880/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 9 § i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund (680/1976) 9 §, sådan den lyder i lag 705/2005, som följer:

9 §

Det samfund som är sökande och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får överklaga beslut enligt 4 eller 7 § som fattats av Skatteförvaltningen. Ändring söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets samfundets hemkommun hörde när beslutet fattades.

Besvären ska anföras inom 60 dagar från det att samfundet har fått del av Skatteförvaltningens beslut. Tidsfristen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt räknas från det att beslutet fattades. På förfarandet tillämpas i övrigt i tillämpliga delar 69 § i lagen om beskattningsförfarande samt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som avses i denna lag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På överklagandet tillämpas 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

På överklagande av beslut som Skatteförvaltningen meddelat innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.