883/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) 53 och 54 §, sådana de lyder i lagarna 318/1994 och 242/2008, samt

fogas till lagen en ny 48 a § som följer:

48 a §

På prejudikatbesvär tillämpas 71 a— 71 d och 71 f § i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På ärenden som gäller befrielse från skatt eller uppskov med betalning av skatt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. På upplupen ränta till följd av uppskov med betalning av skatt som har beviljats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.