864/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten (784/2010) 1 §, 2 § 1 mom. och 3 § som följer:

 1 §
Överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner

Det belopp som behövs för betalning av statens pensioner överförs till den kommunala pensionsanstalten på basis av en beräkning. Till den kommunala pensionsanstalten betalas månatligen en tolftedel av de anslag i statsbudgeten som är avsedda för betalning av de pensioner som den kommunala pensionsanstalten ska betala ut under ifrågavarande år.

Finansministeriet överför på förhand de medel som behövs för betalningen av statens pensionsutgift till den kommunala pensionsanstalten så att medlen står till den kommunala pensionsanstaltens förfogande den dag täckningen debiteras. Medlen överförs tre gånger i månaden. Den första månatliga posten överförs innan det förskott som avses i 183 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) ska redovisas till Pensionsskyddscentralen. Den andra månatliga posten betalas innan förskottsinnehållningarna på de pensioner som betalades ut föregående månad ska redovisas till skattemyndigheten. Den tredje månatliga posten överförs före den allmänna pensionsutbetalningsdagen. Beloppet av den första månatliga posten motsvarar Pensionsskyddscentralens uppgifter om förskotten. Beloppet av den andra månatliga posten är uppskattningsvis det belopp som behövs för att betala förskottsinnehållningen och sådana poster som inte betalas på den allmänna pensionsutbetalningsdagen. Beloppet av den tredje månatliga posten är uppskattningsvis det belopp som behövs för att betala pensionerna på den allmänna pensionsutbetalningsdagen.

Finansministeriet fastställer på förslag från den kommunala pensionsanstalten före varje år beloppet av de summor som ska betalas ifrågavarande år vid varje överföring av medel samt utbetalningsdagarna. När bokslutet för den kommunala pensionsanstalten har färdigställts fastställer finansministeriet beloppet av den korrigeringspost som ska betalas eller ersättas på basis av det föregående årets faktiska pensionsutgifter, och betalningen eller ersättningen erläggs i samband med den tredje betalningsposten i mars. På det sammanlagda beloppet av de poster som betalats ut till ett för högt eller för lågt belopp räknas det för tiden mellan den 1 juli och betalningsdagen en ränta som är lika hög som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992). När det gäller det förskott som redovisats till Pensionsskyddscentralen för det sista kvartalet räknas ovannämnda ränta för tiden mellan den 15 november och betalningsdagen på det sammanlagda beloppet av de poster som betalats till ett för högt eller för lågt belopp. Den betalning eller ersättning inklusive ränta som avses i det beslut enligt 184 § i lagen om pension för arbetstagare som Pensionsskyddscentralen meddelat året efter att pensionerna betalats ut, och som gäller fördelningen av kostnader enligt 183 § i den lagen, och som har betalats till eller erhållits av Pensionsskyddscentralen, betalas ut i samband med den tredje betalningsposten i mars. På beloppet av betalningen eller ersättningen räknas ovannämnda ränta för tiden mellan betalningsdagen för betalningen eller ersättningen och betalningsdagen för den tredje betalningsposten i mars.

2 §
Kostnadsersättning som staten betalar

Av arbetsgivarens pensionsavgift enligt 135 § i lagen om statens pensioner (1295/2006) betalar statens pensionsfond ersättning till den kommunala pensionsanstalten för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 143 § i den lagen. Finansministeriet fastställer storleken på ersättningen enligt vad som föreskrivs i statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (863/2012).


3 §
Ersättning för kostnader under övergångsperioden som ska betalas till den kommunala pensionsanstalten

Statens pensionsfond betalar en särskild ersättning till den kommunala pensionsanstalten som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för de kostnader som den kommunala pensionsanstalten har före år 2013 för överföringen av verkställigheten av arbetsgivarens pensionsavgift från Statskontoret till den kommunala pensionsanstalten. Dessa kostnader betalas senast i april 2013, och på kostnaderna beräknas för tiden mellan den 1 september 2012 och betalningsdagen en ränta som är lika stor som den effektiva nominella räntekostnad för staten för den långfristiga upplåningen i euro som avses i 56 § i förordningen om statsbudgeten. Den kommunala pensionsanstalten ska lägga fram en beräkning av kostnaderna för finansministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 20 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Marja Isomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.