944/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 97 b § 2 mom. i lagen om fiske (286/1982), sådant det lyder i lag 270/2011:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum.

Om skyldigheten att ha med sig och visa upp fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum föreskrivs i 97 b § 1 mom. i lagen om fiske (286/1982).

2 §
Uppgifterna på fiskeövervakarkortet

På framsidan av det fiskeövervakarkort som avses i 97 b § 1 mom. i lagen om fiske finns följande uppgifter på finska, svenska och engelska på det sätt som anges i den bifogade mallen (bilaga 1):

1) ställningen för innehavaren av fiskeövervakarkortet (fiskeövervakare),

2) namn på och fotografi av innehavaren av fiskeövervakarkortet,

3) fiskeövervakarkortets nummer och sista giltighetsdag,

4) vem som utfärdat fiskeövervakarkortet (närings-, trafik- och miljöcentralen),

5) att det är fråga om ett fiskeövervakarkort.

På kortets baksida finns en hänvisning till den rättsliga grunden för fiskeövervakarens befogenheter på finska, svenska och engelska enligt bifogade mall. Dessutom finns närings-, trafik- och miljöcentralens logotyp och texten ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus”, ” Närings-, trafik- och miljöcentralen” och ”Centre for Economic Development, Transport and the Environment”.

3 §
Fiskeövervakarkortets material och storlek

Fiskeövervakarkortet är tillverkat av plast och 86 x 54 millimeter stort.

4 §
Fiskeövervakarsignum

Det fiskeövervakarsignum som avses i 97 b § 1 mom. i lagen om fiske är en tygskylt med ordparet "KALASTUKSENVALVOJA – FISKEÖVERVAKARE" i ljus färg på mörkblå botten enligt bifogade mall (bilaga 2). Ordparet ska märkas på tygskylten så att texten består av minst 6 millimeter höga, tydligt urskiljbara bokstäver.

Fiskeövervakaren ska vid utförandet av fiskeövervakningsuppdrag bära tygskylten fäst på bröstet eller överarmen av sin dräkt så att den syns tydligt.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 21 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Fiskeriöverinspektör
Jouni Tammi

JSMf om fiskeövervakarkort och fiskeövervakarsignum

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.