1024/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial till ett värdepappersföretag från tredjeland samt till ansökan om tillstånd för etablering av en filial till ett värdepappersföretag i tredjeland

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 1 § 3 mom., 5 kap. 1 § 4 mom. och 13 kap. 2 § 3 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de utredningar som ska fogas till ansökan om

1) verksamhetstillstånd för värdepappersföretag enligt 3 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster (747/2012),

2) tillstånd för ett värdepappersföretag från ett tredjeland att etablera en filial enligt 5 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, och

3) tillstånd för ett värdepappersföretag att etablera en filial i ett tredjeland enligt 13 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster.

2 §
Utredning om den som söker verksamhetstillstånd för värdepappersföretag

Av ansökan on verksamhetstillstånd för värdepappersföretag, som ska vara skriftlig, ska framgå bolagets fullständiga firma, hemort, post- och besöksadress och använda bifirmor samt bolagets driftställen och huvudkontor i Finland.

En ansökan om verksamhetstillstånd som gäller ett aktiebolag ska åtföljas av

1) en kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman jämte eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för ett värdepappersföretag och av vilket bolagets avsikt att söka verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt den ändrade bolagsordningen framgår,

3) utredning om att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts till handelsregistret för registrering,

4) bolagets handelsregisterutdrag.

Om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag söks för ett nybildat bolag ska av ansökan framgå sökandens namn och kontaktuppgifter, namnet på det nybildade bolaget , bifirmor och bolagets hemort samt bolagets driftställen och huvudkontor i Finland.

För ett nybildat bolag ska en kopia av bolagets avtal om bolagsbildning jämte bilagor fogas till ansökan om verksamhetstillstånd.

3 §
Verksamhet

I ansökan ska följande uppges och beskrivas:

1) de investeringstjänster enligt 1 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster som värdepappersföretaget ämnar tillhandahålla, och

2) de sidotjänster enligt 2 kap. 3 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster som värdepappersföretaget ämnar tillhandahålla, och

3) den övriga verksamhet som värdepappersföretaget ämnar bedriva.

4 §
Aktiekapital

Om det aktiekapital som förutsätts av ett värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster inte har betalats in till fullt belopp vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska utredning om de förbindelser som gäller betalningen av aktiekapitalet fogas till ansökan. Utredningen ska innehålla aktiebolagets avtal om bolagsbildning eller teckningslista i vilken aktierna tecknats samt uppgifter om tecknarna och deras teckningar. Till ansökan ska dessutom för varje tecknare som är en juridisk person fogas en kopia av tecknarens beslut om tecknande av aktier och handelsregisterutdrag samt för varje tecknare som är en fysisk person tecknarens ämbetsbetyg eller motsvarande upplysningar.

Om det aktiekapital som förutsätts av ett värdepappersföretag är helt betalt vid ansökan om verksamhetstillstånd, ska utredning om att det belopp som har betalats in är i bolagets ägo och besittning fogas till ansökan om verksamhetstillstånd. Ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att bestämmelserna om betalning av aktiekapital har iakttagits ska också fogas till ansökan.

Om aktiekapital har tecknats med rätt eller skyldighet att i bolaget mot aktien sätta in annan egendom än pengar, eller om aktiekapitalet helt eller delvis har betalats i annan form än pengar, ska ett yttrande som avses i 2 kap. 8 § 4 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) fogas till ansökan.

Om kapitalkraven uppfylls i form av ansvarsförsäkring eller en kombination av aktiekapital och ansvarsförsäkring i enlighet med 6 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, ska en utredning om detta fogas till ansökan.

5 §
Utredning av de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar

Av ansökan ska det framgå vilka som är i 3 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster avsedda betydande ägare i ett värdepappersföretag, storleken av varje ägares ägarandel samt ägarnas person- och kontaktuppgifter. Ansökan ska åtföljas av ämbetsbetyg eller motsvarande utredning om ägare som är fysiska personer och handelsregisterutdrag eller motsvarande utredningar om ägare som är juridiska personer. Till ansökan ska det dessutom fogas utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som leder till eller kan leda till att en i detta moment avsedd betydande ägarandel uppstår.

Ansökan ska åtföljas av en i 7 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster avsedd anmälan om de ägare som avses i 1 mom., jämte bilagor. Bestämmelser om anmälan och om de uppgifter och utredningar som ska åtfölja anmälan finns i statsrådets förordning om de anmälningar som gäller förvärv och överlåtelse av ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, försäkringsbolag och finans- och försäkringskonglomerats holdingsammanslutningar (231/2009). Uppgifter som avses i detta moment behöver inte lämnas om ägare som är tillsynsobjekt enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

Om inte en enda ägares ägarandel uppgår till minst tio procent i enlighet med 3 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster, kan Finansinspektionen kräva att uppgifter enligt 2 och 3 § i den förordning som nämns i 2 mom. ska lämnas i fråga om högst de tio största ägarna.

