906/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 27 december 2012

Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut, föreskrivs med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009):

Närings-, trafik och miljöcentralerna
1 §
Namn, verksamhetsområden och verksamhetsställen

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är följande:

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Nyland och som har sitt verksamhetsställe i Helsingfors,

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Finland och Åland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Åbo och en filial i Björneborg,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Satakunta och som har sitt verksamhetsställe i Björneborg,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis och en filial i Tavastehus,

5) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Birkaland och som har sitt verksamhetsställe i Tammerfors,

6) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Kouvola och en filial i Villmanstrand,

7) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Södra Savolax och som har sitt verksamhetsställe i S:t Michel,

8) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Savolax och som har sitt verksamhetsställe i Kuopio,

9) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Karelen och som har sitt verksamhetsställe i Joensuu,

10) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Mellersta Finland och som har sitt verksamhetsställe i Jyväskylä,

11) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Södra Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki och filialer i Vasa och i Karleby,

12) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Vasa och en filial i Karleby,

13) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Österbotten och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Uleåborg och en filial i Ylivieska,

14) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Kajanaland och som har sitt verksamhetsställe i Kajana,

15) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Lappland och som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Rovaniemi och en filial i Kemi.

I syfte att trygga de språkliga rättigheter som avses i språklagen (423/2003) tillhandahåller Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten tjänster förutom vid centralens huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki också vid filialen i Vasa.

Närings-, trafik och miljöcentralerna ska samarbeta med den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland när de sköter sådana uppgifter som avses i 16 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och i 42, 49 och 57 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

2 §
Organisation

Närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvarsområden är

1) ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 1–8 och 11 punkten och 3 § 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) samt andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om,

2) ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 9 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om,

3) ansvarsområdet för miljön och naturresurserna, inom vilket sköts de uppgifter som avses i 3 § 1 mom. 10 punkten och 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna samt andra uppgifter som det föreskrivs särskilt om.

Vid centralen finns en förvaltningsenhet, som sköter närings-, trafik- och miljöcentralens administrativa uppgifter till den del dessa inte sköts vid de gemensamma riksomfattande enheter, som det föreskrivs om i 26−29 §. Förvaltningsenheten kan genom närings-, trafik- och miljöcentralens beslut även sköta arbets- och näringsbyråns administrativa uppgifter.

Vid centralen kan det dessutom finnas enheter som sammanbinder ansvarsområdena samt andra enheter.

3 §
Fördelningen av ansvarsområdena mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna samt centralernas verksamhetsområden

Ansvarsområdena fördelas mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna på följande sätt:

1) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen sköts förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland,

2) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde och i fråga om uppgifterna enligt lönegarantilagen (866/1998) även i landskapet Åland, och de uppgifter som hör till ansvarsområdena för trafiken och infrastrukturen samt miljön och naturresurserna förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta,

3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

4) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

5) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

6) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

7) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

8) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra Savolax,

9) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

10) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

11) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdena för trafiken och infrastrukturen samt miljön och naturresurserna förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten,

12) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

13) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde, och de uppgifter som hör till ansvarsområdet för trafiken och infrastrukturen förutom inom ämbetsverkets eget verksamhetsområde även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland,

14) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen samt miljön och naturresurserna inom ämbetsverkets verksamhetsområde,

15) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sköter de uppgifter som hör till ansvarsområdena för näringarna, arbetskraften, kompetensen och kulturen, miljön och naturresurserna samt trafiken och infrastrukturen inom ämbetsverkets verksamhetsområde.

4 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt utlänningslagen (301/2004) som gäller uppehållstillstånd för näringsidkare,

2) uppgifter enligt lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

3) uppgifter som gäller godkännande och granskning av fångstintyg enligt rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och i Sydöstra Finland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete samt biblioteksärenden enligt bibliotekslagen (904/1998), idrottsärenden enligt idrottslagen (1054/1998) och ungdomsärenden enligt ungdomslagen (72/2006),

2) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration (1386/2010) och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

5 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland inom verksamhetsområdena för samtliga till närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller det diversifieringsstöd för socker som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och i statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (632/2007),

2) uppgifter enligt landsvägslagen (503/2005) som gäller upphandling och fastställande av servicenivån inom landsvägsfärjtrafiken,

