995/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) nya 23 a, 26 a, 27 a, 29 a och 68 a § som följer:

23 a §
Beräkning av de genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, yrkeshögskolor och grundläggande konstundervisning åren 2013 och 2015

Med avvikelse från 23 § 1 mom. beaktas inte 2013 de justeringar enligt förändringarna i kostnadsnivån som avses i 54 § 2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om statsandel för kommunal basservice när de genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, yrkeshögskolor och grundläggande konstundervisning bestäms, och den justering som avses i nämnda 3 punkt beaktas inte heller 2015.

26 a §
De genomsnittliga priserna per enhet och priserna per enhet för yrkeshögskolor åren 2013—2015

Med avvikelse från 23 och 26 § beräknas de genomsnittliga priserna per enhet och priserna per enhet för yrkeshögskolor 2013—2015 så att den statliga finansieringen, jämfört med de genomsnittliga priserna per enhet som justerats med förändringen i kostnadsnivån för vart och ett år, minskar med 20 miljoner euro år 2013, med 31 miljoner euro år 2014 och med 51 miljoner euro år 2015. När minskningen beräknas ska för vart och ett år beaktas den statliga utgiftsbesparing som orsakas av minskningen av det kalkylerade antalet studerande som bestäms enligt den överenskommelse som avses i 8 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen.

27 a §
Beräkning av priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning och särskilda yrkesläroanstalter åren 2013 och 2014

Med avvikelse från det som bestäms i 27 § 1 mom. om beräkning av priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning per studerandeårsverke, beräknas priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning utgående från ett belopp som år 2013 är 92,6 procent och år 2014 är 89,8 procent av det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som avses i 23 § 1 mom.

Med avvikelse från det som bestäms i 27 § 4 mom. om justering av priserna per enhet för särskilda yrkesläroanstalter enligt den beräknade kostnadsnivån det år som priserna per enhet tillämpas, beaktas vid en justering av priserna per enhet åren 2013 och 2014 inte den justering som görs till följd av förändringen i kostnadsnivån år 2013.

29 a §
Beräkning av priserna per enhet för grundläggande utbildning åren 2013—2015

Vid fastställandet av de priser per enhet för grundläggande utbildning som avses i 29 § ska den höjning som orsakas av förändringen i kostnadsnivån 2013 dras av från hemkommunsersättningens grunddel och grundpriset för den grundläggande utbildningen åren 2013—2015.

68 a §
Beräkning av beloppet av avskrivningar för yrkesutbildning och yrkeshögskolor åren 2013 och 2015

Med avvikelse från det som bestäms i 68 § om en årlig justering av de belopp som avses i den paragrafen enligt de beräknade förändringarna i kostnadsnivån, justeras beloppen inte 2013 och 2015 enligt skillnaden mellan den beräknade och den faktiska kostnadsnivån år 2013.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och bestämmelserna i 23 a, 26 a, 29 a och 68 a § gäller till och med den 31 december 2015. Lagens 27 a § gäller till och med den 31 december 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 97/2012
KuUB 9/2012
RSv 161/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.