902/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 19 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten och det inledande stycket i 44 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 5 § 19 punkten och 38 § 1 mom. 2 punkten i lag 752/2012 och det inledande stycket i 44 a § 1 mom. i lag 1242/2011, och

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 689/2010, 902/2011 och 752/2012, en ny 20 punkt, till lagen en ny 37 a §, till 38 § 1 mom., sådant det lyder i lag 752/2012, en ny 3 punkt, till 40 §, sådan den lyder i lag 752/2012, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till lagen en ny 50 c § som följer:

5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


19) kreditvärderingsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut,

20) den som är skyldig att göra anmälan enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, nedan kallad blankningsförordningen, skyldig att offentliggöra uppgifter enligt artikel 6.1 eller skyldig att göra anmälan enligt artikel 7.1 eller 8, den som är skyldig att följa restriktionerna enligt artikel 12, 13 eller 14, den som anmäler ett undantag enligt artikel 17 och den som är skyldig att följa ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 18.1, 19.2, 20.2, 21 eller 23.1 eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen.

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

37 a §
Utövning av de särskilda befogenheterna i blankningsförordningen

Innan ett beslut om exceptionella omständigheter enligt artiklarna 20.2 och 21 i blankningsförordningen eller ett beslut enligt artiklarna 13.3 och 14.2 i den förordningen fattas ska Finansinspektionen begära yttrande av finansministeriet och Finlands Bank, om inte annat följer av att ärendet är brådskande. I de fall som avses i 2 mom. ska Finansinspektionen dock alltid begära yttrande av finansministeriet.

Finansinspektionen får inte fatta ett beslut enligt artikel 20.2 eller 21 i blankningsförordningen eller ge ett tillstånd enligt artikel 22 i den förordningen till sådana åtgärder enligt artiklarna 20 och 21 som behöriga myndigheter i andra EES-stater har för avsikt att vidta och som kommer att beröra statspapper emitterade av finska staten eller kreditswappar som avser dessa, om finansministeriet motsätter sig beslutet eller tillståndet.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta finansministeriet om sådana till tillämpningen av artiklarna 13 och 14 i blankningsförordningen hänförliga omständigheter som kommit till dess kännedom och som gäller statspapper emitterade av finska staten eller kreditswappar som avser dessa.

38 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen kan ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet


2) försummar eller bryter mot 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument eller 8 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystem och om clearingverksamhet eller mot de begränsningar gällande placering av medel som föreskrivs i 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller i placeringsfondens stadgar, mot vad som i 93 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om utarbetande av faktablad, mot anmälningsskyldigheten enligt 99—101 § i den lagen eller mot skyldigheten att föra insiderregister för fondbolag enligt 101 a § i den lagen,

3) försummar eller bryter mot anmälningsskyldigheten enligt artikel 5.1 i blankningsförordningen, skyldigheten att offentliggöra uppgifter enligt artikel 6.1 eller anmälningsskyldigheten enligt artikel 7.1 eller 8 eller underlåter att följa en restriktion enligt artikel 12.1, 13.1 eller 14.1 eller ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 18.1 eller 19.2 i den förordningen.


40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta eller bryter mot ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i blankningsförordningen eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen.


44 a §
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de rättsakter från Europeiska unionen som gäller finansmarknaden förse den berörda europeiska tillsynsmyndigheten med


50 c §
Uppgiften som behörig myndighet enligt blankningsförordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 32 i blankningsförordningen, med beaktande av vad som föreskrivs i 37 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 121/2012
EkUB 13/2012
RSv 118/2012
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (32012R0236); EUT nr L 86, 24.3.2012, s 1-24

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.