971/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bilskattelagen (1482/1994) 96 § och

ändras 2 § 2 mom., 27 b § 1 mom. 5 punkten, 30 § 3 mom., 32 § 1 mom., 34 b § 2 mom., 34 c § 3 mom., 39 §, 40 § 2 mom., 50 § 1 och 3 mom., 51 § 1 och 2 mom., 52 § 1 mom., 54 § 1 och 3 mom., 55 §, 67 § 1 och 4 mom., 69 § 2, 3 och 5 mom., 70 § 1—4 mom., 71 § 4 mom., 73, 78 och 84 § samt 86 § 3 mom.,

av dem 27 b § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 193/2011, 30 § 3 mom. sådant det lyder i lag 421/2001, 34 b § 2 mom. sådant det lyder i lag 1277/2004, 34 c § 3 mom. sådant det lyder i lag 1450/2006, 39 § sådan den lyder i lagarna 5/2009 och 1316/2011, 40 § 2 mom. och 54 § 1 mom. sådana de lyder i lag 5/2009, 50 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 889/2012 , 51 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 925/2001, 52 § 1 mom., 54 § 3 mom., 67 § 1 och 4 mom., 69 § 2 mom., 70 § 2 mom., 71 § 4 mom., 73, 78 och 84 § samt 86 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1324/2009, 55 § sådan den lyder i lagarna 267/2008 och 1324/2009, 69 § 3 och 5 mom. samt 70 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 267/2008 samt 70 § 4 mom. sådant de lyder i lag 889/2012 , som följer:

2 §

Om en fysisk person som är stadigvarande bosatt i en annan stat än Finland temporärt till landet för in ett fordon som är registrerat i en annan stat än Finland och använder det enbart för sina egna behov under en sammanhängande eller inte sammanhängande tid av högst sex månader inom loppet av en tolvmånadersperiod eller under en sådan längre tid som Tullen bestämmer med stöd av 32 §, betraktas detta dock inte som skattepliktig användning av fordon, förutsatt att användningen inte har samband med att fordonet köps till Finland.


27 b §

Den nedsättning av bilskatten som avses i 25 § beviljas även då följande villkor uppfylls:


5) när den i 2 punkten avsedda tiden då fordonet kommit i den inflyttandes ägo börjat har det gjorts en anmälan till Tullen om fordonet, varav framgår fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om anskaffningen av fordonet, vistelsen på det område som avses i 1 punkten och den planerade förvaringen av fordonet; Tullen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan.


30 §

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte ett i Finland tidigare registrerat fordon för vilket bilskatten i samband med inflyttning har nedsatts på det sätt som anges i 25 §, men för vars del den i 27 § föreskrivna tiden för skattefri överlåtelse inte har löpt ut förrän fordonet omregistreras. Om ett sådant fordon registreras eller borde registreras i Finland, uppbärs skatt för fordonet enligt grunderna i denna lag till den del som beloppet av denna skatt överstiger den tidigare betalda skatten för fordonet. Debiteringen av skatten sköts då av Tullen.

32 §

På ansökan kan Tullen på de villkor som den bestämmer förlänga den tid för tillfällig användning som anges i 2 § 2 mom. med högst ett år. Ansökan om förlängning ska göras innan tiden löper ut.


34 b §

Innan ett fordon första gången tas i användning i trafik i Finland på det sätt som avses i 1 mom. ska anmälan om detta göras till Tullen. Anmälan ska åtminstone innehålla uppgifter om den person som använder fordonet, arbetsgivaren och den plats utanför Finland där arbetet utförs. Tullen kan utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälan. En anmälan om fordonets användning försedd med Tullens mottagningsbevis ska finnas med i fordonet när det är i trafik.

34 c §

Tullen beviljar på ansökan tillstånd till skattefri användning av ett fordon för en period av 12 månader. I tillståndet fastställs villkoren för vilken typ av användning av ett fordon som anses vara tillfälligt skattefri på det sätt som bestäms i denna paragraf. Tullen kan meddela närmare föreskrifter om utredningar som krävs till stöd för ansökan samt om ansökningsförfarandet. Tillståndet som berättigar till skattefri användning av ett fordon ska medföras när fordonet används i trafik. Om användningen av fordonet inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet, ska detta anmälas till Tullen, som kan återkalla tillståndet. Vid försummelse av anmälan verkställs efterbeskattning enligt vad som bestäms i 57 §.

