871/2012

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994 samt med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om mätteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna och om fasta och timprisbaserade avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), som prissätts enligt prestationens självkostnadsvärde, är prestationer som hänför sig till ackreditering och därmed jämförbar kompetensbedömning enligt lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). För ackreditering och därmed jämförbar kompetensbedömning tas följande avgifter ut:

1) en ansökningsavgift, som är en fast avgift i överensstämmelse med avgiftstabellen i bilagan och som tas ut hos bedömningsorganet när det ansöker om ackreditering eller därmed jämförbar kompetensbedömning för första gången,

2) en med avgiftstabellen i bilagan överensstämmande fast bedömningsavgift, som innehåller en grund- och årsavgift, vilken tas ut hos bedömningsorganet, och som bestäms enligt den prisklass som mätteknikcentralens ackrediteringsenhet har fastställt,

3) en med avgiftstabellen i bilagan överensstämmande timavgift för bedömning, som bestäms enligt den arbetstid som använts för bedömningen, och

4) en med avgiftstabellen i bilagan överensstämmande avgift för teknisk bedömning, som bestäms enligt den arbetstid som använts för den tekniska bedömningen,

För utvidgning av kompetensområdet, ändring eller förnyad ackreditering tas inte ut någon ansökningsavgift. För avbruten bedömning debiteras de kostnader som har uppstått.

Om man vid den tekniska bedömningen blir tvungen att anlita en utomstående expert och detta medför kostnader för mätteknikcentralen, inkluderas dessa kostnader i avgiften för teknisk bedömning.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och prestationer:

1) kalibreringstjänster, experttjänster och övriga tjänster,

2) publikationer,

3) utbildningsverksamhet,

4) användning av lokaler och utrustning som mätteknikcentralen besitter och ämbetsverksservice för utomstående, samt

5) fotokopior och andra avskrifter.

Om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) beslutar mätteknikcentralen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2013.

  Helsingfors den 18 december 2012

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Päivi Marttila

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Ackrediterings- och bedömningstjänster

Fasta avgifter € Timavgift för bedömning € Teknisk bedömning €
Laboratorier, kontrollorgan och arrangörer av jämförelsemätningar
Ansökningsavgift   690
Grundavgift för bedömning
    Prisklass L1   2 300   119/h enligt genomförande
  Prisklass L2 3 190 " "
  Prisklass L3 4 110 " "
  Prisklass L4 5 050 " "
Årsavgift
    Prisklass L1    1 350   119/h enligtgenomförande
  Prisklass L2  1 880 " "
  Prisklass L3  2 450 " "
  Prisklass L4  3 030 " "
  Prisklass L5  3 700 " "
  Prisklass L6  4 300 " "
  Prisklass L7  4 900 " "
  Prisklass L8  5 500 " "
  Prisklass L9  6 100 " "
  Prisklass L10  6 700 " "
  Prisklass L11  7 500 " "
  Prisklass L12  8 300 " "
  Prisklass L13  9 200 " "
  Prisklass L14 10 200 " "
  Prisklass L15 11 200 " "
  Prisklass L16 12 300 " "
  Prisklass L17 13 300 " "
  Prisklass L18 14 300 " "
  Prisklass L19 15 300 " "
  Prisklass L20 16 300 " "
Beslutsfattande 119/h "
Certifieringsorgan och verifierare
Ansökningsavgift 690
Grundavgift för bedömning
    Prisklass S1   2 570   119/h enligt genomförande
  Prisklass S2 4 200 " "
  Prisklass S3 6 820 " "
  Prisklass S4 9 300 " "
Årsavgift "
    Prisklass S1    1 480   119/h enligt genomförande
  Prisklass S2  2 410 " "
  Prisklass S3  3 350 " "
  Prisklass S4  4 600 " "
  Prisklass S5  5 800 " "
  Prisklass S6  7 000 " "
  Prisklass S7  8 300 " "
  Prisklass S8  9 500 " "
  Prisklass S9 10 700 " "
  Prisklass S10 12 300 " "
Beslutsfattande 119/h "

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.