1056/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter som bygger på tidsanvändningen är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning

1) köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa,

2) övervakningen av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, samt

3) förvaringen av levande djur medan kontrollen av djuren pågår eller medan djuren väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destination.

Avgift för övervakningen av ekologisk produktion enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning tas dock inte ut vid övervakning av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel, om livsmedlen framställs i samband med ekologisk produktion på en gårdsbruksenhet och det vid framställningen i huvudsak används råvaror som producerats på gårdsbruksenheten i fråga.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilken avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 4,60 euro i fast avgift för sådan anmälan av nötkreatur till nötkreatursregistret som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 när ett nytt djur registreras eller när ett märke som är avsett för tillfälligt bruk registreras.  Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 1,05 euro i fast avgift per djur för en sådan anmälan av en aktör inom slakteribranschen som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006).

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 1,00 euro i fast avgift för sådan anmälan av får och getter till får- och getregistret som avses i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG när ett nytt djur registreras.  Livsmedelssäkerhetsverket tar likaså ut 0,30 euro i fast avgift per djur för en i 13 § (356/2008) i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter avsedd anmälan av en aktör inom slakteribranschen.

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut en grundavgift på 34,80 euro för köttbesiktning i slakterier som slaktar små mängder djur och inrättningar för vilthantering. Dessutom för den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 24,90 per timme. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl.17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.

4 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett beslut som Livsmedelssäkerhetsverket meddelar genom en och samma handling innehåller flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning.

För offentligrättsliga beslut tas inte ut kungörelseavgifter eller andra handläggningsavgifter särskilt. För en handling som sänds som telefax tas ut samma avgift som för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna förordning sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer för vilka Livsmedelssäkerhetsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster som utförs på beställning,

3) andra utbildnings- och konsulttjänster än sådana som anknyter till myndighetsövervakningen,

4) publikationer, förteckningar, adresslistor och informationsmaterial och användarrättigheter i anslutning till dessa,

5) överlåtande av användarrättigheter till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid verket,

6) användning av de lokaler och den apparatur som verket förfogar över,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra kopior samt sändande av dessa,

8) övriga intyg och prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag och som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Avgiftsfria prestationer är dock undersökningar och andra prestationer som i enlighet med lagstiftningen om djursjukdomar betalas med statsmedel eller som behövs för övervakning och klarläggande av läget i fråga om djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs mellan djur och människor eller som är nödvändiga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Avgiftsfri är även undersökningen av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in.

Livsmedelssäkerhetsverket beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

6 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2014.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

Höjning av avgift:

För kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs

- mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent

- mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent

1. Beslut om tillstånd och godkännande Euro
1.1 Anläggningar
1.1.1 Slakterier och vilthanteringsanläggningar
1.1.1.1 - anläggning vars slaktkapacitet är högst 10 000 000 kg per år 692,00
1.1.1.2 - anläggning vars slaktkapacitet är över 10 000 000 kg per år 1 383,00
1.1.2 Behandling av ansökan om godkännande av en anläggning i anslutning till slakterier och vilthanteringsanläggningar 692,00
1.1.2.1 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar från anläggningar som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgift som fastställs för behandlingen av tillståndsansökningar läggs 50 procent av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.1.3 I livsmedelslagen avsett förnyande av godkännande av slakterier och av vilthanteringsanläggningar och av anläggningar i anslutning till dessa, per timme 82,00
1.1.4 Behandling av tillståndsansökningar som gäller ändringar i verksamheten vid slakterier och vid vilthanteringsanläggningar samt vid anläggningar i anslutning till dessa, per timme 82,00
1.1.5 Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar som avses i biproduktsförordningen
1.1.5.1 - anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 499,00
1.1.5.2 - anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001–8 000 m3 per år 1 245,00
1.1.5.3 - anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 491,00
1.1.5.4 - förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen, per timme 82,00
1.1.5.5 - behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen, per timme 82,00
1.1.5.6 - vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 82,00
1.1.6 En kombinerad avgift fastställs för behandlingen av ansökningar från anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat, som är belägna inom samma område och som hör ihop i funktionellt hänseende. Den kombinerade avgiften fastställs så att det till den största fasta avgiften som fastställs för behandlingen av ansökningar läggs 50 procent av den fasta avgiften för de övriga tillståndsansökningarna.
1.2 Verksamhetsidkare
1.2.1 Godkännande av det frivilliga märkningssystemet för nötkött, per timme 82,00
1.2.2 Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i registret över ekologisk produktion/verksamhetsidkare 108,00
1.2.3 Tillstånd för utsädespackeri
1.2.3.1 Grundavgift för syn av utsädespackeri 359,00
1.2.3.2 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme 77,00
1.2.3.3 Beslut om tillstånd för utsädespackeri, nytt 383,00
1.2.3.4 Beslut om tillstånd för utsädespackeri, utvidgning 80,00
1.2.4 Godkännande av ansökan som gäller införande i registret över kompetenstestare 190,00
1.2.5 Registrering av aktörer enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat (lager och transportföretag) och biproduktsförordningen 33,00
1.2.6 Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur
Anläggningar som dessutom behöver miljötillstånd för sin verksamhet (d.v.s. anläggningar som årligen använder minst 2 000 kg torrfoder eller den mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller där fiskbeståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder)
1.2.6.1 - den första anläggningen som hör till företaget 168,00
1.2.6.2 - följande anläggningar 41,00
Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande
1.2.6.3 - den första anläggningen som hör till företaget 82,00
1.2.6.4 - följande anläggningar 41,00
1.2.7 Godkännande av en karantän 165,00
1.2.7.1 - förnyat godkännande av en karantän eller återkallande av godkännandet, per timme 82,00
1.3 Utövare av veterinäryrket
1.3.1 Legitimering av veterinär
1.3.1.1 - slutligt beslut 80,00
1.3.1.2 - beslut om kompensationsåtgärder eller andra kompletterande studier 132,00
1.3.2 Tillstånd som avses i 7 § eller 7 a § i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000)
1.3.2.1 - bifallsbeslut 132,00
1.3.2.2 - avslagsbeslut 80,00
1.3.3 Rätt att vara verksam som veterinär enligt 42 § i lagen om utövning av veterinäryrket 261,00
1.4 Laboratorier
1.4.1 Godkännande av sådana laboratorier som undersöker myndighetsprov av livsmedel, laboratorier för egenkontroll och undersökningslaboratorier som avses i 49 a § i hälsoskyddslagen (763/1994) 496,00
1.4.1.1 - återkallande av godkännande 166,00
1.4.2 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av gödselfabrikat och foder samt de laboratorier för egenkontroll vid anläggningar som förutsätts enligt biproduktsförordningen 274,00
1.4.2.1 - ändring av godkännande 82,00
1.4.2.2 - återkallande av godkännande 166,00
1.4.3 Godkännande av utsädeslaboratorier 262,00
