924/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av lagen om sociala företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sociala företag (1351/2003) 1 och 3 §, 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 och 6 § samt 7 § 1 mom. 2 punkten, av dem 1 och 3 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 409/2007 och 5 § sådan den lyder i lag 409/2007, som följer:

1 §
Lagens syfte

Sociala företag enligt denna lag erbjuder arbetsmöjligheter i synnerhet åt personer,

1) som har en skada eller sjukdom som försvårar deras sysselsättning,

2) som har varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i tolv månader eller som i flera perioder av arbetslöshet har varit arbetslösa arbetssökande i sammanlagt minst tolv månader och på grundval av upprepad arbetslöshet och den tid arbetslösheten totalt har varat kan jämställas med arbetssökande som utan avbrott varit arbetslösa i tolv månader, eller

3) som har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet under minst 500 dagar.

3 §
Stödjande av sociala företag

Arbets- och näringsmyndigheterna kan inom ramen för statsbudgeten bevilja stöd för grundande av sociala företag och för stabiliserande av deras verksamhet, om det uttryckliga målet med näringsverksamheten i det sociala företaget är att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Stöd kan beviljas också andra sammanslutningar eller stiftelser för främjande och utveckling av social företagsverksamhet som avses i denna lag. Närmare bestämmelser om stödet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om lönesubvention som beviljas sociala företag finns i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

4 §
Registrering i registret över sociala företag

I registret över sociala företag registreras på ansökan sådana i 3 § handelsregisterlagen (129/1979) avsedda sammanslutningar och stiftelser som idkar näring samt andra näringsidkare


3) av vars anställda arbetstagare minst 30 procent är sådana personer som avses i 1 § 1 punkten eller sammanlagt minst 30 procent sådana personer som avses i 1 § 1 punkten och andra personer som avses i 1 § (andel sysselsatta), och


5 §
Andelen sysselsatta

Personer som avses i 1 § räknas till andelen sysselsatta den tid för vilken arbetsgivaren betalas lönesubvention för lönekostnaderna för personen i fråga.

Vid beräkningen av andelen sysselsatta jämställs med personer som avses i 1 § 1 punkten de funktionshindrade i verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen (710/1982) för vilkas sysselsättande kommunen betalar stöd till arbetsgivaren.

En i 1 § avsedd person för vars lönekostnader lönesubvention inte betalas räknas till andelen sysselsatta den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala honom eller henne lön, personer som avses i 1 § 2 eller 3 punkten dock högst ett år.

En funktionshindrad person för vars sysselsättande arbetsgivaren har fått stöd av kommunen på den grund som avses i 2 mom. jämställs när stödet har tagit slut vid beräkningen av andelen sysselsatta med en person som avses i 1 § 1 punkten den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala honom eller henne lön.

Andelen sysselsatta ska alltid inkludera i 1 eller 3 mom. avsedda arbetstagare. Vid beräkningen av andelen sysselsatta beaktas de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är mer än 75 procent av maximiarbetstiden i branschen. I fråga om personer som avses i 1 § 1 punkten räknas till andelen sysselsatta dock de arbetstagare vars ordinarie arbetstid är minst 50 procent av maximiarbetstiden i branschen.

6 §
Registret över sociala företag och uppgifter som ska införas i det

Registret över sociala företag är ett arbetsgivarregister i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem enligt 13 kap. 1 § 1 mom. i lagen om arbetskrafts- och företagsservice.

I registret kan i form av sådana i 13 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om arbetskrafts- och företagsservice avsedda uppgifter om arbetsgivarens verksamhet och servicebehov införas också sådana uppgifter som förutsätts för verkställigheten av denna lag, vilka inte har införts i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem med tanke på den arbetskrafts- och företagsservice som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vilka inte är personuppgifter.

I registret kan i form av uppgifter enligt 13 kap. 3 § 2 mom. 5 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice införas identifieringsuppgifter, däribland personbeteckningen, om en i 5 § 2 och 4 mom. avsedd funktionshindrad samt uppgifter om stöd som kommunen beviljat och betalat för sysselsättande av den funktionshindrade.

7 §
Avförande ur registret över sociala företag

Ur registret avförs en registrerad


2) när andelen sysselsatta som är anställda hos den registrerade har sjunkit under den ovan föreskrivna andelen sysselsatta och den registrerade inte inom sex månader har anställt personer som avses i 1 § så att villkoret på nytt uppfylls, ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012
EkUU 41/2012
GrUU 32/2012
AjUB 7/2012
RSv 163/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.