) intyg,

10) sändande och postning av handlingar och annat material,

11) sammankallande av stämma i ett icke konstituerat delägarlag och andra arrangemang enligt 10 § 2 mom. i lagen om samfälligheter (758/1989),

12) andra prestationer än de som nämns i 1–11 punkten, som hör till fackområdet och som utförs på beställning,

13) tillfällig användning av lokaler, inventarier och utrustning som Lantmäteriverket förfogar över,

14) tryckta kartor och publikationer, och

15) andra prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

10 §
Övriga avgiftsfria prestationer

Ingen avgift tas ut för nyttjanderätten till fixpunktsmaterial, flygbildsmaterial, laserskannat material och terrängdatamaterial.

När det gäller att överlämna material kan man låta bli att ta ut avgiften om kostnaderna för överlämnandet är obetydliga.

11 §
Övriga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

När material som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter överlåts till en statlig myndighet för skötsel av myndighetsuppgifter, tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för att ta fram och lämna ut materialet. Om materialet också används för något annat ändamål än för skötsel av myndighetsuppgifter, tas ut avgift enligt företagsekonomiska grunder i enlighet med 9 §.

4 kap.

Bestyrkande av köp

12 §
Avgifterna för bestyrkande av köp

Avgiften för bestyrkande av köp eller någon annan överlåtelse är 112 euro. Avgiften för kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar är 2 euro per sida.

Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på köpvittnets tjänste- eller verksamhetsställe, tar köpvittnet dessutom ut ersättning för sina resekostnader.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2014.

Denna förordning tillämpas på ärenden som avgjorts den 1 januari 2013 och efter det.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

DE FASTA PRISERNA FÖR LANTMÄTERIVERKETS ANDRA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER ÄN INSKIRVNINGSÄRENDEN

1. Godkännande av baskartan för en detaljplan

Godkännande av baskartan för en detaljplan: grundavgift 400 euro ökad med 30 euro för varje 10 ha eller del därav och med 60 euro för varje 200 ha eller del därav som överstiger 500 ha.

Godkännande av baskartan för en stranddetaljplan: som ovan, men grundavgiften är 250 euro.

Godkännande av kompletteringskartläggning som baskarta: en avgift som fastställs på ovan angivet sätt, minskad med 25 %.

2. Ändring av namnet på en by

Ändring av namnet på en by: 135 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig by vars namn ändras genom samma beslut: 40 euro.

3. Ändring av namnet på en registerenhet

Ändring av namnet på en fastighet eller annan registerenhet: 80 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet vars namn ändras genom samma beslut: 20 euro.

4. Ändring av en fastighets art

Ändring av en fastighets art: 80 euro.

Tilläggsavgift för varje övrig fastighet vars art ändras genom samma beslut: 20 euro.

5. Överföring av en särskild rättighet och registrering av överföringen i fastighetsregistret 

Överföring av en särskild rättighet: 260 euro per beslut.

Registrering av ett beslut om överföring i fastighetsregistret: 50 euro per nyttjanderättsenhet.

6. Utbyte av den som ansöker om inlösen

Utbyte av den som ansöker om inlösen: 120 euro.

7. Förordnade till köpvittne

Behandling av ett ärende som gäller förordnande till köpvittne och som inleds genom ansökan: 79 euro.

Ingen avgift tas ut för återkallande av ett förordnande till köpvittne.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.