869/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors de 21 december 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Sättande i kraft av fördraget

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 2 mars 2012 ingångna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen mellan Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Ungern, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Mål för det strukturella saldot

Statsrådet ska ställa upp ett medelfristigt mål för det strukturella saldot i de offentliga finanserna i enlighet med det fördrag som nämns i 1 §.

3 §
Korrigeringsmekanism

Statsrådet ska vidta de åtgärder som statsrådet anser behövliga för att korrigera de offentliga finansernas stabilitet och hållbarhet, om det enligt dess bedömning finns en sådan betydande avvikelse i det strukturella saldot i de offentliga finanserna som kan äventyra uppnåendet av det medelfristiga målet. Statsrådet ska bedöma frågan i samband med övervakningen och den samlade bedömningen av de offentliga finanserna eller efter det att Europeiska unionens råd påpekat saken i sitt yttrande om Finlands stabilitetsprogram.

Om rådet lämnar Finland en rekommendation om behövliga åtgärder enligt artikel 6.2 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken, ska statsrådet göra en bedömning av huruvida det är motiverat att ge riksdagen en redogörelse i enlighet med 44 § i grundlagen. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av hur stor avvikelsen i det strukturella saldot är i förhållande till det medelfristiga målet eller till anpassningsbanan mot detta mål samt en rapport om behövliga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att korrigera avvikelsen före utgången av det följande kalenderåret.

Om rådet i enlighet med artikel 6.2 fjärde eller femte stycket i den förordning som nämns i 2 mom. meddelar ett beslut där det fastställs att Finland inte har vidtagit effektiva åtgärder, ska statsrådet utan ogrundat dröjsmål lämna riksdagen ett meddelande i enlighet med 44 § i grundlagen. Meddelandet ska innehålla en bedömning av hur stor avvikelsen i det strukturella saldot är i förhållande till det medelfristiga målet eller till anpassningsbanan mot detta mål samt en rapport om vilka lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som behövs för att korrigera avvikelsen före utgången av det följande kalenderåret.

4 §
Exceptionella omständigheter

De åtgärder för att korrigera det strukturella saldot som anges i 3 § behöver inte vidtas om rådet uttryckligen slagit fast att det i Finland råder exceptionella omständigheter enligt artikel 3.3 b i det fördrag som nämns i 1 §.

5 §
Åtgärder när exceptionella omständigheter inte längre råder

Om rådet uttryckligen slagit fast att exceptionella omständigheter enligt 4 § inte längre råder i Finland, ska statsrådet besluta om åtgärder som är ämnade att genomföras samma eller senast det följande kalenderåret för att det strukturella saldot i de offentliga finanserna ska förbättras med minst 0,5 procentenheter. Statens revisionsverk ska yttra sig om huruvida åtgärderna är tillräckliga.

6 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Statsrådet får genom förordning utfärda bestämmelser om uppställande av de finanspolitiska mål som ska användas vid statsrådets fleråriga planering av den offentliga sektorns och dess undersektorers inkomster, utgifter, underskott, skuld och motsvarande omständigheter, om de prognoser, den statistik och övriga uppgifter som ska användas för att uppställa målen och utvärdera måluppfyllelsen och om planeringen av de behövliga statsrådsåtgärderna för att uppnå målen.

7 §
Tillsyn över att lagen följs

Statens revisionsverk utövar som en del av kontrollen av skötseln av statsfinanserna tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Revisionsverket ska informera statsrådet om vilka slutsatser det dragit utifrån tillsynen. Statsrådet tar vid behov offentligt ställning till slutsatserna.

8 §
Ikraftträdande

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i fördraget och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 6 § träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 155/2012 rd
RSv 174/2012 rd
FiUB 38/2012 rd
GrUU 37/2012 rd
ReUU 8/2012 rd

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.