1.4.3.1 - utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 82,00
1.4.4 Godkännande av laboratorier som undersöker myndighetsprov av skadegörare som är skadliga för växter och växtprodukter 274,00
1.4.4.1 - ändring av godkännande, per timme 82,00
1.4.4.2 - återkallande av godkännande, per timme 82,00
1.4.4.3 - godkännande av laboratorieanalyser, per timme 82,00
1.5 Övriga beslut
1.5.1 Livsmedel
1.5.1.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten
1.5.1.1.1 - erkännande av naturligt mineralvatten 1 154,00
1.5.1.1.2 - förnyande av erkännandet 431,00
1.5.1.2 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av ett sådant provningsorgan som avses i 3 § 2 mom. i förordningen om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (971/2006), per timme 82,00
1.5.2 Ekologisk produktion
1.5.2.1 Behandling av ett ansökningsärende som gäller saluföring av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, foder, livsmedel och alkoholdrycker som har importerats från ett tredjeland 387,00
1.5.2.1.1 - komplettering av ansökan 26,00
1.5.2.2 Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
1.5.2.2.1 - tillstånd 98,00
1.5.2.2.2 - förnyande av tillstånd 26,00
1.5.2.3 Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion 12,80
1.5.2.4 Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion 101,00
1.5.3 Foder, gödselfabrikat och biproduktsförordningen
1.5.3.1 Övriga beslut och tillstånd enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat och biproduktsförordningen 62,00
1.5.3.2 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar, per timme 82,00
1.5.3.3 Behandling av och beslut om förhandsanmälningar 82,00
1.5.3.4 Tidsbegränsade beslut som gäller gödselfabrikat och som fattas utifrån en förhandsanmälan
1.5.3.4.1 - tillstånd 6 månader 403,00
1.5.3.4.2 - tillstånd 12 månader 806,00
1.5.4 Lagen om djursjukdomar
1.5.4.1 Importtillstånd enligt lagen om djursjukdomar 105,00
1.5.4.2 Transporttillstånd enligt lagen om djursjukdomar 105,00
1.5.4.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 105,00
1.5.5 Växtförädlarrätt
1.5.5.1 Ansökningsavgift 437,00
1.5.5.2 Årsavgift 328,00
1.5.5.3 Avgift för ny behandling 132,00
1.5.6 Tillstånd för import och användning av läkemedel enligt 21 g § i läkemedelslagen 105,00
1.5.7 Övriga beslut och tillstånd som har att göra med växters sundhet, plantmaterial och handelsnormer för frukt och grönsaker än de som nämns i punkt 5.3 och 5.6 och kontroller i anslutning till dessa 65,00
1.5.8 Ansökningar enligt MBL och andra tilläggsutredningar som hänför sig till MBL-arbetet, per timme (artikel 42 i förordning (EG) nr 396/2005 om bekämpningsmedelsrester) 96,00
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
2.1 Utfärdande av sundhetscertifikat och intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) 30,00
2.2 Utfärdande av sundhetscertifikat för virke och sågvaror (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 38,00
2.3 Utfärdande av sundhetscertifikat för potatis (annat än utsädespotatis) (inkluderar kontrollavgift): s.k. exportberedskapsinspekterad produktion 44,00
2.4 Utfärdande av intyg som har att göra med handelsnormerna för frukt och grönsaker och som är förhandsifyllda av aktörerna 16,50
2.5 Certifikat för foder och gödselfabrikat
2.5.1 - det första 56,00
2.5.2 - det följande 13,20
2.6 Exportintyg och andra intyg för levande djur och animaliska livsmedel
2.6.1 - det första 27,00
2.6.2 - det följande 3,90
2.7 Nötkreaturspass 11,90
2.8 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 11,10
2.9 OBPR-certifiering av djurvaccin 162,00
2.10 OCABR-certifiering av djurvaccin 743,00
2.11 Garantibevis:
2.11.1 - tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 10,30
2.11.2 - garantibevis för potatis, st. 0,08
2.11.3 - garantibevis för andra växtslag, st. 0,06
2.11.4 - handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 5,80
3. Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
3.1 Behandling av sådan anmälan om utsläppande på marknaden som avses i 11 § i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000) 78,00
3.2 Mottagning av anmälan som avses i 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedel för särskilda näringsändamål (121/2010) 33,00
3.3 Mottagning av anmälan som avses i 7 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010) 72,00
3.4 Mottagning av en sådan anmälan om utsläppande på marknaden av berikade livsmedel som avses i 2 § i handels- och industriministeriets förordning (762/2007) om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel förutsätter 61,00
3.5 Mottagning av sådan anmälan om utsläppande av modersmjölksersättning på marknaden som avses i kommissionens direktiv 2006/141/EG om modersmjölksersättningar och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG 134,00