39 §

Tullen kan som registrerat ombud godkänna en sådan importör eller i Finland verksam tillverkare av fordon som utövar regelbunden affärsverksamhet. Den som utses till registrerat ombud ska vara tillförlitlig och sakkunnig samt kunna göra de anmälningar som avses i denna lag i maskinläsbar form. Tullen meddelar närmare föreskrifter om anmälningar i maskinläsbar form. Ett registrerat ombud ska ställa sådan säkerhet som Tullen fordrar.

Om ett ombud inte längre kan anses uppfylla de villkor som gäller enligt 1 mom., kan Tullen återkalla registreringen. Tullen får återkalla en registrering tillfälligt, för högst 30 dagar, utan att höra det registrerade ombudet, om denne underlåtit att betala skatt eller att deklarera.

40 §

Ett registrerat ombud anmäler fordon för beskattning för en period vars längd Tullen bestämmer. Tullen bestämmer även den tidpunkt när bilskattedeklarationen ska avges.


50 §

Tullen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalats eller ska betalas. Trafiksäkerhetsverket avgör ansökan om verket ska påföra eller har påfört skatten.


Tullen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Trafiksäkerhetsverket avgör en ansökan som gäller skatt som verket har debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.


51 §

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent på grund av rörelse- eller synskada och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad är minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, ska Tullen på ansökan och på de villkor som den ställer bestämma att skatten ska återbetalas av statens medel, dock högst 3 770 euro. Om sökanden genom anteckning i körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han eller hon bör använda bil med automatväxel, återbetalas i skatt, under ovan nämnda förutsättningar, högst 4 980 euro. Om bilen har varit i innehavarens bruk, återbetalas skatten först sedan denne har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den ska göras inom 6 månader från det sökanden antecknades i registret som bilens ägare. I annat fall har rätten till återbäring förverkats.

När vid första registreringen av en bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att han eller hon saknar det ena eller båda benen eller på grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans eller hennes varaktiga invaliditetsgrad är minst 40 procent, ska Tullen på ansökan och på de villkor som föreskrivs i 1 mom. bestämma att 60 procent av skatten ska återbetalas av statens medel, dock högst 2 460 euro. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för invaliden för att han eller hon ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan göras innan sökanden har blivit registrerad som bilens ägare, men den ska göras senast inom den tid som nämns i 1 mom.


52 §

Om användningen av ett fordon har förbjudits med stöd av denna lag, kan Tullen eller Trafiksäkerhetsverket, på ansökan och på de villkor som de bestämmer, av särskilda skäl för en bestämd tid eller helt och hållet återkalla användningsförbudet. Ansökan kan göras av fordonets ägare eller innehavare.


54 §

Den bilbeskattning som ska verkställas innan ett fordon första gången registreras eller tas i bruk ankommer på Tullen. Tullen sköter också debiteringen av skatt i sådana fall som avses i 22, 22 a, 27 och 36 § samt återbäringen av skatt och eventuell ny beskattning enligt 34 d §. I Tullens arbetsordning bestäms om den interna fördelningen av Tullens behörighet och uppgifter.


Den allmänna ledningen av och tillsynen över bilbeskattningen ankommer på Tullen. Skatteförvaltningen har dock hand om den allmänna ledningen av och tillsynen över den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket.

55 §

Vid sådan beskattning som avses i 54 § 1 mom. bevakas statens intresse av ett tullombud. Dessutom tillämpas lagen om Tullens organisation (960/2012) på statens intressebevakning. Vid den bilbeskattning som ankommer på Trafiksäkerhetsverket bevakas statens intresse av Skatteförvaltningens Enhet för bevakning av skattetagarnas rätt.

Den statliga intressebevakaren hörs och delges beslut så att intressebevakaren ges tillfälle att ta del av ett beslut och av de handlingar som ligger till grund för beslutet, om inte något annat bestäms i 69 eller 70 §.

