966/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 3 §, 6 § 3 mom., 8 a § 3 och 4 mom., 9 § 1 och 2 mom., 16—18 §, 21 a § 1, 4 och 5 mom. samt 25 § 2 mom.,

av dem 6 § 3 mom., 8 a § 3 mom. och den finska språkdräkten i 4 mom. samt 9 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1168/2002, 16 § och 21 a § 1, 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 1400/2010, den svenska språkdräkten i 8 a § 4 mom. sådan den lyder i lag 1400/2010 samt 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1168/2002 och 1400/2010, som följer:

3 §

Tullen sköter påförande av punktskatt och uppbörd av försörjningsberedskapsavgift för produkter som avses i denna lag samt tillsynen över punktskatterna och avgifterna.

6 §

En elproducent ska lämna Tullen en separat skattedeklaration för varje kraftverk.


8 a §

Ansökan om skatteåterbäring ska lämnas till Tullen inom sex månader från utgången av räkenskapsperioden. Finansministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de utredningar som krävs som stöd för ansökan.

Om inte något annat bestäms i denna lag, tillämpas på skatteåterbäring vad som i punktskattelagen (182/2010) eller med stöd av den bestäms eller föreskrivs om skatterättelse, efterbeskattning, skatteförhöjning, bokföringsskyldighet, granskning av och skyldighet att lämna uppgifter, överklagande samt om punktskatt i övrigt. Om företaget till någon annan efter räkenskapsperiodens utgång har överlåtit sådana produkter som avses i denna paragraf för vilka punktskatt har återburits med stöd av 1 mom., återkrävs skatteåterbäringen. Företaget ska utan dröjsmål anmäla överlåtelsen till Tullen för vidtagande av åtgärder som avses i detta moment.


9 §

En nätinnehavare ska göra en skriftlig anmälan till Tullen för registrering som skattskyldig. Även en elproducent ska göra en sådan anmälan till Tullen. Anmälan ska göras separat för varje anläggning.

Registret förs av Tullen.


16 §

Skatt på bränntorv och tallolja påförs för varje skatteperiod enligt de bestämmelser som är i kraft den dag då bränntorv och tallolja använts för ett sådant ändamål som avses i 15 §. En användare enligt 15 § ska lämna Tullen en separat skattedeklaration för varje anläggning. Med skatteperiod avses en kalendermånad.

17 §

En användare enligt 15 § ska göra en skriftlig anmälan till Tullen för registrering som skattskyldig. Anmälan ska göras separat för varje anläggning.

Registret förs av Tullen.

18 §

Beskattningen verkställs av Tullen.

21 a §

En naturgasnätsinnehavare ska skriftligen registrera sig som skattskyldig hos Tullen.


Tullen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut namn och kontaktuppgifter över dem som registrerats som registrerade användare till naturgasnätsinnehavare och godkända naturgasupplagshavare.

Tullen får meddela närmare föreskrifter om registreringsförfarandet enligt 1 och 2 mom.

25 §

Om den skatt som har betalats enligt 1 mom. är högre än den skatt som senare fastställts, ska Tullen på ansökan återbära det belopp som motsvarar skillnaden till den skattskyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012
FvUB 21/2012
RSv 150/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.