859/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen av den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De avgifter som Patent- och registerstyrelsen tar ut för sina offentligrättsliga prestationer bestäms på basis av kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp i enlighet med 2 och 3 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer.

En prestationsgrupp utgörs av följande helheter av offentligrättsliga prestationer i enlighet med definitionen i 2 § 3 punkten i lagen om avgifter för patent- ja registerstyrelsens prestationer:

1) patentärenden,

2) nyttighetsmodellärenden,

3) ärenden som gäller kretsmönster för integrerad krets,

4) patentombudsregisterärenden,

5) handelsregisterärenden,

6) varumärkesärenden,

7) mönsterrättsärenden,

8) företagsinteckningsärenden,

9) stiftelseärenden,

10) föreningsärenden, samt

11) ärenden som gäller religionssamfund.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är följande prestationer eller prestationsgrupper:

1) besvärsärenden,

2) stiftelseärenden med undantag för avgiften för handläggning av årsredovisningar,

3) föreningsärenden,

4) ärenden som gäller religionssamfund.

3 §
Avgiftsfria prestationer

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer för vilka Patent- och registerstyrelsen inte tar ut någon avgift är

1) anmälningar om att rättigheter som införts i Patent- och registerstyrelsens register upphör,

2) införande i Patent- och registerstyrelsens register av ett tillkännagivande som en myndighet har sänt,

3) mottagningsintyg som Patent- och registerstyrelsen har gett,

4) offentliggörande av bokslutsuppgifter,

5) antecknande av adressändring i de register som förs av Patent- och registerstyrelsen,

6) anmälan till Patent- och registerstyrelsens register om att näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses samt slutredovisningsanmälningar i anslutning till dessa,

7) kopia av bolagsordning, stadgar och bolagsavtal samt utdrag ur handelsregistret, som Patent- och registerstyrelsen ger i samband med registrering av grund- eller ändringsanmälan,

8) dödande av företagsinteckning,

9) anmälan om egen avgång, som baserar sig på ett konstaterat registeranteckningsbrott,

10) införande i registret av en stiftelse som fått tillstånd för grundande,

11) ändring i delegation eller något annat i 10 b § i lagen om stiftelser (109/30) avsett organ, samt

12) kopior av hänvisningspublikationer enligt reglerna 44.3.b, 45bis.7.c och 71.2.b i konventionen om patentsamarbete, för första uppsättningen.

4 §
Företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 4 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och som Patent- och registerstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande prestationer som utförs på beställning eller står till buds:

1) utredningar och undersökningar,

2) utbildnings- och konsulteringstjänster,

3) publikationer,

4) avskrifter.

5) register- och databastjänster,

6) användningen av lokaler och anordningar som är i Patent- och registerstyrelsens besittning, samt

7) övriga tjänster och prestationer som baserar sig på en beställning eller ett uppdrag.

Om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt lagens 34 § 3 mom. beslutar Patent- och registerstyrelsen med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §

De avgifter som avses i 1 och 2 § ingår i den tabell som utgör bilaga till denna förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2015.

  Helsingfors den 20 december 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Mika Kotala

