904/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 4 § 5 mom. och 6 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1343/2006, som följer:

4 §
Vårdpenning

Vårdpenning enligt stödet för hemvård betalas för den tid för vilken familjen enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning eller till faderskapspenning enligt 9 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen under den faderskapspenningsperiod som ska tas ut utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden, dock endast skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som ska betalas för de barn i familjen som berättigar till vårdpenning och ovannämnda förmån enligt 11 kap. i sjukförsäkringslagen. Om familjen inte har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenning eller partiell föräldrapenning, betalas i vårdpenning enligt stödet för hemvård fram till utgången av ovannämnda tid enligt sjukförsäkringslagen skillnaden mellan vårdpenningarna enligt stödet för hemvård för de barn i familjen som berättigar till vårdpenning och minimibeloppet enligt 11 kap. 7 eller 11 § i sjukförsäkringslagen.


6 §
Bestämmande av vårdtillägg

Om vårdtillägget till stödet för hemvård av barn betalas under tiden för särskild moderskaps-, moderskaps- eller föräldrapenningsperiod, partiell föräldrapenningsperiod eller den faderskapspenningsperiod enligt 9 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen som ska tas ut utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden, beaktas av ovannämnda förmån såsom inkomst endast den del som överstiger det sammanlagda beloppet av de vårdpenningar som familjen vid tidpunkten i fråga har rätt till.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Om föräldradagpenning enligt sjukförsäkringslagen baserar sig på sådana bestämmelser i sjukförsäkringslagen som gällde före denna lags ikraftträdande, ska de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet tillämpas när förmåner samordnas.

RP 111/2012
ShUB 21/2012
RSv 128/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.