973/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 9 § 2 och 3 mom., 11 §, 12 § 3 mom., 13 och 14 §, 16 § 2 mom., 17—19 §, 20 § 1, 2 och 4 mom., 21 § 2, 4 och 5 mom., 22 § 4 mom., 23 och 24 §, 27 § 1 mom. och 28 § som följer:

9 §
Påförande av bränsleavgift

Om bränsleavgift debiteras på någon annan grund än det bränsle som konstaterats i båten, tas bränsleavgiften ut endast en gång för hela det år som beviset på användning av bränslet gäller. Bränsleavgift debiteras för högst fem år räknat från den tidpunkt då Tullen fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i båten.

Bränsleavgift ska påföras inom två år från utgången av det år då Tullen fick kännedom om användningen av bränsleavgiftsgrundande bränsle i båten.

11 §
Förbud att föra ut en båt ur landet

En båt för vilken bränsleavgift ska tas ut får inte föras ut ur landet förrän bränsleavgiften är betald. Tullen kan dock tillåta att båten förs ut ur landet, om godtagbar säkerhet har ställts för betalningen av bränsleavgiften.

12 §
Betalning av bränsleavgift

Tullen kan sända den avgiftsskyldige en betalningspåminnelse om bränsleavgift som förfallit till betalning.

13 §
Myndigheter

Den allmänna ledningen och tillsynen i fråga om bränsleavgiften samt debiteringen av avgiften ankommer på Tullen.

Tillsynen över användningen av bränslen utövas av Tullen, polisen och gränsbevakningsväsendet. Dessa har rätt att utföra sådana kontroller av bränsle och båtar och ta sådana bränsleprov som behövs för tillsynen över bränsleavgiften och debiteringen av den. Om det konstateras att bränsleavgiftsgrundande bränsle används i en båt, ska den myndighet som gjort iakttagelsen anmäla detta till Tullen.

14 §
Användningsförbud

Om bränsleavgiften inte har betalats inom utsatt tid, får en båt inte användas i trafik (användningsförbud). Båten får inte användas i trafik, även om äganderätten till eller innehavet av båten har överförts på någon annan än den avgiftsskyldige. Tullen kan begära handräckning av polisen för att förhindra att båten används. Båten får användas när bränsleavgiften har betalats av den betalningsskyldige eller någon annan än den betalningsskyldige.

Tullen kan, på ansökan och på de villkor som den bestämmer, av särskilda skäl återkalla ett användningsförbud för viss tid eller helt och hållet, om användningsförbudet är uppenbart oskäligt. Ansökan kan göras av båtens ägare eller innehavare eller av den som har påförts bränsleavgiften.

16 §
Offentlighet och utlämnande av uppgifter som gäller bränsleavgift

Tullen ska på begäran utfärda intyg över att bränsleavgiften för en båt inte är obetald. För intyget tas en avgift ut vars belopp bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 §
Förhandsavgörande

Tullen kan på ansökan meddela förhandsavgörande om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om saken är särskilt viktig för sökanden. Förhandsavgörande ges för en bestämd tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter det att förhandsavgörandet meddelats. Om den som meddelats ett förhandsavgörande kräver det, ska ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft med bindande verkan iakttas för den tid avgörandet gäller. Bestämmelser om den avgift som tas ut för förhandsavgörande finns i lagen om grunderna för avgifter för vissa förhandsavgöranden (1209/2006).

Ärenden som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt vid Tullen. Ändring får inte sökas genom besvär i ett beslut om att förhandsavgörande inte meddelas.

18 §
Rättelse till avgiftstagarens fördel

Om bränsleavgift har lämnats odebiterad, debiterats till för lågt belopp eller återbetalats till en avgiftsskyldig utan grund eller till ett för stort belopp, kan Tullen rätta beslutet om bränsleavgift inom tre år från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller borde ha debiterats eller då beslutet om återbetalning av bränsleavgift fattades, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Innan rättelse till avgiftstagarens fördel sker ska den avgiftsskyldige ges tillfälle att avge bemötande i saken.