6 §
Värdepappersföretags ledning

Ansökan ska åtföljas av utdrag ur eller kopior av avtalet om bolagsbildning eller protokoll från bolagsstämman eller styrelsens sammanträden, eller av andra motsvarande handlingar med uppgift om vilka som utsetts till ordinarie medlemmar och suppleanter i värdepappersföretagets styrelse, vem som utsetts till bolagets verkställande direktör och till ställföreträdare för verkställande direktören samt vem som i övrigt hör till den högsta ledningen.

I ansökan ska dessutom uppges kontaktuppgifter till de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, till verkställande direktören och verkställande direktörens eventuella ställföreträdare samt till övriga som hör till den högsta ledningen, om dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar. Dessutom ska dessa personers ämbetsbetyg eller motsvarande handlingar fogas till ansökan.

7 §
Utredning om lämplighet och tillförlitlighet i fråga om värdepappersföretagets ledning

För att man ska kunna utreda om de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i värdepappersföretagets styrelse samt verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och övriga som hör till den högsta ledningen är lämpliga och tillförlitliga ska följande uppgifter om dem fogas till ansökan:

1) en meritförteckning som innehåller personens fullständiga namn, personbeteckning, födelseort, utbildning, ställning i värdepappersföretaget och eventuella tidigare uppgifter inom finanssektorn, tidigare arbetserfarenhet samt deltagande i betydande utbildningsprogram eller yrkeskurser,

2) utredning om att personen inte är försatt i konkurs och att han eller hon råder över sig själv och sin egendom,

3) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

4) utdrag ur Rättsregistercentralens skuldsaneringsregister,

5) utdrag ur Rättsregistercentralens näringsförbudsregister,

6) en egenhändigt undertecknad skriftlig försäkran om vandel som ska innehålla värdepappersföretagets namn, personens fullständiga namn, personbeteckning, eventuella tidigare namn och födelseort, samt en försäkran om att personen inte har fått någon anmärkning av ett tillsynsorgan som tillsatts för uppgiften eller utredning om en förseelse som lett till ovan nämnda påföljd,

7) information om resultatet av eventuell annan utredning som någon annan finansinspektionsmyndighet har gjort om personens lämplighet och tillförlitlighet,

8) utredning om eventuella andra sådana faktorer som personen anser vara väsentliga vid bedömningen av hans eller hennes lämplighet och tillförlitlighet.

Om det bland ägarna till värdepappersföretaget finns en sammanslutning som har en ägarandel som uppgår till tio procent eller mera, ska det till ansökan fogas utredning om lämpligheten och tillförlitligheten i fråga om medlemmarna och suppleanterna i sammanslutningens styrelse, sammanslutningens verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare samt övriga som hör till sammanslutningens högsta ledning. Motsvarande utredning ska ges om andra som utövar faktisk bestämmanderätt i sammanslutningen i fråga. Dessutom ska motsvarande utredning ges om fysiska personer vars ägarandel av värdepappersföretaget uppgår till minst tio procent.

Om Finansinspektionen inte har rätt att från en annan stat få ett straffregisterutdrag för utredandet av ett i 7 kap. 16 § 2 mom. i lagen om investeringstjänstser avsett ärende, ska ett av en myndighet eller någon annan registerförare utfärdat registerutdrag eller intyg som motsvarar ett i straffregisterlagen (770/1993) avsett straffregisterutdrag fogas till ansökan.

8 §
Utredning om värdepappersföretagets bindningar

Till ansökan ska det fogas utredning om värdepappersföretagets betydande bindningar enligt 7 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster. Dessutom ska det till ansökan fogas utredning om sådana avtal eller andra arrangemang som leder till eller kan leda till att det för värdepappersföretaget uppstår en bindning som avses i den nämnda paragrafen.

9 §
Värdepappersföretagets revisorer

Av ansökan ska framgå namnen på värdepappersföretagets revisorer och vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning enligt 8 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster. Till ansökan ska det fogas ett utdrag ur eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman eller den konstituerande stämman som gäller val av bolagets revisorer.

