948/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 3 § 12 punkten, 14 a och 30 § samt 30 a § 2 mom.,

sådana de lyder, 3 § 12 punkten, 14 a § och 30 a § 2 mom. i lag 384/2008 samt 30 § delvis ändrad i lagarna 384/2008 och 1492/2009, samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 384/2008, en ny 13 punkt, till lagen en ny 8 a § och ett nytt 2 a kap. samt till 11 §, sådan den lyder i lagarna 384/2008 och 1492/2009, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) varuparti ett antal enheter av en och samma vara som utgör en del av en försändelse och som karakteriseras av att de har samma sammansättning och ursprung,

13) makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering ryggradslösa djur.

8 a §
Omsorgsplikt

En aktör ska i all sin verksamhet iaktta den omsorg som förhållandena kräver för att växter, växtprodukter eller andra föremål eller makroorganismer för biologisk bekämpning eller pollinering inte ska orsaka fara för växters sundhet.

2 a kap.

Makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering

9 a §
Marknadsföring, användning och import

En makroorganism för biologisk bekämpning eller pollinering får marknadsföras, användas och importeras endast om den är en ursprunglig art eller godkänd i standard PM 6/3 meddelad av Växtskyddsorganisationen för Europa och medelhavsländerna eller om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd för användning av den. Livsmedelssäkerhetsverket för register över makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering och över deras användningsändamål i Finland.

Aktören ska till Livsmedelssäkerhetsverket anmäla en ursprunglig art enligt 1 mom. och en makroorganism som godkänts i den standard som Växtskyddsorganisationen för Europa och medelhavsländerna meddelat senast två veckor innan den marknadsförs, används eller importeras första gången.

Aktören ska ansöka om Livsmedelssäkerhetsverkets tillstånd för användning av andra än i 2 mom. avsedda makroorganismer tre månader innan de marknadsförs, används eller importeras första gången. Ett villkor för att tillstånd ska beviljas är att makroorganismen inte utgör ett hot mot växters sundhet. Livsmedelssäkerhetsverket kan i tillståndet ange begränsningar som gäller användningsområdet och även ställa andra villkor för att säkerställa att makroorganismen används för ett ändamål enligt tillståndet.

Aktören ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om sådana väsentliga förändringar i verksamheten som kan påverka uppfyllandet av villkoren för det tillstånd som avses i 3 mom.

Närmare bestämmelser om innehållet i den anmälan som avses i 2 mom. samt om förfarandet för ansökan om det tillstånd som avses i 3 mom. och om tillståndsansökans innehåll utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

9 b §
Begränsningar av användningen och återkallande av tillstånd

Aktören ska avbryta marknadsföringen, användningen och importen av en makroorganism som används för biologisk bekämpning eller pollinering, om det framkommer eller finns skäl att misstänka att organismen utgör ett sådant hot mot växters sundhet som inte kunde förutses när den anmälan som avses i 9 a § 2 mom. gjordes eller när det tillstånd som avses i 3 mom. i den paragrafen beviljades. Aktören ska utan dröjsmål underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om detta.

Livsmedelssäkerhetsverket kan helt eller delvis återkalla ett tillstånd som gäller godkännande av en makroorganism, om hotet mot växters sundhet inte på annat sätt kan avvärjas. Tillståndet kan dessutom återkallas om villkoren eller begränsningarna i denna lag eller i tillståndet inte iakttas. Tillståndet kan också återkallas för viss tid.

Livsmedelssäkerhetsverket kan förbjuda marknadsföring, användning och import av en makroorganism som utgör ett hot mot växters sundhet.

11 §
Bekämpning av skadegörare

Livsmedelssäkerhetsverket eller närings-, trafik- och miljöcentralen kan på Livsmedelssäkerhetsverkets bekostnad vidta de brådskande och obetydliga åtgärder som avses i 1 mom., om underlåtelse att vidta åtgärden äventyrar växters sundhet.


14 a §
Finlands skogscentrals uppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket kan anlita Finlands skogscentrals enhet för offentliga tjänster vid beredningen och verkställigheten av beslut om bekämpning enligt 11 § och vid beredningen av ersättningsbeslut enligt 30 a §, om bekämpningen gäller en skadegörare som inte tidigare har förekommit i Finland och som kan orsaka direkt eller indirekt skada på växande träd i skog.

30 §
Ersättning av kostnader till följd av beslut om bekämpning av skadegörare

Livsmedelsäkerhetsverket kan besluta att de direkta och nödvändiga kostnaderna för verkställigheten av ett beslut om bekämpning enligt 11 § om att utrota skadegörare ska ersättas aktören helt eller delvis av statens medel, om de skador som orsakats växtproduktionen är exceptionellt stora. Villkoret för att ersättningen ska betalas är att aktören på grund av utrotningsåtgärderna har orsakats betydande kostnader som har oskäligt stor betydelse för aktörens näring eller som behöver ersättas för att aktören ska kunna fortsätta med sin näring. Ersättning kan betalas endast till den del aktören inte får ersättning på grundval av försäkring eller ur en fond.

Närmare bestämmelser om värderingen och beräkningen av de kostnader och skador som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ersättning ska sökas inom sex månader efter det att sökanden har fått kännedom om att kostnaderna eller skadan har uppkommit. Ansökan ska ställas till Livsmedelssäkerhetsverket och ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, och den ska innehålla tillräcklig utredning om kostnaderna och skadorna. Gäller en ansökan om ersättning ett beslut om bekämpning som fattats av närings-, trafik- och miljöcentralen, ska centralen lämna Livsmedelssäkerhetsverket ett utlåtande om ansökan.

Om kostnader eller skador har ersatts utan grund ska Livsmedelssäkerhetsverket bestämma att det överbetalda beloppet ska betalas tillbaka. På belopp som ska betalas tillbaka ska betalas en årlig ränta i enlighet med 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) från ingången av den månad då ersättningen har betalats ut. Om beloppet inte betalas tillbaka senast på den förfallodag som Livsmedelssäkerhetsverket bestämt, ska en årlig dröjsmålsränta betalas på beloppet i enlighet med den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen. Om det belopp som ska betalas tillbaka är ringa eller om det med tanke på den återbetalningsskyldiges ekonomiska ställning och förhållanden ska anses oskäligt att kräva återbetalning eller ta ut ränta, kan det återbetalningsskyldige helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldighet eller skyldighet att betala ränta.

30 a §
Ersättning av kostnader och skador på grund av beslut om bekämpning av skadegörare som ska utrotas i skog

Livsmedelssäkerhetsverket fattar beslut om utbetalning av ersättningen. På ersättningarna tillämpas bestämmelserna i 30 § 3 och 4 mom. dock så att ansökan om ersättning lämnas till Livsmedelssäkerhetsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 30 § och 30 a § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2014.

På en ansökan om ersättning som blivit anhängig före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 104/2012
JsUB 7/2012
RSv 145/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.