974/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006) 1 § 2 mom., 5 § och 8 § 2 mom.,

av dem 1 § 2 mom. och 5 § sådana de lyder i lag 1328/2009, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas också på sådana ansökningar som Tullen eller Trafiksäkerhetsverket behandlar och som avser Tullens eller Trafiksäkerhetsverkets förhandsavgöranden.

5 §
Fastställande av fasta avgifter

De beslutsavgifter samt behandlingsavgifter som Skatteförvaltningen och Tullen tar ut fastställs genom förordning av finansministeriet. De avgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut fastställs genom förordning av kommunikationsministeriet.

8 §
Sökande av ändring i en avgift

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Tullen har påfört finns i tullagen (1466/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.