982/2012

                             Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 1 § 1 mom., rubriken för 4 kap., 12 §, rubriken för 13 § och 13 § 1 och 2 mom., 35 §, 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom.,

av dem 1 § 1 mom., 35 §, 36 § 1 mom. och 55 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1510/2011, samt

fogas till 36 § ett nytt 5 mom., i stället för det 5 mom. som upphävts genom lag 1510/2011, och till 55 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1510/2011, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) lagen om barndagvård (36/1973),

3) familjevårdarlagen (312/1992),

4) lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012),

5) lagen om stöd för närståendevård (937/2005),

6) lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996),

7) folkhälsolagen (66/1972),

8) lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989),

9) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

10) socialvårdslagen (710/1982),

11) lagen om utkomststöd (1412/1997),

12) lagen om underhållsstöd (580/2008),

13) barnskyddslagen (417/2007),

14) lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977),

15) lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987),

16) lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001),

17) mentalvårdslagen (1116/1990),

18) lagen om missbrukarvård (41/1986),

19) lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986),

20) hälsoskyddslagen (763/1994),

21) livsmedelslagen (23/2006),

22) lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986),

23) kemikalielagen (744/1989),

24) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987),

25) konsumentsäkerhetslagen (920/2011),

26) lagen om social kreditgivning (1133/2002),

27) lagen om nykterhetsarbete (828/1982),

28) tobakslagen (693/1976),

29) veterinärvårdslagen (765/2009),

30) bibliotekslagen (904/1998),

31) lagen om kommunernas kulturverksamhet (728/1992),

32) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998).


4 kap.

Kalkylerade kostnader för social- och hälsovård samt barndagvård

12 §
Kalkylerade kostnader för social- och hälsovården samt barndagvården i kommunen

De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården och barndagvården i kommunen fås genom att de kalkylerade kostnaderna för socialvården i kommunen, för hälsovården i kommunen och för barndagvården i kommunen beräknas var för sig och adderas, varefter summan multipliceras med kommunens fjärrortskoefficient, om en sådan har fastställts för kommunen.

De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården samt barndagvården i kommunen beräknas på det sätt som anges i detta kapitel.

13 §
Kalkylerade kostnader för socialvården och barndagvården

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och barndagvården i kommunen fås genom addition av de produkter som fås när grundpriserna för socialvården och barndagvården, angivna enligt åldersklass, multipliceras med antalet invånare i kommunen i respektive åldersklass. I fråga om 0—6-åringarna i kommunen multipliceras produkten med kommunens dagvårdskoefficient. Till den på så sätt erhållna summan läggs kommunens kalkylerade kostnader som fastställts på grundval av arbetslöshet, funktionshinder och barnskyddet.

Grundpriserna för socialvården och barndagvården bestäms separat för följande åldersklasser:

1) 0—6-åringar,

2) 7—64-åringar,

3) 65—74-åringar,

4) 75—84-åringar,

5) 85-åringar och äldre.


35 §
Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen

Statsandelen till kommunerna ökas med 2,23 euro per invånare i enlighet med den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2013.

Om minskningen av kommunens skatteinkomster är större än 2,23 euro per invånare efter den höjning av statsandelen som avses i 1 mom., ökas statsandelen för kommunal basservice med det belopp som fås när 2,23 euro per invånare dras av från minskningen av skatteinkomsterna per invånare. Om minskningen av kommunens skatteinkomster är mindre än 2,23 euro per invånare, minskas kommunens statsandel med det belopp som fås när kommunens minskning av skatteinkomster per invånare dras av från 2,23 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2011 och skattesatsen för 2012 samt invånarantalet vid årsskiftet 2011/2012.

36 §
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna

Under 2013—2016 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av 1,68 euro per invånare för finansiering av statens och kommunernas projekt för utveckling av informationsteknik.


År 2013 dras från statsandelen för kommunal basservice av 0,37 euro per invånare för finansiering av förhandsutredningar som gäller kommunsammanslagningar och förhandsutredningar som gäller metropolområdet.

55 §
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 12—23 § och de bestämningsgrunder som avses i 24 och 25 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 30,96 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel 69,04 procent.


Statsandelen för de nya och mera omfattande uppgifterna enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre är 54,3 procent av deras kalkylerade kostnader, vilket beaktas i den statsandelsprocent som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På sådana ersättningar till kommunerna för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringarna i beskattningsgrunderna i beskattningen för 2010—2012 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.


RP 96/2012
FvUB 22/2012
RSv 155/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.