Bilaga

AVGIFTSTABELL
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter
1 §

Nationella patentärenden

 Ansökningsavgift 450 €
Ansökningsavgift för elektronisk ansökan enligt bilaga 2 till patentbestämmelserna 350 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio 40 €
 Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökan gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 40 €
Särskild tilläggsavgift i de fall, då ansökan fullföljs enligt 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. i patentlagen och den omfattar en uppfinning som inte varit förenål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning, och 36 § eller 37 § i patentlagen inte är tillämplig 450 €
 Avgift enligt 36 § eller 37 § i patentlagen 300 €
 Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § 2 mom. i patentlagen 125 €
Återupptagningsavgift
 första gången 70 €
 övriga gånger 140 €
  Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 20 €
 i två exemplar 30 €
 Översättningsavgift 70 €/sida
 Publiceringsavgift 450 €
 Publiceringsavgift för korrigering av en översättning 450 €
 Publiceringsavgift, då handlingarna för publiceringen har inlämnats elektroniskt enligt bilaga 2 till patentbestämmelserna 350 €
 Årsavgifter för patentansökningar och patent:
 1−3 året 200 €
 4 året 155 €
 5 året 170 €
 6 året 195 €
 7 året 245 €
 8 året 290 €
 9 året 320 €
 10 året 360 €
 11 året 425 €
 12 året 485 €
 13 året 540 €
 14 året 600 €
 15 året 650 €
 16 året 700 €
 17 året 750 €
 18 året 800 €
 19 året 850 €
 20 året 900 €
 En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. i patentlagen ska betalas förhöjd med 20 procent.
 Invändningsavgift 800 €
 Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 450 €
 Handläggningsavgift för begränsning enligt 53 a § i patentlagen 800 €
 Avgift för varje anteckning i patentregistret 50 €
Avgifter för sökande av ändring
 i ärenden som avses i 26 § i patentlagen 200 €
 i övriga patentärenden 200 €
 Prioritetsbevis 70 €
 Diarieintyg 15 €
 Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
 Registerutdrag 15 €
2 §

Nationella nyttighetsmodellrättsärenden

 Registreringsavgift  250 €
 Registreringsavgift för elektronisk ansökan enligt bilaga 1 till bestämmelserna om nyttighetsmodellrätt  200 €
 Tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem  20 €
 Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt  100 €
 Återupptagningsavgift  50 €
 Avgift för förnyelse av registrering för fyra år  250 €
 Förhöjning av förnyelseavgiften  50 €
 Avgift för förnyelse av registrering för två år  200 €
 Förhöjning av förnyelseavgiften  50 €
 Avgift för krav om ogiltigförklarande 70 €
 Avgift för avgörande enligt 26 a § i lagen om nyttighetsmodellrät  450 €
 Avgift för anteckning i registret över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning   50 €
 Översättningsavgift  70 €/sida
 Avgift för sökande av ändring  200 €
 Prioritetsbevis  50 €
 Diarieintyg  15 €
 Bestyrkande av riktighet  15 € + 1 €/sida
 Registerutdrag  15 €
 Granskningsavgift  300 €
 Avgift för utlåtande  100 €
 Uppskovsavgift 50 €
 Avgift för hänvisningspublikation  20 €
 Hänvisningspublikationens dubbelkopia  30 €
3 §

Patent- och nyttighetsmodellärenden enligt konventionen om patentsamarbete (PCT)

 Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1.a  1 875 €
 Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2.a  1 875 €
 Avgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel 45bis.3  1 875 €
 Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften enligt PCT-regel 16.3. och 41.1.  Om prioritet för en internationell ansökan åberopas från en ansökan som tidigare har varit föremål för en nationell eller internationell nyhetsgranskning, en kompletterande internationell nyhetsgranskning eller en nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), som utförts av Patent- och registerstyrelsen, en nordisk patentmyndighet eller Europeiska patentverket, och om Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen, är beloppet på återbetalningen 300 €
 Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1.b 600 €
 Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a 600 €
 Vidarebefordringsavgift  135 €
 Prioritetsbevis  70 €
 Översändande av prioritetshandling enligt 47 § i patentförordningen 15 €
 Förseningsavgift för översättning enligt PCT-regel 12.3.e eller 12.4.e. Förseningsavgiften utgör 25 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
 Dröjsmålsavgift för sekvenslista enligt PCT-regel 13ter.1.c eller 13ter.2  200 €
 Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 16bis.2. Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet, som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar vidarebefordringsavgiften, men högst 50 % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen avgifterna som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
 Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 58bis.2. Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften, men inte högre än handläggningsavgiftens dubbla belopp.
 Avgift för översändande av avskrifter enligt PCT regel 12bis.1.c
 PCT-regel 12bis.1.b.i  20 €
 PCT-regel 12bis.1.b.iv  20 €
 Avgift för kopiering av hänvisningspublikationer enligt PCT-regel 44.3.b, 45bis.7.c eller 71.2.b, dock så att för en uppsättning utgår ingen avgift  20 €
 Kopior/sida enligt PCT-regel 94.2  0,60 €
 Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS)  945 €
 Avgift för avgörande enligt PCT-regel 26bis.3  450 €
 Avgift för avgörande enligt PCT-regel 49ter.2.d 450 €
4 §