3.6 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 985,00
3.7 Behandling av en sådan ansökan om nya livsmedel som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 2 463,00
3.8 Ett sådant yttrande om huvudsaklig överensstämmelse som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 985,00
3.9 Godkännande av identifieringsmärken för nötkreatur, får och getter 246,00
3.10 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av hur återvunnen plast ska behandlas som avses i kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 246,00
3.11 Behandling av ett sådant ansökningsärende gällande godkännande av aktiva förpackningskomponenter som avses i kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 246,00
4. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
4.1 Intyg och kort för hygienisk kompetens 6,00
4.2 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:
4.2.1 - renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 411,00
4.2.2 - renhet: övriga arter 547,00
4.2.3 - grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader per timme 44,00
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
5.1 Livsmedel
5.1.1 Övervakning av lagring
5.1.1.1 Övervakning av privat lagring av ost, per besök 65,00
5.1.1.2 Övervakning av privat lagring av smör, per besök 104,00
5.1.1.3 - analys per prov 98,00
5.1.2 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel
5.1.2.1 Avgift som tas ut hos slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakterier för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 2,37
5.1.2.2 Avgift som tas ut hos vattenbruksanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 2,42
5.1.2.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 1,02
5.1.2.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,90
5.1.3 Tillsyn över den första ankomstplatsen när det gäller animaliska livsmedel
5.1.3.1 Grundavgift vid tillsyn över den första ankomstplatsen, per timme 150,00
5.1.3.2 Förnyad besiktning, per timme 168,00
5.2 Veterinär gränskontroll
Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
5.2.1 Animaliska livsmedel
5.2.1.1 Alla andra livsmedel än produkter enligt punkt 5.2.1.2
5.2.1.1.1 - högst 100 kg 112,00
5.2.1.1.2 - 101–1 000 kg 170,00
5.2.1.1.3 - 1 001-10 000 kg 377,00
5.2.1.1.4 - 10 001-25 000 kg 481,00
5.2.1.1.5 - över 25 000 kg
5.2.1.1.6 - grundavgift 481,00
5.2.1.1.7 - för varje påbörjat ton 10,90
5.2.1.2 På fiskeriprodukter enligt punkterna 2 (styckegods) och 3 (partier som landas direkt av ett fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel II och på livsmedel enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (kontrollförordningen) tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen.
5.2.2 Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
5.2.2.1 Alla andra biprodukter (inkl. skinn, hudar, fjäder, ull), foder, hö och halm än produkter enligt punkt 5.2.2.2
5.2.2.1.1 - högst 1 000 kg 116,00
- 1 001-20 000 kg:
5.2.2.1.2 - grundavgift 137,00
5.2.2.1.3 - för varje påbörjat ton 7,60
- 20 001-46 000 kg:
5.2.2.1.4 - grundavgift 317,00
5.2.2.1.5 - för varje påbörjat ton 13,70
5.2.2.1.6 - över 46 000 kg 716,00
5.2.2.2 På biprodukter enligt punkt 2 (styckegods på fartyg) i bilaga V avsnitt B kapitel III i kontrollförordningen tillämpas avgifter enligt kontrollförordningen
5.2.3 Levande djur och könsceller
Avgifter enligt denna punkt tas också ut för kontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur (491/1996).
5.2.3.1 Gränskontroll för varje djur som kontrolleras, om inte något annat följer av punkterna 5.2.3.2–5.2.3.5
5.2.3.1.1 - andra djur än hästar 99,00
5.2.3.1.2 - hästar 212,00
5.2.3.2 Gränskontroll av gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.2.1 - insekter 71,00
5.2.3.2.2 - andra än insekter 128,00
5.2.3.3 Importkontroll av cirkus- och uppvisningsdjur som kontrolleras samtidigt
5.2.3.3.1 - grundavgift 125,00
5.2.3.3.2 - kontrollavgift, per timme 147,00
5.2.3.4 Exportkontroller och exportbidragskontroller, per timme 147,00
5.2.3.5 Handräckning som en legitimerad veterinär som arbetar som gränsveterinär ger tullen för kontroll av djur och varor som inte omfattas av den veterinära gränskontrollen (ickekommersiell transport av sällskapsdjur och försändelser för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung), per timme 112,00
5.2.3.6 Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras
5.2.3.6.1 - könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 70,00
5.2.3.6.2 - könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 115,00
5.2.4 Dokumentkontroller och andra identitetskontroller vid import samt intyg för livsmedel och andra produkter