3) uppgifter enligt lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) som gäller upphandling och understöd samt fastställande av servicenivån inom förbindelsefartygstrafiken för skärgården,

4) uppgifter enligt vägtrafiklagen (267/1981) som gäller förkörsrätt på färjor och förbindelsefartyg,

5) uppgifter som statsbidragsmyndighet i fråga om de exportnätverksprojekt, exportringar och partnerskapsprogram som avses i 6 § 4 punkten i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010), med undantag för turismen och de kreativa branscherna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske (286/1982), lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994), lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (1447/2006), lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som används till havs (690/2010), lagen om samfälligheter (758/1989), vattenlagen (587/2011), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) och miljöskyddslagen (86/2000),

2) biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen,

3) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt,

4) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete,

5) ärenden som gäller utbetalning och återkrav av lönesubventioner och startpengar som betalas med stöd av lagen om arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) samt av statliga ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Satakunta, Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Södra Österbotten uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsriskerna i Kumo älvs avrinningsområde enligt lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Satakunta och Birkaland sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning av utbildning inom markbyggnads och transportbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

6 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) riksomfattande projekt som avses i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och i statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (829/2007),

2) anskaffning av utbildning inom lyftkransbranschen enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice,

3) uppgifter som statsbidragsmyndighet i fråga om internationella utställningar som avses i 6 § 1 punkten i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt, med undantag för turismen och de kreativa branscherna.

4) sakkunnigtjänster som gäller dammsäkerheten i dammar i vattendrag och vilka avses i dammsäkerhetslagen (494/2009).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Sydöstra Finland och Mellersta Finland de myndighetsuppgifter för tillsyn över dammar i vattendrag samt de riksomfattande sakkunnigtjänster som gäller dammsäkerheten i dammar i vattendrag och vilka avses i dammsäkerhetslagen (494/2009).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland de uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsriskerna i Vanda ås avrinningsområde och vilka avses i lagen om hantering av översvämningsrisker.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 2 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland sådana uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen som hör till en närings-, trafik- och miljöcentral.

7 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt idrottslagen i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt som avser byggande av idrottsanläggningar,

2) uppgifter enligt landsvägslagen som avser

a) kundservice i samband med trafik,

b) frågor om undantagslov för reklam invid vägar,

c) tillståndsfrågor om placering av ledningar och kablar på vägområde,

d) väghållningens traditionsarbete,

3) tillståndsfrågor enligt vägtrafiklagen för skyltning till serviceanläggningar,

4) tillståndsfrågor enligt 31 § i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Södra Österbotten och Österbotten sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt landsvägslagen som gäller konkurrensutsättningen av regionala entreprenader och upphandlingsbeslut avseende skötseln av landsvägarna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten

1) sådana uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen,

2) ärenden som gäller utbetalning och återkrav av lönesubventioner och startpengar som betalas med stöd av lagen om arbetskrafts- och företagsservice samt av statliga ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter i anslutning till verkställandet av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen,

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och avfallslagen (646/2011) och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten.

8 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter enligt landsvägslagen som gäller beredningen, planeringen och övervakningen av vägtelematiken samt ärenden som gäller ram- och serviceavtal i anslutning till dessa uppgifter,

2) sakkunnigtjänster som hänför sig till verkställigheten av miljöskyddslagen och som gäller miljöfrågor inom skogsindustrin och den anknytande kemiska industrin.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland, Tavastland, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Finland de uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsriskerna i Kymmene älvs och Vuoksens avrinningsområden och vilka avses i lagen om hantering av översvämningsrisker samt de uppgifter som hör till staten i egenskap av innehavare av regleringstillstånd enligt vattenlagen (587/2011) i fråga om Päijännes avrinningsområde och Kymmene älvs avrinningsområde nedanför Päijänne.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland och Södra Savolax den anskaffning av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland även inom verksamhetsområdena för Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Tavastland de ärenden som gäller utbetalning och återkrav av lönesubventioner och startpengar som betalas med stöd av lagen om arbetskrafts- och företagsservice samt av statliga ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland sköter verkställighetsuppgifterna i anslutning till överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om gränsvattendrag (FördrS 26/1965) samt överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen (FördrS 91/1991).

