903/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 9 kap. 10 a § och 15 kap. 4 a §, sådana de lyder, 9 kap. 10 a § i lagarna 1342/2006 och 962/2009 samt 15 kap. 4 a § i lag 1342/2006, samt

ändras 9 kap. 7 §, 10 § 1 mom., 11 § 2 mom., 14 § 1 mom 1 punkten, 15 och 17 §, 11 kap. 1 § 2 mom. 3 punkten och 15 kap. 4 § 1 mom.,

av dem 9 kap. 7 och 15 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1342/2006, 10 § 1 mom. och 11 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1342/2006, 17 § sådan den lyder i lag 438/2010, 11 kap. 1 § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag 1142/2010 och 15 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 19/2012, som följer:

9 kap.

Föräldradagpenningar

7 §
Faderskapspenningsperiod

Faderskapspenning betalas sammanlagt för högst 54 vardagar, dock så att under moderskaps- och föräldrapenningsperioden betalas faderskapspenning sammanlagt för högst 18 vardagar. Betalningen av faderskapspenning under moderskaps- och föräldrapenningsperioden kan uppdelas på högst fyra avsnitt. Betalningen av faderskapspenning utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden kan uppdelas på högst två avsnitt. Rätten till faderskapspenning gäller tills barnet fyller två år eller det har gått två år sedan adoptivbarnet togs i vård.

Under den moderskaps- och föräldrapenningsperiod som baserar sig på födelsen av ett nytt barn betalas faderskapspenning sammanlagt för högst 42 vardagar så att högst 24 vardagar kan basera sig på födelsen av ett tidigare barn och högst 18 vardagar på födelsen av det nya barnet. I detta fall ska de faderskapspenningsdagar som baserar sig på födelsen av det tidigare barnet tas ut under ett enda avsnitt.

10 §
Föräldrapenningsperiod

Föräldrapenning betalas för högst 158 vardagar omedelbart efter moderskapspenningsperioden, om inte något annat följer av 2 eller 3 mom.


11 §
Föräldra- och faderskapspenning för adoptivföräldrar

En adoptivfader som är berättigad till föräldrapenning för adoptivföräldrar har rätt till faderskapspenning i enlighet med 6 och 7 §.


14 §
Hur barnets död eller bortgivning för adoption inverkar på föräldradagpenningen

Om ett barn är dödfött eller om ett barn eller ett adoptivbarn dör

1) betalas moderskapspenning till utgången av moderskapspenningsperioden och faderskapspenning för 18 vardagar efter dagen för barnets död, dock högst till utgången av faderskapspenningsperioden eller av ett avsnitt av perioden,


15 §
Begränsningar i fråga om betalning av föräldradagpenning

Föräldradagpenning betalas inte till en försäkrad för den tid under vilken han eller hon avtjänar fängelsestraff i ett fängelse som avses i 4 kap. 1 § i fängelselagen (767/2005), med undantag av förvandlingsstraff för böter.

Om rätt till ny föräldradagpenning uppkommer under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden, upphör betalningen av den föregående moderskaps- eller föräldrapenningen vid ingången av den nya föräldradagpenningsperioden.

17 §
Adoption inom ett registrerat partnerskap

Bestämmelserna om faderskaps- och föräldrapenning för adoptivföräldrar i 11 och 12 § eller någon annanstans i detta kapitel tillämpas även på en partner i ett sådant registrerat partnerskap som avses i 16 § då hon eller han adopterar sin partners barn som inte är äldre än ett år. När antalet föräldradagpenningsdagar räknas enligt 7 och 12 § beaktas den föräldradagpenning som redan har beviljats den ena parten i parförhållandet för vård av samma barn, dock så att det totala antalet dagar under vilka föräldradagpenning betalas till parterna i parförhållandet alltid utgör minst 200 vardagar. Om den ena parten i parförhållandet redan har beviljats moderskapspenning beviljas föräldrapenning dock alltid för högst 158 vardagar, varvid adoptivförälderns rätt till föräldrapenning börjar gälla när moderskapspenningen upphör.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

1 §
Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt arbetsinkomst

Trots vad som bestäms i 1 mom. är


3) beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern och av faderskapspenningen som betalas efter moderskaps- och föräldrapenningsperioden för de 30 första vardagarna som betalas till fadern 75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 50 606 euro; på den överstigande delen är beloppet av den föräldradagpenning som betalas till fadern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten; om det är fråga om faderskapspenningsdagar enligt 9 kap. 7 § 2 mom. för födelsen av ett tidigare barn, kan faderskapspenningen betalas till förhöjt belopp även under den moderskaps- och föräldrapenningsperiod som baserar sig på födelsen av ett nytt barn, förutsatt att förhöjningsdagar som baserar sig på födelsen av det tidigare barnet finns kvar.


15 kap.

Verkställighet

4 §
Tidsfrister för ansökan om dagpenningsförmåner

Dagpenningsförmåner ska sökas som följer:

1) sjukdagpenning inom två månader från arbetsoförmågans början och partiell sjukdagpenning inom två månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,

2) specialvårdspenning och särskild moderskapspenning inom fyra månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,

3) moderskapspenning senast två månader före den beräknade tidpunkten för nedkomsten,

4) föräldrapenning och partiell föräldrapenning en månad före den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen, om inte något annat följer av 6 punkten,

5) faderskapspenning senast inom två månader från det att barnet fyllt två år eller från det att två år har gått sedan barnet togs i vård, och

6) föräldrapenning för vård av adoptivbarn inom två månader från det att barnet togs i vård.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Denna lag tillämpas på faderskapspenning, om den första föräldradagpenningsdagen för samma barn infaller efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 111/2012
ShUB 21/2012
RSv 128/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.