889/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bilskattelagen (1482/1994) 50 § 1 och 3 mom., 70 § 4 mom. och 72 §,

sådana de lyder, 50 § 1 och 3 mom. i lag 1324/2009, 70 § 4 mom. i lag 267/2008 och 72 § i lag 1380/2009, som följer:

50 §

Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer nedsätta eller helt avlyfta sådana bilskatter, förseningsräntor, skattetillägg, dröjsmålsräntor, restavgifter samt räntor med anledning av uppskov som betalts eller ska betalas. Trafiksäkerhetsverket avgör ansökan, om verket ska påföra eller har påfört skatten.


Tullstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som finansministeriet bestämmer bevilja uppskov med betalningen av skatten. Trafiksäkerhetsverket avgör ansökan som gäller skatt som verket debiterat. Finansministeriet kan överta avgörandet av ett uppskovsärende. Ministeriet bestämmer då uppskovsvillkoren i sitt beslut med anledning av ansökan.


70 §

Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till den myndighet vars beslut överklagas. Den myndighet som fattat beslutet ska ge ett utlåtande med anledning av besvären. Myndigheten ska med anledning av besvär och utlåtande, då besvär anförts av tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, ge den skattskyldige och andra parter och, då besvär anförts av den skattskyldige eller andra parter, ge tullombudet eller Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillfälle att avge bemötande. Vid behov ska den ändringssökande även ges tillfälle att avge genmäle. Besvärsskriften jämte bemötanden, genmälen och utlåtanden samt de övriga handlingar som uppkommit i ärendet ska utan dröjsmål sändas till förvaltningsdomstolen. Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan besvär som anförts av den skattskyldige eller av andra parter avgöras utan att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hörs, om skattebeloppet med anledning av besvären kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.


72 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, gäller för sökande av ändring i övrigt förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På ärenden som gäller befrielse från skatt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft tilllämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.