10 §
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

För att värdepappersföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättningar ska kunna bedömas ska det till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan som ska innehålla

1) detaljerad utredning om den tilltänkta verksamhetens art och omfattning samt om verksamhetens fördelning på tillhandahållande av investeringstjänster, tillhandahållande av sidotjänster och bedrivande av annan affärsverksamhet, och utredning om kundkretsen, personalen och ersättningssystemen,

2) lönsamhetsbedömningar och lönsamhetsmål samt prognoser för resultat och balansräkning, inklusive motivering till prognoserna, för de tre följande åren,

3) en uppskattning av om de egna medlen är tillräckliga för de tre följande åren och en plan för tryggande av tillräcklig solvens och likviditet,

4) utredning om tillgången på kapital, kalkyler över hur kapitalkraven uppfylls enligt riskområde och en beskrivning av hur den interna kapitalutvärderingen ordnas.

Verksamhetsplanen ska vidare innehålla utredning om de funktioner som är tänkta att bedrivas genom ombud eller anknutet ombud eller som ska läggas ut på entreprenad. Av ansökan ska framgå namnen på och kontaktuppgifterna till ombuden och de anknutna ombuden och till dem som sköter funktioner som ska läggas ut på entreprenad.

En sökande som sedan tidigare bedriver affärsverksamhet ska till sin ansökan foga bokslutsuppgifterna inklusive bilagor för de tre senaste räkenskapsperioderna och en sökande som är en del av en koncern på motsvarande sätt koncernbokslutsuppgifter. Om det senaste bokslutet har gjorts upp tidigare än sex månader innan ansökan lämnas in, ska det till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse daterad och undertecknad redogörelse för händelser som inträffat efter att bokslutet gjordes upp och som väsentligen inverkat på bolagets ekonomiska ställning samt för bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

Till ansökan om verksamhetstillstånd ska det fogas en kopia av bolagets ansökan om medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd.

11 §
Intern kontroll och riskhantering

Till ansökan ska det med avseende på värdepappersföretagets interna kontroll och riskhantering fogas en beskrivning av eller utredning om

1) värdepappersföretagets organisation, uppgifts- och ansvarsfördelning, system för beslutsfattande samt antalet anställda och de krav på facklig kompetens som ställs på personalen,

2) hur bedömningen av den interna kontrollen, bedömningen av riskhanteringen och bedömningen av den riskhantering som är oberoende av affärsverksamheten ordnas,

3) hur den interna revisionen ordnas,

4) hur tillsynen över lagligheten i funktionerna och tillsynen över iakttagandet av de interna förfaringssätten ordnas,

5) de system och metoder med hjälp av vilka värdepappersföretaget ämnar följa upp och hantera de risker som avses i 6 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster,

6) tryggandet av ett tillräckligt informationsutbyte, tryggandet av riskhanteringen och tryggandet av den interna kontrollen i fråga om funktioner som bedrivs genom ombud eller anknutet ombud eller som ska läggas ut på entreprenad,

7) målen för kreditgivningen och principerna för risktagningen, kreditgivningsprocessen, systemen för identifiering, mätning, uppföljning och kontroll av kreditriskerna samt bedömningen av hur kreditriskerna hanteras,

8) bokföringssystemet och bokföringsmetoderna,

9) datasystemen, dataadministrationsstrategin och organisationen för dataadministration samt de datatekniska tjänster som ska läggas ut på entreprenad,

10) organisationen av och ansvaret och principerna för datasäkerheten samt hanteringen av de risker som har samband med datasäkerheten,

11) de centrala anvisningar som hänför sig till datasäkerheten,

12) hur värdepappersföretaget har förberett sig för att kunna fortsätta verksamheten vid störningar,

13) kontinuitetsplaner för värdepappersföretagets centrala funktioner.

Till ansökan ska det dessutom fogas arbetsordningar för värdepappersföretagets beslutsfattande organ och de interna verksamhetsregler som tillämpas i värdepappersföretaget.

12 §
Krav på organiseringen av verksamheten och på förfaringssätten

Till ansökan om verksamhetstillstånd ska det med avseende på de investerings- och sidotjänster som ska tillhandahållas fogas utredning om hur värdepappersföretaget ser till att de bestämmelser iakttas som gäller organiseringen av verksamheten och som gäller förfaringssätten i kundförhållanden vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster och de bestämmelser som gäller förhindrande av marknadsmissbruk iakttas.

Om värdepappersföretaget har för avsikt att ordna multilateral handel, ska ett utkast till regler för denna handel fogas till ansökan.

13 §
Systemet för identifiering och igenkännande av kunder

Till ansökan ska det fogas utredning och av ledningen godkända interna anvisningar om systemet för identifiering och igenkännande av kunder och om hur de anställda kan försäkra sig om att iaktta omsorgsplikten och anmälningsplikten enligt bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Dessutom ska utredning om förvaringen av identifieringshandlingar, uppgifter om de ansvariga personerna och en beskrivning av utbildningsprogrammet för personalen fogas till ansökan.