9 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra sådana uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

10 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Karelen och Mellersta Finland sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt landsvägslagen som gäller konkurrensutsättningen av regionala entreprenader och upphandlingsbeslut avseende skötseln av landsvägarna.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Karelen och Södra Savolax följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete samt biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen,

2) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen sådana uppgifter i anslutning till verkställandet av lönegarantiärenden enligt lönegarantilagen som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

11 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning av utbildning inom stenbranschen enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax och Norra Savolax de ärenden som gäller utbetalning och återkrav av lönesubventioner och startpengar som betalas med stöd av lagen om arbetskrafts- och företagsservice samt av statliga ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Norra Savolax och Kajanaland sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

12 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, på det sätt som miljöministeriet närmare bestämmer, inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sådana samordnings- och sakkunniguppgifter till stöd för miljöfostran som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen

13 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller

1) anskaffning av utbildning inom träbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

2) sakkunnigtjänster som hänför sig till hanteringen av åkrarnas vattenhushållning, torrläggning av mark och dikningsförrättning enligt lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) och vattenlagen,  

3) sådana tillståndsmyndighetsuppgifter som avses i lagen om kommersiell godstransport på väg (693/2006) och sådana uppgifter i anslutning till beviljandet av kollektivtrafiktillstånd, iakttagandet av tillståndsvillkoren och tillsynen över tillståndshavaren som avses i kollektivtrafiklagen (869/2009).

14 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten och Mellersta Finland sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning inom markbyggnads- och transportbranschen enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland sådana biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sådana uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten sådana uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som särskilt åläggs närings-, trafik- och miljöcentralen.

15 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdena för närings-, trafik- och miljöcentralerna i Kajanaland och Lappland

1) sådana till närings-, trafik- och miljöcentralen hörande uppgifter enligt landsvägslagen som gäller konkurrensutsättningen av regionala entreprenader och upphandlingsbeslut avseende skötseln av landsvägarna.

2) de ärenden som gäller utbetalning och återkrav av lönesubventioner och startpengar som betalas med stöd av lagen om arbetskrafts- och företagsservice samt av statliga ersättningar som betalas med stöd av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter i anslutning till anläggningsprojekt som gäller läroanstalter enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och anläggningsprojekt enligt lagen om fritt bildningsarbete, uppgifter i anslutning till yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning, biblioteksärenden enligt bibliotekslagen, idrottsärenden enligt idrottslagen och ungdomsärenden enligt ungdomslagen,

2) uppgifter enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder och avfallslagen och andra uppgifter i anslutning till genomförandet av miljövårdsarbeten, vatten- och avloppsarbeten samt vattendrags- och avfallshanteringsarbeten,

3) uppgifter som avses i lagen om främjande av integration och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och som gäller den regionala samordningen, planeringen, styrningen och uppföljningen av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra uppgifter som bestäms särskilt,

4) uppgifter som gäller samordningen av hanteringen av översvämningsriskerna i Ule älvs avrinningsområde enligt lagen om hantering av översvämningsrisker.

 Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland sådana till närings-, trafik-, och miljöcentralen hörande uppgifter som gäller anskaffning av utbildning inom markbyggnads- och transportbranschen enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

16 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler sådana myndighetsuppgifter för tillsyn över gruv- och avfallsdammar och sådana sakkunniguppgifter gällande dammsäkerheten hos avfallsdammar som avses i dammsäkerhetslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings- trafik- och miljöcentralen i Kajanaland även inom verksamhetsområdena för Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Österbotten, Österbotten och Norra Österbotten sådana myndighetsuppgifter för tillsyn över dammar i vattendrag som avses i dammsäkerhetslagen.

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland även inom verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten sådana uppgifter i anslutning till fiskerihushållningen och bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt lagen om fiske, lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik, lagen om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen, lagen om samfälligheter, vattenlagen, lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och miljöskyddslagen som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen.

17 §
Verksamhetsområdet för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland i vissa uppgifter

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland inom verksamhetsområdena för samtliga närings-, trafik- och miljöcentraler följande uppgifter som hör till närings-, trafik- och miljöcentralen:

1) uppgifter som gäller samordningen av miljösamarbetet inom det arktiska området, på det sätt som miljöministeriet närmare bestämmer,

2) ärenden enligt landsvägslagen som gäller ersättning av skador i samband med underhållet av vägar,

3) uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) som gäller klarläggande av ett fordons ägare och flyttnings- och ersättningsbeslut i fråga om fordon som har lämnats kvar vid landsväg.

4) tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998).

Utöver uppgifterna inom det verksamhetsområde som avses i 1 § sköter Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland verkställighetsuppgifter i anslutning till överenskommelsen mellan Finland, Norge och Ryssland om reglering av Enare träsk med hjälp av Kaitakoski kraftverk och damm (FördrS 39/1959) samt gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010).

18 §
Innehållet i och förfarandena för närings-, trafik- och miljöcentralernas strategiska planering och styrning

Arbets- och näringsministeriet svarar för ordnandet av den strategiska planering och styrning som avses i 7 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och för att det utarbetas strategidokument och strategiska resultatmålshandlingar för centralerna.

Strategidokumentet innehåller närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategiska mål, som bygger på regeringsprogrammet, regeringens strategidokument, statsrådets rambeslut, de rikstäckande målen för regionutvecklingen, landskapsprogrammen, regeringens politikprogram, andra tväradministrativa program samt lagstiftningen och internationella fördrag, och en plan över resursfördelningen för genomförandet av dessa mål inom varje förvaltningsområde.  Strategidokumentet är gemensamt för närings-, trafik- och miljöcentralerna och det utarbetas för en regeringsperiod.  Dokumentet kan ses över under regeringsperioden.

För varje närings-, trafik- och miljöcentral utarbetas en strategisk resultatmålshandling som gäller en regeringsperiod och som ses över årligen. Resultatmålshandlingen grundar sig på de allmänna mål och syften som anges i strategidokumentet samt på regionens landskapsprogram och genomförandeplanerna för dem.  I handlingen fastställs centralens centrala riktlinjer och resultatmål, samarbetsfrågor och ramar för anslagen enligt förvaltningsområde.  Dessutom fastställs statens ståndpunkt vid genomförandet av projekt enligt genomförandeplanerna för landskapsprogrammen.

19 §
Förfarandena för styrningen av närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet

Det styrande ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som avses i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna ska sörja för att det vid behov utarbetas resultatmålshandlingar för verksamheten.

Vid utarbetandet av resultatmålshandlingarna ska de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen förhandla med närings-, trafik- och miljöcentralerna i syfte att skapa en gemensam uppfattning om resultatmålen för verksamhetsåret och om de resurser som behövs.

Vid utarbetandet av resultatmålen för verksamheten ska den strategiska resultatmålshandlingen och genomförandet av de regionala planerna för varje förvaltningsområde samt de mål och åtgärder för regionutvecklingen som anges i landskapsprogrammet och genomförandeplanen beaktas.

20 §
Behörighetsvillkor för tjänster vid närings-, trafik- och miljöcentralen

Behörighetsvillkor för direktören för ett ansvarsområde är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, ledarerfarenhet och sådan förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten som uppgifterna förutsätter.

Arbets- och näringsbyråerna
21 §
Behörighetsvillkor för uppgifter vid arbets- och näringsbyrån

Behörighetsvillkor för uppgifter vid arbets- och näringsbyrån är

1) för arbets- och näringsbyråns direktör högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga samt förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten,

2) för en psykolog psykologie magisterexamen eller högre högskoleexamen med däri ingående eller särskilt avlagt högsta vitsord i psykologi.

22 §
Tillsättning av tjänster vid arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyråns direktör utnämns av den som vid närings-, trafik- och miljöcentralen är chef för det ansvarsområde som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten.  Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av byrån.

För omplacering av lediga tjänster och uppgifter kan närings-, trafik- och miljöcentralen förbjuda en arbets- och näringsbyrå att vidta åtgärder för att tillsätta en tjänst eller sköta en uppgift.

23 §
Beviljande av tjänstledighet för arbets- och näringsbyråns tjänstemän

Arbets- och näringsbyråns direktör beviljas tjänstledighet av närings-, trafik- och miljöcentralen.  Övriga tjänstemän vid arbets- och näringsbyrån beviljas tjänstledighet av närings-, trafik- och miljöcentralen, om det är fråga om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, och i andra fall av arbets- och näringsbyrån.