67 §

Om saken är av synnerlig vikt för sökanden kan Tullen eller Trafiksäkerhetsverket på ansökan meddela förhandsavgörande om hur denna lag ska tillämpas vid beskattningen av sökandens fordon. Förhandsavgörande ges dock inte i fråga om beskattningsvärdet.


Ärenden som gäller förhandsavgörande ska i Tullen, Trafiksäkerhetsverket, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen behandlas skyndsamt. I ett beslut genom vilket det bestäms att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär.

69 §

Rätt att på statens vägnar söka ändring i ett beslut har en sådan statlig intressebevakare som avses i 55 §.

Tiden för rättelseyrkande är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För Tullens rättsbevakningsenhet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är tiden för framställande av rättelseyrkande 30 dagar från det att beslutet fattades.


Myndigheten ska med anledning av ett rättelseyrkande som lämnats in av den skattskyldige ge den statliga intressebevakaren och, då ett rättelseyrkande lämnats in av den statliga intressebevakaren, ge den skattskyldige tillfälle att avge bemötande samt vid behov även ge den som lämnat in rättelseyrkande tillfälle att avge genmäle. Bestämmelser om avgörande av ärenden utan att parterna hörs finns i 34 § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003).

70 §

Ändring i beslut som fattats med anledning av rättelseyrkande och i beslut om något annat än fastställande eller återbärande av skatt får sökas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldiges eller någon annan till ändringssökande berättigad parts hemkommun eller sammanslutnings hemort fanns då det beslut som avses i 69 § 1 mom. eller något annat beslut än ett beslut om bestämmande eller återbärande av skatt fattades. Om det i fråga om den skatt som fastställs för ett fordon finns flera skattskyldiga eller om det med stöd av vad som anförts ovan inte finns någon behörig förvaltningsdomstol, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar har en sådan statlig intressebevakare som avses i 55 §.

Besvärstiden för ett beslut som fattats med anledning av ett rättelseyrkande är tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbars, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. I andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För en statlig intressebevakare är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till den myndighet vars beslut överklagas. Den myndighet som fattat beslutet ska ge ett utlåtande med anledning av besvären. Myndigheten ska med anledning av besvär och utlåtande, då besvär anförts av en statlig intressebevakare, ge den skattskyldige och andra parter och, då besvär anförts av den skattskyldige eller andra parter, ge den statliga intressebevakaren tillfälle att avge bemötande. Vid behov ska den ändringssökande även ges tillfälle att avge genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen. Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ärenden utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller andra parter avgöras utan att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs, om skattebeloppet på grund av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.


71 §

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen eller den förvaltningsdomstol som har fattat beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har en sådan statlig intressebevakare som avses i 55 §.

73 §

Om bilskatt har avlyfts eller nedsatts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska Tullen eller Trafiksäkerhetsverket, oberoende av att ändring söks, betala den överbetalda skatten till den skattskyldige.

Om högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som anförts av en sådan statlig intressebevakare som avses i 55 § har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens beslut sändas till Tullen eller Trafiksäkerhetsverket, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överbetalda beloppet.

78 §

Om en sådan statlig intressebevakare som avses i 55 § anser att den skattskyldige bör påföras skatt, ska Tullen eller Trafiksäkerhetsverket på begäran av denne fatta beslut i ärendet.

84 §

Den som inte enligt detta kapitel har lämnat uppgifter eller visat upp material kan av Tullen eller Trafiksäkerhetsverket vid vite åläggas att fullgöra sin skyldighet.

86 §

Tullen, Skatteförvaltningen eller Trafiksäkerhetsverket kan även bestämma att handlingar för statistiska eller vetenskapliga utredningar ska göras tillgängliga för personer eller myndigheter som bedriver forskning på området. Även förvaltningsdomstolens och högsta förvaltningsdomstolens beslut kan publiceras i oförändrad eller förkortad form, dock med utelämnande av parternas namn. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan skattemyndighetens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har lämnats ut, om inte något annat bestäms.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.