905/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 11 a § i lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om barndagvård (36/1973) 11 a §, sådan den lyder i lagarna 630/1991, 1129/1996 och 1344/2006, som följer:

11 a §

Kommunen ska, utöver vad som bestäms i 11 §, se till att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan få en sådan av kommunen anordnad dagvårdsplats för barnet som avses i 1 § 2 eller 3 mom. efter utgången av den tid för vilken moderskaps- och föräldrapenning eller partiell föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) får betalas, dock inte under den tid för vilken den faderskapspenning enligt 9 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen som ska betalas utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden får betalas, och att barnet kan få dagvård tills det såsom läropliktigt enligt lagen om grundläggande utbildning inleder den grundläggande utbildningen. Dagvård ska dock anordnas under en del av dagen, när barnet innan det har nått den i lagen om grundläggande utbildning nämnda läropliktsåldern deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning eller när barnet i enlighet med 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning inleder sin grundläggande utbildning ett år tidigare än vad som anges i 1 mom. i den paragrafen. Dagvården ska om möjligt anordnas i den form som barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar.

Föräldrarna till eller andra vårdnadshavare för ett i 1 mom. avsett barn som inte för ordnande av vården av barnet väljer en dagvårdsplats som kommunen anordnar enligt 1 mom., har för ordnande av barnets vård på något annat sätt rätt att få stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) så som närmare bestäms i den lagen.

Genom förordning bestäms om hur dagvårdsplats ska sökas samt om den tid inom vilken barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska göra detta.

Rätten till samma dagvårdsplats kvarstår även om barnet inte får dagvård under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspenningsperioden ska anmälas till daghemmet senast två veckor före den planerade periodens början.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

I fråga om skyldigheten att ordna dagvårdsplats och rätten att få samma dagvårdsplats ska de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande tillämpas, om faderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen baserar sig på sådana bestämmelser i sjukförsäkringslagen som gällde före ikraftträdandet.

RP 111/2012
ShUB 21/2012
RSv 128/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.