886/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 13 § 4 mom. samt 13 a, 13 b och 14 §,

sådana de lyder, 13 § 4 mom. i lag 518/2010, 13 a § i lag 1114/2005, 13 b § i lagarna 1114/2005 och 518/2010 samt 14 § i lagarna 611/1982 och 252/2008, samt

ändras 13 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1114/2005, som följer:

13 §

På återbäring av socialskyddsavgifter enligt 1 och 2 mom. tillämpas 21 § i lagen om förskottsuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.