866/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december  2012

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (1222/2010) förordningens rubrik, 4 § 6 mom. samt punkt 4 i bilagan, sådana de lyder i förordning 1222/2011, som följer:

Kommunikationsministeriets förordning

om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen

4 §
Allmän frekvensavgift

Invånarantalskoefficienten (Kinv) bestäms utifrån hur många invånare som finns inom radiosändarens eller radionätets, radiosystemets eller radiostationens område med användningsrätt i förhållande till Finlands folkmängd. Invånarantalskoefficienten är 1 inom det område med användningsrätt som täcker hela Finland. Invånarantalskoefficienten är dock ett fast tal 0,01 vid bestämmande av frekvensavgiften för den beviljade rätten till innehav och användning av andra radiosändare, radiosystem eller radionät än mobilnät, myndighetsradionät, GSM-R-radiosystemet för järnvägarna, masskommunikationsnät, ett satellitsystems marknät i 2 GHz-bandet eller radiosystem i ett fast trådlöst accessnät.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 20 december 2012

Bostads- ocm kommunikationsminister
Krista Kiuru

Kommunikationsråd
Rainer Salonen

Bilaga

STORLEKEN PÅ DE KOEFFICIENTER SOM SKA TILLÄMPAS I SAMBAND MED FREKVENSAVGIFTER


4) Systemkoefficienter

De systemkoefficienter som ska tillämpas är följande:

Antal mobila anläggningar Graderat antal (antg) K6b (0,25 • antg)
1 1 0,25
2 – 4 2 0,5
5 – 8 5 1,25
9 – 14 9 2,25
15 – 24 15 3,75
25 – 34 22 5,5
35 – 44 30 7,5
45 – 59 40 10
60 – 79 55 13,75
80 – 99 70 17,5
100 eller flera 95 23,75

Systemkoefficienten för sändare för radiostyrning bestäms utifrån antalet mobila anläggningar och viktkoefficienten 0,25 i enlighet med formel K6b = antal•0,25. Dess största värde är dock 25.

Vid bestämmande av frekvensavgiften för sådana radiosystem och radionät som saknar mobila anläggningar är systemkoefficienten 1.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.