950/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om el- och naturgasnätsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För övervakningen av el- och naturgasmarknaden betalas till staten årligen elnätsavgift och naturgasnätsavgift i enlighet med denna lag.

Denna lag tillämpas inte på en nätinnehavare som har sin hemkommun i landskapet Åland.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) eldistributionsnät ett elnät som har en nominell spänning som understiger 110 kilovolt,

2) regionnät ett lokalt eller regionalt elnät eller en lokal eller regional elledning för nominell spänning om minst 110 kilovolt som inte är en anslutningsledning och som inte överskrider riksgränsen,

3) nätinnehavare en näringsidkare som i sin besittning har ett elnät eller naturgasnät och som utövar tillståndspliktig elnäts- eller naturgasnätsverksamhet i nätet i fråga,

4) stamnätsinnehavare med systemansvar en stamnätsinnehavare som ålagts systemansvar enligt elmarknadslagen (386/1995),

5) distributionsnät för naturgas ett lokalt eller regionalt naturgasrörsystem via vilket naturgas transporteras under reducerat tryck,

6) överföringsnätsinnehavare med systemansvar en innehavare av överföringsnät som ålagts systemansvar enligt naturgasmarknadslagen (508/2000).

3 §
Behörig myndighet

El- och naturgasnätsavgifterna fastställs och indrivs kalenderårsvis av Energimarknadsverket, som får utfärda närmare föreskrifter om betalningsförfarandet.

4 §
Betalning av el- och naturgasnätsavgifter

El- och naturgasnätsavgifterna förfaller till betalning vid en tidpunkt som fastställts av Energimarknadsverket, dock tidigast den sista dagen i juni under kalenderåret.

5 §
Elnätsavgift

Elnätsavgiften för distributionsnätsinnehavare och regionnätsinnehavare är 1,1 promille av försäljningsintäkterna av nätverksamheten under den senast avslutade räkenskapsperioden, dock minst 6 000 euro.

Elnätsavgiften för en stamnätsinnehavare med systemansvar är 500 000 euro. Någon elnätsavgift enligt 1 mom. tas inte ut hos en stamnätsinnehavare med systemansvar.

6 §
Naturgasnätsavgift

Naturgasnätsavgiften för en innehavare av distributionsnät för naturgas är 1,1 promille av försäljningsintäkterna av nätverksamheten under den senast avslutade räkenskapsperioden, dock minst 6 000 euro.

Naturgasnätsavgiften för en överföringsnätsinnehavare med systemansvar är 125 000 euro. Någon naturgasnätsavgift enligt 1 mom. tas inte ut hos en överföringsnätsinnehavare med systemansvar.

7 §
Fastställande av el- och naturgasnätsavgifter

Med försäljningsintäkter av nätverksamheten avses summan av omsättningen av nätaffärsverksamheten, minskad med försäljningens korrektivposter, och övriga intäkter av nätaffärsverksamheten.

Om den räkenskapsperiod som utgör grund för fastställande av el- eller naturgasnätsavgiften avviker från kalenderåret, omvandlas försäljningsintäkterna av nätverksamheten när el- och naturgasnätsavgiften fastställs så att de motsvarar ett år genom att de multipliceras med det tal som fås när talet 12 divideras med antalet månader som ingår i räkenskapsperioden.

8 §
Rättelse till den betalningsskyldiges fördel

Om den betalningsskyldige på grund av ett fel har påförts en för stor avgift eller fått ett för litet belopp i återbäring, ska avgiftsbeslutet rättas om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till den betalningsskyldiges fördel kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes.

9 §
Rättelse till betalningsmottagarens fördel

Om den betalningsskyldige, på grund av ett räknefel eller ett motsvarande misstag eller på grund av att saken till någon del inte har utretts, inte har påförts en föreskriven avgift eller en del av avgiften oberoende av den betalningsskyldige, ska avgiftsbeslutet rättas, om saken inte har avgjorts genom beslut med anledning av besvär. Rättelse till betalningsmottagarens fördel kan göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes eller borde ha påförts.

10 §
Begäran om omprövning

Omprövning av ett beslut i ett ärende som gäller el- eller naturgasnätsavgift får sökas hos Energimarknadsverket. Begäran om omprövning i ett ärende som gäller påförande av avgift ska inlämnas inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar efter delfående av beslutet.

11 §
Ändringssökande

I ett beslut som Energimarknadsverket fattat med anledning av begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

12 §
Indrivning av avgifterna

El- och naturgasnätsavgifterna får drivas in i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

13 §
Skyldighet att lämna uppgifter

El- och naturgasnätsinnehavare ska lämna Energimarknadsverket sådana uppgifter som behövs för att avgifter enligt denna lag ska kunna påföras.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 109/2012
EkUB 14/2012
RSv 144/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.