907/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 december 2012

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas avgiftsbelagda prestationer 2013

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 25 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009), av dem den förstnämnda paragrafen sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer av närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna tas avgifter ut till staten i enlighet med denna förordning, om inte något annat bestäms eller föreskrivs om dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut enligt avgiftstabellen i bilagan.

3 §
Avgifter som tas ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka närings-, trafik- och miljöcentralerna tar ut avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet:

1) följande prestationer enligt miljöskyddslagen (86/2000):

a) behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller eller skakningar,

b) behandling av en anmälan om en exceptionell situation,

c) behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark,

d) godkännande av en kontrollplan och ändring av en sådan,

e) ett sådant ärende enligt 105 § i miljöskyddslagen som gäller förvaltningstvång och har anhängiggjorts på initiativ av någon annan än en myndighet eller en part som orsakats olägenhet, om det ska anses uppenbart att ärendet har anhängiggjorts utan grund.

2) följande beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996):

a) undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram,

b) undantag från förbudet att ändra en naturtyp

c) undantag från förbudet att förstöra eller försämra förekomstplatsen för en särskilt skyddad art,

d) undantag från bestämmelser om fridlysning av arter,

e) tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu eller för byte av fridlysta arter,

f) andra tillstånd enligt naturvårdslagen, de undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården och för undervisningsändamål är avgiftsfria.

3) följande andra miljöbeslut och miljöprestationer:

a) behandling av en anmälan till avfallsregistret enligt avfallslagen (1072/1993), nedan avfallslagen 1993, eller beslut om godkännande i avfallshanteringsregistret enligt avfallslagen (646/2011), nedan avfallslagen 2011,

b) behandling av anmälningar till producentregistret enligt avfallslagen 1993,

c) godkännande av en kontrollplan eller ändring av en sådan i anslutning till ett tillstånd enligt vattenlagen (587/2011),

d) godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare inte är staten,

e) beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),

f) fortsättning av ett bygg- eller åtgärdsförbud som bestämts för uppgörande eller ändring av en generalplan,

g) Förbud eller begränsning enligt 8 § i terrängtrafiklagen (1710/1995)

h) avslagsbeslut enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996)

i) behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig på producentansvar,

j) behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter, om behandlingen räcker minst 2 och högst 4 timmar,

k) införande av uppgift i datasystemet för miljövårdsinformation.

4) följande trafikprestationer:

a) tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen (503/2005),

b) tillstånd att placera trafikregleringsanordning av bestående natur på landsväg,

c) anslutningstillstånd,

d) avslagsbeslut som gäller tillstånd i trafikärenden.

5) följande andra prestationer: beslut som avser en begäran om omprövning av den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut är avgiftsbelagt. Om beslutet ändras till fördel för den som söker rättelse, tas ingen avgift ut.

4 §
Prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är:

1) försäljning av i förvaltningen producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter, psykologiska test och motsvarande och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående,

2) upphandlings-, forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

3) specialtjänster för väganvändare,

4) kopiering av handlingar, annan kopiering och sändning, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom.,

5) rådgivnings-, utbildnings-, rehabiliterings- och konsulteringstjänster och andra utvecklingstjänster som grundar sig på uppdrag,

6) användning av verksamhetslokaler, fastigheter och utrustning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

7) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer, undersökningar, utredningar, statistiktjänster och förlagstjänster med undantag av de fall då tjänsterna direkt stöder förvaltningens avgiftsfria verksamhet,

8) användning av personalen i utbildnings-, konsulterings- och planeringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter som inte hör till förvaltningen utom i de fall då detta direkt stöder närings-, trafik- och miljöcentralens avgiftsfria verksamhet,

9) biblioteks- och informationstjänster,

10) utomståendes meddelanden i publikationer,

 11) tillfällig överlåtelse av bruksrättigheter och andra rättigheter,

12) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 4 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002),

13) uthyrning av personal,

14) utlämnande av uppgifter ur datasystem och direktanvändning av datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

15) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet,

16) hydrometriska mätningar,

17) tillverkning av apparatur och varor,

18) reparations- och transporttjänster,

19) planerings- och byggnadstjänster,

20) sakkunnigutlåtanden om dimensioneringen av öppningar till broar och trummor eller andra sakkunnigutlåtanden,

21) grundvattenundersökningar,

22) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskerinäring vilka utförts på beställning,

23) informationsmaterial samt informationsprodukter och informationstjänster som grundar sig på materialet,

24) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt för nationell överlåtelse av data för forsknings- eller undervisningsändamål tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän nationell eller internationell praxis och om användningen följer de allmänna användningsvillkor som centralen satt upp.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas gemensamma ekonomi- och personalförvaltningsenhet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte har kompletterats uttas en sådan andel av avgiften enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

För bifalls- och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, om inte annat bestäms i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av överklagande återsänt för behandling avdras det belopp som tagits ut för ett tidigare beslut i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2013.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela            

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.