14 §
Uppgifter som ska fogas till ett värdepappersföretags ansökan om tillstånd att etablera filial i ett tredjeland

Ett värdepappersföretag som fått verksamhetstillstånd i Finland ska till ansökan om tillstånd att etablera en filial i ett tredjeland foga

1) en kopia av beslutet av värdepappersföretagets behöriga organ att etablera en filial i ett tredjeland,

2) ett tillstånd av den behöriga myndigheten i tredjelandet att etablera en filial, om ett sådant tillstånd krävs i staten i fråga,

3) utredning om lagstiftningen i tredjelandet om värdepappersföretagens verksamhet och tillsynen över värdepappersföretag,

4) utredning om Finansinspektionens rätt att utöva tillsyn över filialen och att få uppgifter från filialen,

5) utredning om vilka tillsynsbefogenheter tillsynsmyndigheterna i tredjelandet har i fråga om filialen,

6) filialens adress- och kontaktuppgifter,

7) filialens affärsverksamhetsplan,

8) utredning om filialens placering i värdepappersföretagets organisation, filialens organisationsstruktur och anlitande av ett anknutet ombud,

9) uppgifter om de personer som hör till filialens ledning och en i 7 § avsedd utredning om dessa personer,

10) en beskrivning av hur värdepappersföretagets interna kontroll och riskhantering ordnas i filialen,

11) utredning om rapporteringen mellan värdepappersföretaget och dess filial samt utredning om övrigt informationsutbyte och hur det ordnas.

15 §
Uppgifter som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial som etableras i Finland av ett värdepappersföretag från tredjeland

Ett värdepappersföretag från ett tredjeland ska till ansökan om verksamhetstillstånd för en filial som ska etableras i Finland foga

1) utredning av vilken värdepappersföretagets fullständiga firma, använda bifirmor, hemstat, hemort och plats där huvudkontoret är beläget samt kontaktuppgifter framgår,

2) en officiellt bestyrkt kopia av värdepappersföretagets bolagsordning eller stadgar och av värdepappersföretagets verksamhetstillstånd i dess hemstat,

3) utdrag ur handelsregistret eller ett motsvarande register i värdepappersföretagets hemstat, av vilket alla medlemmar och suppleanter i värdepappersföretagets styrelse eller motsvarande organ samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare framgår,

4) en bestyrkt kopia av värdepappersföretagets bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden,

5) ett tillstånd av den behöriga myndigheten i hemstaten att etablera en filial i Finland, om ett sådant tillstånd enligt lagstiftningen i värdepappersföretagets hemstat är en förutsättning för etableringen av en filial,

6) utdrag ur eller en kopia av de beslut genom vilka värdepappersföretagets beslutande organ har beslutat att etablera en filial i Finland samt  en beskrivning av etableringsförfarandet,

7) utredning med i 5 § avsedda uppgifter om betydande ägare i värdepappersföretaget,  i 7—9 § avsedda utredningar om värdepappersföretaget, dess högsta ledning och revisorer samt utredningar som avses i 11 § 1 mom. och 12 §.

I fråga om filialen ska ansökan om verksamhetstillstånd åtföljas av

1) uppgifter om filialens post- och besöksadress,

2) filialens affärsverksamhetsplan som ska innehålla de utredningar som avses i 10 § 1 mom. och 11—13 §,

3) en beskrivning av filialens interna styrning och i 7 § avsedd utredning om filialdirektörens lämplighet och tillförlitlighet,

4) en beskrivning av systemet för rapportering från filialen till värdepappersföretaget och till de övervakande myndigheterna.

I fråga om tillsynen över värdepappersföretaget och om lagstiftningen i värdepappersföretagets hemstat ska ansökan åtföljas av

1) utredning om Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tillsynsmyndigheterna i värdepappersföretagets hemstat,

2) utredning om den lagstiftning  som gäller värdepappersföretagets verksamhet och tillsynen över värdepappersföretaget samt utredning om lagstiftningen om förhindrande av kriminellt utnyttjande av det finansiella systemet.

Till ansökan ska det dessutom fogas en beskrivning av det system i värdepappersföretagets hemstat som motsvarar ersättningsfonden för investerarskydd samt utredning om huruvida värdepappersföretaget och dess filial i utlandet omfattas av detta system. Av utredningen ska nivån på skyddet i hemstaten framgå.

Om en i 1 eller 2 mom. avsedd utredning eller uppgift inte kan läggas fram till följd av en främmande stats lagstiftning eller av andra vägande skäl, kan Finansinspektionen godkänna någon annan därmed jämförbar utredning eller uppgift.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd (937/2007).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU (32010L0073); EUT L 327, 11.12.2010, s. 1–12

Helsingfors den 20 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Lagstiftningsråd
Markku Sorvari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.