19 §
Rättelse till den avgiftsskyldiges fördel

Om Tullen konstaterar att bränsleavgift har debiterats till för stort belopp eller återbetalats till för litet belopp, ska den rätta sitt beslut och till den avgiftsskyldige återbetala det som denne betalat för mycket eller den avgift som inte återbetalats, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter debiteringen eller återbetalningen av avgiften.

20 §
Rättelseyrkande

Ändring i ett beslut om bränsleavgift får sökas skriftligen hos Tullen genom rättelseyrkande, om inte saken har avgjorts genom beslut med anledning av besvär.

Rätt att söka ändring på statens vägnar har ett tullombud.


Ett rättelseyrkande ska inom föreskriven tid ges in till Tullen. Tullen ska med anledning av ett rättelseyrkande som lämnats in av den avgiftsskyldige ge den statliga intressebevakaren och, med anledning av ett rättelseyrkande som lämnats in av den statliga intressebevakaren, ge den avgiftsskyldige tillfälle att avge bemötande samt vid behov även ge den som lämnat in rättelseyrkande tillfälle att avge genmäle. Bestämmelser om avgörande av ärenden utan att parterna hörs finns i 34 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003).

21 §
Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

Rätt att på statens vägnar överklaga Tullens beslut har ett tullombud.


Besvärsskriften ska ges in till Tullen, som ska ge utlåtande med anledning av besvären. Tullen ska med anledning av besvär och utlåtande ge den avgiftsskyldige och andra parter tillfälle att avge bemötande av besvär anförda av en statlig intressebevakare samt en statlig intressebevakare tillfälle att avge bemötande av besvär anförda av en avgiftsskyldig och andra parter. Vid behov ska den ändringssökande även ges tillfälle att avge genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen.

Besvär som riktats till förvaltningsdomstolen men som borde ha anförts som ett rättelseyrkande, behandlas som ett rättelseyrkande vid Tullen. Då ska beslut om avvisande av besvären inte fattas.


22 §
Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen eller den förvaltningsdomstol som har fattat beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har ett tullombud.

23 §
Räntebetalningsskyldighet på grund av ändringssökande och Tullens rättelse

Om bränsleavgiften har avlyfts på grund av ändringssökande eller Tullens rättelse eller om bränsleavgiften har sänkts, ska till vederbörande återbetalas det överskjutande beloppet jämte en årlig ränta som motsvarar referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter. Räntan räknas från avgiftsbetalningsdagen till återbetalningsdagen. Den ränta som betalas för återbetalningen är inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen.

Om bränsleavgift med anledning av ändringssökande påförs eller avgiftsbeloppet höjs, driver Tullen in bränsleavgiften jämte förseningsränta enligt lagen om skattetillägg och förseningsränta.

24 §
Bevakning av statens intresse

Bestämmelser om statlig intressebevakare i ärenden som gäller ändringssökande och rättelse finns i lagen om Tullens organisation (960/2012).

Den statliga intressebevakaren hörs och delges ett beslut genom att intressebevakaren ges tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

27 §
Återbetalning av grundlös prestation

Den som visar att han har betalat bränsleavgift av misstag har rätt att på ansökan återfå det betalda beloppet av Tullen. Som misstag betraktas inte att bränsleavgift har betalats för att undvika att användningen av båten förhindras eller under sådana omständigheter där detta syfte kan anses vara uppenbart.


28 §
Avgiftslättnad och uppskov med betalningen

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer helt eller delvis bevilja befrielse från bränsleavgift och förseningsränta samt ränta som ska betalas på grund av uppskov, om det kan anses vara uppenbart oskäligt att ta ut dessa till fullt belopp. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalningen av bränsleavgift på de villkor som finansministeriet bestämmer, om det kan anses uppenbart oskäligt att bränsleavgiften ska betalas inom utsatt tid. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.