878/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 57 och 122 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 57 § i inkomstskattelagen (1535/1992), sådan paragrafen lyder i lag 504/2010, ett nytt 3 mom. och till 122 §, sådan den lyder i lagarna 945/1998, 1515/2001, 955/2007 och 504/2010, ett nytt 6 mom. som följer:

57 §
Donationsavdrag

Bestämmelser om överklagande av ett sådant av Skatteförvaltningen fattat namngivningsbeslut som avses i 1 mom. 2 punkten finns i 71 e § i lagen om beskattningsförfarande.

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Bestämmelser om överklagande av beslut som avses i 3 och 4 mom. finns i 71 e § i lagen om beskattningsförfarande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Vid överklagande av beslut som Skatteförvaltningen meddelat innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.