5.2.4.1 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 87,00
5.2.4.2 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 165,00
5.2.4.3 För dokument- och identitetskontroll som föranleds av minskad kontrollfrekvens tas avgift ut enligt punkt 5.2.1–5.2.3
5.2.4.4 Utförselkontroll av partier som transiteras vid en gränskontrollstation för utförsel 165,00
5.2.4.5 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
5.2.4.5.1 - första intyg 33,00
5.2.4.5.2 - för följande intyg som utfärdas samtidigt 4,30
5.2.5 Inspektion av lager eller inspektion av importpartiet under lagringstiden, övervakning av transportlastning och kontroll av de färska fiskerivaror som lossas från fartyg som seglar under ett tredjelands flagg, per timme 147,00
5.2.6 Förvaring på gränskontrollstation
För förvaring av importpartier för vilka inspektion pågår eller som väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destinationsort uttas för förvaring i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet en förvaringsavgift per varje påbörjat 1 000 kg och dygn
5.2.6.1 - förvaring utan temperaturkontroll 3,10
5.2.6.2 - temperaturkontrollerad förvaring 4,10
5.2.7 Kontroller som är mer tidskrävande än normalt samt övriga merkostnader
5.2.7.1 Om en kontroll i enlighet med punkterna 5.2.1–5.2.4, inklusive de åtgärder, såsom skötsel av djur, som gränsveterinären vidtagit i fråga om ett parti i samband med kontrollen eller efter den, är mer tidskrävande än normalt av skäl som beror på importören uttas utöver de i dessa punkter fastställda avgifterna dessutom per timme Avgiften tas ut också i sådana fall där den kontrolltid som meddelats gränsveterinären avviker avsevärt från den tid som de facto gått åt (tidsdebitering) eller där den kontroll av ett importparti som meddelats gränsveterinären inte genomförs (antingen engångsavgift eller tidsdebitering, beroende på fallet). 147,00
5.2.7.2 Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
5.2.7.3 Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.
5.3 Handelsnormer för frukt och grönsaker
5.3.1 Inspektion per parti (exportinspektion, förnyad inspektion, interventionsinspektion eller annan inspektion som görs på begäran) 116,00
5.3.2 Inspektion per aktör (uppföljningskontroll och kontroll för eller i anslutning till egenkontroll) 156,00
5.4 Ekologisk produktion
5.4.1 Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion 100,00
5.4.2 Produktionskontroll av ekologisk produktion
5.4.2.1 Övervakning av aktörer som ingår i kontrollsystemet för utsäde och plantmaterial, foder och livsmedel, per timme 101,00
- övervakning av underentreprenad, per timme 101,00
5.4.2.2 Övervakning av andra aktörer som är anslutna till kontrollsystemet, per timme 80,00
5.4.2.3 Ekologiskt odlad areal (areal där produktion bedrivs och areal i övergångsskede), för varje påbörjad hektar 7,50
- högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal 800,00
5.4.3 För en inledande kontroll av ekologisk produktion tas det ut en avgift enligt punkterna 5.4.1 och 5.4.2, om kontrollen inte görs i samband med den första produktionskontrollen
5.4.4 Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen 101,00
5.4.5 Kontroll som fortsätter vid ämbetsverket av orsaker som hänför sig till aktören, per timme 101,00
5.4.6 Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial:
5.4.6.1 - 1–3 st. 26,00
5.4.6.2 - 4–20 st. 63,00
5.4.6.3 - 21–100 st. 128,00
5.4.6.4 - mer än 100 st. 253,00
5.4.7 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem för ekologisk produktion, per timme 80,00
5.5 Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter
5.5.1 Grundläggande kontroll av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 82,00
5.5.2 Övervakning av aktörer enligt lagen om gödselfabrikat, biproduktsförordningen och foderlagen, per timme 110,00
5.5.3 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av gödselfabrikat (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.3.1 - kontrollavgiftsklass 1 232,00
5.5.3.2 - kontrollavgiftsklass 2 464,00
5.5.3.3 - kontrollavgiftsklass 3 695,00
5.5.3.4 - kontrollavgiftsklass 4 926,00
5.5.4 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anslutning till kontrollen av foder (inkluderar beslut om provtagning, analys och kontroll)
5.5.4.1 - kontrollavgiftsklass 1 139,00
5.5.4.2 - kontrollavgiftsklass 2 219,00
5.5.4.3 - kontrollavgiftsklass 3 318,00
5.5.4.4 - kontrollavgiftsklass 4 451,00
5.5.4.5 - kontrollavgiftsklass 5 876,00
I punkterna 5.5.3 och 5.5.4 bestäms kontrollavgiftsklassen utgående från en riskbaserad officiell kontrollplan
5.5.5 Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anslutning till kontrollen av foder, per prov 66,00
