1038/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Prestationer av samma slag som andra myndigheters prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

2) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

3) permanent uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

4) registrering av uppehållsrätt eller utfärdande av uppehållskort som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande,

5) förnyande av uppehållstillståndskort,

6) främlingspass eller resedokument för flykting, samt

7) visum.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket tar ut en fast behandlingsavgift som motsvarar självkostnadsvärdet enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan samt första uppehållstillstånd för studier.

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal tar ut en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) medborgarskapsanmälan,

2) svar på förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus,

3) annat första uppehållstillstånd än det som avses i 1 § 1 punkten och 2 §,

4) nytt främlingspass, resedokument för flykting eller uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit,

5) ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas,

6) ansökan om återkallande av inreseförbud, samt

7) intyg som utfärdas på begäran.

4 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal inte tar ut någon behandlingsavgift är prestationer som gäller

1) tidsbegränsat uppehållstillstånd för en utlänning som tas emot i Finland inom en flyktingkvot,

2) ansökan om internationellt skydd,

3) uppehållstillstånd som i utlänningslagen (301/2004) avsedda familjemedlemmar till en utlänning som åtnjutit internationellt skydd har ansökt på grund av familjeband innan anknytningspersonen har beviljats permanent uppehållstillstånd, om familjen har bildats innan anknytningspersonen har kommit till Finland,

4) uppehållstillstånd som beviljas för en utlänning på den grunden att han eller hon är offer för människohandel,

5) uppehållstillstånd som beviljas för en utlänning med stöd av 52 d § i utlänningslagen,

6) medborgarskapsanmälan eller förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan av en medsökande enligt 2 § 10 punkten i medborgarskapslagen (359/2003),

5) medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han som tillkallad eller förordnad till tjänstgöring eller som frivillig i den finska armén har deltagit i Finlands krig åren 1939–1945, samt

6) medborgarskapsanmälan av en sökande som visar att han eller hon på grund av andra världskriget varit krigsbarn i Sverige, Danmark eller Norge.

Avgift tas inte ut för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket tar ut en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder är

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket, med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikations- och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter och tjänster,

7) användning av lokaler och anordningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som tas ut för materialet.

6 §
Avgiftsbelagda prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Migrationsverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Uttag och återbetalning av avgifter

För behandling av ansökan tas avgift ut på förhand när ansökan lämnas in. Uttaget av avgift antecknas i utlänningsregistret. I registret antecknas också om avgift inte tas ut.

Avgiften återbetalas inte, om ansökan återtas efter det att åtgärder som gäller behandling av ansökan har inletts.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheter.

Avgiften återbetalas till det konto som sökanden meddelat.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 20 december 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Lagstiftningsråd
Jutta Gras

Bilaga

MIGRATIONSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Prestation Avgift Grund
PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER
Ärenden som gäller
- första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande 156 € 1 §/1
- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande 156 € 1 §/2
- nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande, sökanden är studerande eller minderårig 116 € 1 §/2
- uppehållstillstånd för sökande av arbete som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande 156 € 1 §/2
- permanent uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande 156 € 1 §/3
- registrering av uppehållsrätt som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande 50 € 1 §/4
- uppehållskort som överförts från den lokala polisen till Migrationsverket för avgörande 114 € 1 §/4
- förnyande av uppehållstillståndskort 76 € 1 §/5
- främlingspass eller resedokument för flykting 52 € 1 §/6
- främlingspass eller resedokument för flykting (avslag) 49 € 1 §/6
- visum 60 € 1 §/7
- visum, sänkt avgift 35 € 1 §/7
- visum, förlängning av giltighetstiden 30 € 1 §/7
PRESTATIONER FÖR VILKA DET TAS UT EN AVGIFT SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
Ärenden som gäller
- förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 440 € 2 §
- första uppehållstillstånd för studier (UtlL 46 §) 300 € 2 §
PRESTATIONER FÖR VILKA DET TAS UT EN AVGIFT TILL ETT LÄGRE BELOPP ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
Ärenden som gäller
- medborgarskapsanmälan 240 € 3 §/1
- medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 € 3 §/1
- förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 34 € 3 §/2
- första uppehållstillstånd 425 € 3 §/3
- första uppehållstillstånd för arbete 500 € 3 §/3
- första uppehållstillsltånd, sökanden är minderårig 200 € 3 §/3
- nytt främlingspass, resedokument för flykting eller uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 108 € 3 §/4
- ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas (UtlL 58 § 3 mom.) 100 € 3 §/5
- återkallande av inreseförbud på ansökan 100 € 3 §/6
- intyg som utfärdas på begäran 20 € 3 §/7
SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT
En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan inom sex månader från det att avgiften påfördes yrka på rättelse hos Migrationsverket. Ändring i beslutet av den som avgjort rättelseyrkandet får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om beslutet på rättelseyrkandet (11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.