1002/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 9 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 9 §:n 2 mom., sådant det lyder i lag 1127/2007, som följer:

9 §
Vikarier

Som vikarie kan inte anställas en person som anses vara en studerande på heltid enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Om ett alterneringsavtal har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på vikarierna de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 134/2012
AjUU 20/2012
GrUU 35/2012
ShUB 25/2012
RSv 154/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.