5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
5.6.1 Importkontroller
5.6.1.1 Minimiavgiften för kontroll av växters sundhet, med undantag av barrträdsvirke som importeras från Ryska federationen 69,00
5.6.1.2 Sticklingar, unga plantor samt buskar, träd (utom fällda julgranar), övriga plantskoleväxter, också skogsodlingsmaterial (utom frön), blomlökar, blomknölar och rotstockar för utplantering, rotknölar, sättlökar, frön och cellodlingar:
5.6.1.2.1 - för varje påbörjat 100 kg 6,20
5.6.1.2.2 - för kontroll av plantmaterial dessutom för varje påbörjat 100 kg 2,50
5.6.1.3 Snittblommor och -kvistar med blad, barrträdskvistar och fällda julgranar, kruk- och grönväxter, akvarieväxter:
5.6.1.3.1 - för varje påbörjat 100 kg 5,60
5.6.1.4 Spannmål, för varje påbörjat 1 000 kg 0,72
5.6.1.5 Potatisknölar, för varje påbörjat 25 000 kg 69,00
5.6.1.6 Förnyad importkontroll, per kontrolltimme 57,00
5.6.2 Importkontroll av virke
5.6.2.1 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.1.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 5,70
5.6.2.1.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 7,00
5.6.2.1.3 - fartyg, under 2 000 m3 212,00
5.6.2.1.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 353,00
5.6.2.1.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 107,00
5.6.2.2 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd (Larix) och virke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.2.1 - lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 65,00
5.6.2.2.2 - tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 80,00
5.6.2.2.3 - fartyg, under 2 000 m3 212,00
5.6.2.2.4 - fartyg, 2 000 m3 eller mera 353,00
5.6.2.2.5 - om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 107,00
5.6.2.3 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg 18,70
5.6.2.3.1 - för varje ytterligare parti om 1 000 kg utöver det ovannämnda 0,75
5.6.2.3.2 - maximiavgift 150,00
5.6.2.4 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 18,70
5.6.2.5 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 46,00
5.6.3 Exportkontroller
5.6.3.1 Växters sundhet och plantmaterial, minimikontrollavgift 60,00
5.6.3.2 Levande växter och växtdelar, också för fortsatt uppodling eller förökning, för varje påbörjat 1 000 kg 8,00
5.6.3.3 Frukt, grönsaker och andra vegetabilier, lavar, bär, svamp o.d., ej för fortsatt odling, för varje påbörjat 1 000 kg 1,05
5.6.3.4 Exportpartier av potatis som inte odlats på gård med exportberedskap 156,00
5.6.3.5 Kontroll av virke och sågvaror per exportparti, om partiet inte härstammar från en s.k. exportberedskapsinspekterad produktionsanläggning, varvid kontrollavgiften ingår i avgiften för virkets sundhetsintyg 116,00
5.6.3.6 Spannmål, för varje påbörjat 100 ton 1,11
5.6.3.7 Inspektion av exportberedskap (periodisk inspektion och förhandsinspektion):
5.6.3.7.1 - sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna för beviljande av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15) 340,00
5.6.3.8 Frilandsodling, utom potatis:
5.6.3.8.1 - grundavgift 116,00
5.6.3.8.2 - inspektionsavgift högst 529,00
5.6.3.8.3 - under 10 ha, för varje påbörjad hektar 21,00
5.6.3.8.4 - för den del som överskrider 10 ha, för varje påbörjad hektar 9,80
5.6.3.9 Potatisodling och potatisskörd:
5.6.3.9.1 - odlingsinspektion/ha (nematoder, växtskiften) 44,00
5.6.3.9.2 - kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 72,00
5.6.3.10 Växthusodlingar:
5.6.3.10.1 - grundavgift 65,00
5.6.3.10.2 - inspektionsavgift högst 266,00
5.6.3.10.3 - för varje påbörjad 100 m2 21,00
5.6.3.11 Förnyad exportkontroll och kontroll av exportberedskap, per timme kontrolltid 57,00
5.6.4 Kontroll av företag som använder växtpass eller plantintyg, kontroll av förutsättningarna för registrering eller rätten att använda märkning gällande växters sundhet, beviljande av växtpass och befullmäktigande av leverantör av plantskolematerial
5.6.4.1 - plantproduktion på friland under 0,5 ha, plantproduktion av växthusväxter under 500 m2 46,00
5.6.4.2 - plantproduktion på friland 0,5 ha–2 ha, plantproduktion av växthusväxter 500–2 500 m2 105,00
5.6.4.3 - plantproduktion på friland 2,1 ha–5 ha, plantproduktion av växthusväxter 2 501–5 000 m2 182,00
5.6.4.4 - plantproduktion på friland över 5 ha, plantproduktion av växthusväxter över 5 000 m2 365,00
5.6.4.5 Plantbutiker, grossister, importörer och exportörer, förmedlare och lager 93,00
5.6.4.6 Innehavare av rätt att använda märkning enligt standarden ISPM-15 93,00
5.6.5 Certifierat plantmaterial
5.6.5.1 Inspektion av produktionsställets förutsättningar:
5.6.5.1.1 - produktionsareal under 10 ha 143,00
5.6.5.1.2 - produktionsareal 10 ha eller mera 204,00
