977/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 25 och 26 § i lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 25 § 1 och 2 mom. samt 26 § 2 mom. som följer:

25 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som gäller farledsavgift eller återbäring av farledsavgift eller i andra beslut av Tullen som meddelats med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Ändring får dock inte sökas genom besvär i ett beslut om att förhandsavgörande inte meddelas. Besvärsrätt på statens vägnar har ett tullombud. Ändring ska sökas skriftligen och besvärsskriften ska inom besvärstiden ges in till Tullen.

Besvärstiden är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då farledsavgiften fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över beslut om något annat än fastställande av farledsavgift är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. När ändring söks på statens vägnar är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.


26 §
Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsrätt på statens vägnar har ett tullombud.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.