893/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 38 och 39 § i tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tonnageskattelagen (476/2002) 38 § samt 39 § 2 och 3 mom.,

av dem 38 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 90/2012 och 39 § 3 mom. sådant det lyder i lag 90/2012, som följer:

38 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av en skattskyldig meddela förhandsavgörande enligt 85 § i lagen om beskattningsförfarande om tillämpningen av denna lag vid inkomstbeskattningen och tonnagebeskattningen. Tidsfristen enligt 85 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande tillämpas inte på förhandsavgöranden om tillämpningen av denna lag. Med avvikelse från bestämmelserna i 84 § i lagen om beskattningsförfarande meddelar centralskattenämnden inte förhandsavgöranden om tillämpningen av denna lag vid inkomstbeskattningen.

39 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som gäller godkännande som tonnageskattskyldig eller återkallande av godkännande finns i 71 e § i lagen om beskattningsförfarande. Överklagandet ska behandlas skyndsamt.

Ändring i ett förhandsavgörande får sökas i enlighet med 85 a § i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.