867/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad den 20 december 2012

Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Trafikverkets offentligrättsliga prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för andra avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Trafikverket tar ut fasta avgifter enligt bifogad avgiftstabell, är

1) 1) tillstånd för en sådan plankorsning som avses i banlagen (110/2007);

2) prestationer som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007);

3) förbud eller begränsning som avses i sjötrafiklagen (463/1996);

4) dispens som avses i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005).

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Trafikverket tar ut en i 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedd avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer:

1) trafikledning på en privat spåranläggning eller del därav;

2) trafikledning på en privat spåranläggning i växlingstrafik;

3) användning av kommunikationsnät som behövs i växlingstrafiken;

4) utbildningsverksamhet som betjänar trafikledshållningens behov;

5) sådana utredningsplaner som avses i banlagen (110/2007) och andra järnvägsplaner än sådana järnvägsplaner som gäller nedläggning av järnvägar när prestationen tas ut av en innehavare av privat spåranläggning.

De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 1 mom. bestäms enligt den tid som använts för att producera prestationen och en fast timdebitering. Timdebiteringen enligt självkostnadsvärdet är 90 euro i timmen. Dessutom debiteras eventuella kostnader för produktion av prestationen som en utomstående tjänsteleverantör tar ut och resekostnader enligt statens resereglemente.   För utbildningstjänst som betjänar trafikledshållningens behov kan ett pris som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut om det är behövligt av en grundad anledning som gäller ordnandet av utbildningen.

4 §
Avgifter för de prestationer och informationstjänster som utlämnats ur informationssystemet för väg och gatunätet

För de i lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) avsedda prestationer och informationstjänster som lämnas ut från informationssystemet för väg- och gatunätet tas det ut som avgift 70 euro per timme. Ytterligare tas det ut 20 euro för varje överföringsfil och 10 euro för varje framtagning.

5 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Trafikverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) tillstånd för arbetet på ett järnvägsområde;

2) uthyrning av mäthjulsatser samt banbesiktningstjänster;

3) användning av provkörningsbanan för järnvägens rullande materiel;

4) i järnvägslagen (304/2011) avsedda bantillträdestjänster samt tilläggstjänster och extra tjänster vid utnyttjande av bannätet;

5) utarrendering och överlåtelse av nyttjanderätt till lokaler, byggnader, konstruktioner, markområden och bebyggda fastigheter;

6) nyttjande- eller servitutsrätt eller annan motsvarande rättighet som beviljas i fråga om jordegendom, överlåtelse av sten, grus och andra jämförbara substanser samt försäljning av virke och lös egendom som anknyter till banhållningen;

7) försäljning av i Trafikverket producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter, tryckalster och motsvarande informationsmaterial och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående;

8) användning av Trafikverkets personal i utomstående utbildnings- och konsulteringsuppgifter och andra expertuppgifter samt utbildningstjänster;

9) forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag;

10) kopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar samt andra avskrifter, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.;

11) övriga prestationer som Trafikverket utför på uppdrag.

Trafikverket bestämmer om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen.

6 §
Bestämmelser om uttagande av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

Avgiften för bifallsbeslut och avslagsbeslut är lika stor, om inte något annat föreskrivs.

Behandlingsavgiften för ett ärende som en domstol har återsänt för behandling till följd av överklagande ska minskas med det belopp som tidigare tagits ut för behandling av samma ärende.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2013.

Avgiften för prestationer som hänför sig till ärenden som väckts innan denna förordning träder i kraft tas ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 20 december 2012

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Trafikråd
Riitta Viren

Bilaga

Avgiftstabell
OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER MED FASTA AVGIFTER
avgift
1 Tillstånd för en sådan plankorsning som avses i banlagen (110/2007). 360 euro
2 Prestationer som avses i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används i sjöfart (1277/2007)
2.1 Inskrivning i handelsfartygsförteckningen 150 euro
2.2 Beslut med anledning av stödansökan, fartygsrelaterat
2.2.1 För en stödperiod på sex kalendermånader 200 euro
2.2.2 För en stödperiod på en stödmånad 200 euro
2.3 Förhandsavgörande, fartygsrelaterat 400 euro
Avförande ur handelsfartygsförteckningen är alltid en avgiftsfri åtgärd.
3 Förbud eller begränsning som avses i sjötrafiklagen (463/1996)
3.1 Bifallsbeslut 490 euro
3.2 Avslagsbeslut 240 euro
4 Dispens som avses i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 84 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.