5.6.5.2 Inspektion av certifierad plantproduktion under växtperioden, sammanlagt:
5.6.5.2.1 - moderplantor, högst 1 000 plantor 235,00
5.6.5.2.2 - moderplantor, över 1 000 plantor 568,00
5.6.5.2.3 - moderplantor, över 3 000 plantor 980,00
5.6.5.2.4 - moderplantor, över 15 000 plantor 1 173,00
5.6.5.2.5 - förnyade inspektioner 50% av priserna ovan
5.6.5.3 Granskning av ett nytt odlingsskifte:
5.6.5.3.1 - i samband med annan granskning 60,00
5.6.5.3.2 särskild granskning, granskning av interna arbetsanvisningar 116,00
5.7 Skogsodlingsmaterial
5.7.1 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 60,00
5.7.1.1 - kontroller från prover av att de kloner som används vid fröodling är riktiga:
5.7.1.2 - tall 22,00
5.7.1.3 - gran 26,00
5.7.2 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial:
5.7.2.1 - fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager 71,00
5.7.2.2 - separat ställe för packning av frön 30,00
5.7.2.3 - plantskola och plantlager:
5.7.2.4 - växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion 46,00
5.7.2.5 - växthusareal 5 000-10 000 m2 107,00
5.7.2.6 - växthusareal över 10 000 m2 282,00
5.7.3 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 213,00
5.7.4 Separat plantlager 71,00
5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
5.8.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång: 62,00
5.8.1.1 - odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 9,40
5.8.1.2 - odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde 12,40
5.8.2 Odlingsgranskning av stamutsäde för utsädespotatis, om man vid samma inspektionsbesök granskar minst tio odlingar är grundavgiften per odling och inspektionsbesök 17,70
5.8.2.1 - odlingsgranskning per hektar 9,40
5.8.3 Kontrollbesök gällande utförda åtgärder på odlingen 107,00
5.8.4 Jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet 16,50
5.8.4.1 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling, minimiavgift 66,00
5.8.4.2 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar 25,00
5.8.4.3 - jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling per hektar med två decimalers noggrannhet, när provtagningen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod 24,10
5.8.4.4 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar, när analysen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod 37,00
5.8.5 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift: 59,00
5.8.5.1 - provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 10,23
5.8.5.2 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov 72,00
5.8.5.3 - virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 235,00
5.8.5.4 - virustest av utsädespotatis per prov, 2 virus 147,00
5.8.6 Grundavgift för virus- och ringröteprovtagning av stamutsäde av utsädespotatis per prov, då man vid samma besök tar prov från minst 10 partier i samma lager 35,00
5.8.7 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som provtas 55,00
5.8.8 Lagerkontroll av utsädespotatis, per delparti som kontrolleras 105,00
5.8.9 Övriga särskilda kontroller som gäller certifiering av utsädespotatis, utöver grundavgiften, för varje påbörjad timme 60,00
5.8.10 Om en begäran om odlingsgranskning enligt punkterna 5.8.1 och 5.8.2 anlänt till Livsmedelssäkerhetsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling
5.8.10.1 - begäran om odlingsgranskning efter den 15 juni 48,00
5.8.10.2 - begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli 93,00
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
5.9.1 Beslut om granskning av utsädesodling 28,00
5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 16,50
5.9.3 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser 33,00
5.9.4 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 76,00
5.9.5 Garantibevis som tryckts av packeriet:
5.9.5.1 Grundavgift för syn som utförs vid ett packeri 359,00
5.9.5.2 - tilläggsavgift för varje påbörjad timme 77,00
5.9.5.3 Tillsyn av bokföringen över garantibevisen/handelsparti 1,05
5.10 Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av ursprungssorter
5.10.1 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 290,50
5.10.2 Kontroll av underhållsparti av ursprungssort genom provodling på fält 105,00
5.10.3 Granskning av partiäkthet för gammal handelssort för registrering som ursprungssort 181,50
5.10.4 DUS-test, alla växtslag 1 020,00
5.10.5 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 460,00
5.10.6 Beskrivningsundersökning av lantsort för registrering som ursprungssort 305,00
5.10.7 Odlingsgranskning av underhållsodling av ursprungssort
5.10.7.1 - grundavgift 58,00
5.10.7.2 - dessutom per hektar 8,75

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.