910/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 17 § i socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i socialvårdslagen (710/1982) 17 § 2 mom., sådant det lyder i lag 581/2008, som följer:

17 §

Kommunen ska även sörja för ordnande av barn- och ungdomsvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, service och stöd på grund av handikapp och service i anslutning till missbrukarvård, för ordnande av de uppgifter som föreskrivits för barnatillsyningsmannen och andra åtgärder för utredande och fastställande av faderskap, för ordnande av åtgärder i samband med adoptionsrådgivning, medling i familjefrågor och medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt och för ordnande av stöd för närståendevård och annan socialservice samt för de uppgifter som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), enligt vad som dessutom bestäms särskilt om dessa serviceformer.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 159/2012
ShUB 26/2012
RSv 160/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.