24 §
Övriga stöduppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan åta sig att sköta uppgifter som stöder områdets arbets- och näringsbyrås planering och beslutsfattande samt kommunikationsuppgifter till den del dessa inte sköts vid de gemensamma riksomfattande enheterna, som det föreskrivs om i 26−29 §.

Särskilda bestämmelser
25 §
Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna har ett gemensamt riksomfattande kundservicecenter vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter producerar tjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde för person- och företagskunder.

Kundservicecentret är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

26 §
Enheten för kommunikationstjänster

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna har en gemensam enhet för kommunikationstjänster vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten. Enheten för kommunikationstjänster sköter och utvecklar de kommunikationstjänster som är gemensamma för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna.

Enheten för kommunikationstjänster är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

27 §
Ekonomi- och personalförvaltningsenheten

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna har en gemensam ekonomi- och personalförvaltningsenhet vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten sköter och utvecklar på riksnivå närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas

1) uppgifter som bokföringsenhet samt ekonomisystem,

2) ekonomiförvaltning, kostnadskalkylering och prissättning,

3) personalförvaltning,

4) samarbete med servicecentren,

5) lokalförvaltning och gemensamma förvaltningstjänster.

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten sköter dessutom den administrativa upphandlingen för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna, sörjer för bokföringsenhetens interna revision och sköter andra uppgifter som särskilt åläggs enheten.

Ekonomi- och personalförvaltningsenheten är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

28 §
Informationsförvaltningsenheten

Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna har en gemensam informationsförvaltningsenhet vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Informationsförvaltningsenheten har till uppgift att

1) styra och samordna närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas informationsförvaltning,

2) skaffa och ordna informationsförvaltningstjänster för närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna,

3) utveckla informationsförvaltningen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråerna och sköta den centraliserade planeringen och utvecklandet av dokumenthanteringen vid centralerna,

4) sköta andra uppgifter som särskilt åläggs enheten.

I ärenden som gäller informationsförvaltning ska informationsförvaltningsenheten samarbeta med informationsförvaltningen vid det regionförvaltningsverk som avses i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009).

Informationsförvaltningsenheten är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

29 §
Enheten för informationsförvaltningstjänster

Närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, regionförvaltningsverken samt magistraten har en gemensam enhet för informationsförvaltningstjänster vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Enheten för informationsförvaltningstjänster svarar för

1) tekniskt underhåll samt användar- och kundrådgivning i anslutning till de gemensamma elektroniska tjänsterna,

2) tekniskt underhåll och användarrådgivning i anslutning till ärende- och dokumenthanteringssystemen,

3) produktion och underhåll av system för de gemensamma tjänsterna och kärnfunktionerna samt utbildning i samband med dem,

4) genomförande av gemensamma utvecklingsprojekt och deltagande i sådana,

5) anordnande av användarutbildning,

6) grundläggande informationsteknik till den del som gäller förvaltningen,

7) andra uppgifter som föreskrivs för eller åläggs enheten.

Enheten för informationsförvaltningstjänster är fristående i förhållande till ansvarsområdena och de övriga enheterna.

30 §
Kraven på språkkunskaper

I 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) finns bestämmelser om de behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för tjänster där högskoleexamen enligt lag eller förordning är ett behörighetsvillkor.

När en tjänst tillsätts eller en person anställs i ett annat anställningsförhållande ska närings-, trafik- och miljöcentralen samt arbets- och näringsbyrån fästa uppmärksamhet vid att de arbetsuppgifter som kräver användning av finska eller svenska, fördelas på personer som behärskar dessa språk.

Ikraftträdande
31 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1539/2011).

Andra ärenden än de som avses i 5 § 2 mom. 5 punkten, 7 § 3 mom. 2 punkten, 8 § 4 mom. och 11 § 2 mom. samt 13 § 3 punkten och som inletts när denna förordning träder i kraft ska slutbehandlas vid den närings-, trafik- och miljöcentral som är behörig enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Den som är direktör för en arbets- och näringsbyrå när denna förordning träder i kraft eller som vid fortbildningscentralen vid Tammerfors universitet har avlagt en examen som ger behörighet för tjänsten som direktör för en arbetskraftsbyrå före ikraftträdandet, är trots behörighetsvillkoren enligt 21 § fortsättningsvis behörig för tjänsten som direktör för arbets- och näringsbyrån.

Helsingfors den 27 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.