Ärenden som gäller europeiskt patent

 Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning, för korrigering av en översättning samt för ett begränsat patent enligt 70 h § 1 mom. eller 70 q § 1 mom. i patentlagen 450 €
 Publiceringsavgift då översättningen har lämnats in elektroniskt enligt bilaga 2 i patentbestämmelserna  350 €
 De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom. ska erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i 1 §. En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 § i patentlagen ska betalas förhöjd med 20 %. Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 50 €
 Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen  450 €
 Avgift för sökande av ändring  200 €
 Diarieintyg  15 €
 Bestyrkande av riktighet  15 € + 1 €/sida
 Registerutdrag  15 €
5 §

Tilläggsskyddsärenden

 Ansökningsavgift  450 €
 Avgift för ansökan om förlängning av tilläggsskyddet  450 €
Återupptagningsavgift
 första gången  70 €
 övriga gånger  140 €
 Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning  50 €
 Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen  450 €
 Årsavgift för varje påbörjat år  900 €
Avgifter för sökande av ändring
 i ärenden som avses i 26 § i patentlagen 200 €
 i övriga ärenden  200 €
 Diarieintyg  15 €
 Bestyrkande av riktighet  15 € + 1 €/sida
 Registerutdrag  15 €
6 §

Ärenden som gäller kretsmönster för integrerad krets

 Registreringsavgift  450 €
 Avgift för krav om ogiltigförklaring 215 €
 Återupptagningsavgift  70 €
 Avgift för anteckning i kretsmönsterregistret, för varje anteckning 50 €
 Avgift för sökande av ändring  200 €
 Diarieintyg  15 €
 Bestyrkande av riktighet  15 € + 1 €/sida
 Registerutdrag  15 €
7 §

Patentombudsregisterärenden

 Registreringsavgift  300 €
 Ändring eller annan separat anteckning  50 €
 Utdrag ur patentombudsregistret  15 €
8 §

Varumärkesärenden

 Avgift för ansökan om registrering av varumärke  215 €
 Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke  290 €
 Tilläggsavgift vid registrering av klassavgift, för varje klass utöver den tredje  80 €
 Avgift för framställande av invändning mot registrering  215 €
 Avgift för förnyelse av registrering  235 €
 Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 270 €
 Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke  330 €
 Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut  355 €
 Tilläggsavgift vid förnyelse av klassavgift, för varje klass utöver den tredje  125 €
 Avgift för förlängning av tid som utsatts enligt 19 § i varumärkeslagen  55 €
 Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke  50 €
 Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning  50 €
 Begäran om att en nationell registrering ska ersättas med en internationell registrering  60 €
 Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan  155 €
 Avgift för mottagande av en ansökan om gemenskapsvarumärke  50 €
 Avgift för sökande av ändring 200 €
 Prioritetsbevis  10 €
 Diarieintyg  10 €
 Bestyrkande av riktighet  10 € +1 €/sida
 Registerintyg  15 €
9 §

Mönsterrättsärenden

 Ansökningsavgift  185 €
Tilläggsavgifter i samband med ansökan
 klassavgift för varje klass utöver den första  50 €
 samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första  100 €
 förvaringsavgift för varje modell  50 €
 kungörelseavgift för varje inlämnad bild utöver den första  45 €
 Återupptagningsavgift  50 €
Förnyelseavgift
 I förnyelse  275 €
 II förnyelse  390 €
 III förnyelse  420 €
 IV förnyelse  430 €
Tilläggsavgifter vid ansökan om förnyelse
 klassavgift för varje klass utöver den första 50 €
 samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första  100 €
 förvaringsavgift för varje modell  50 €
 om förnyelseavgiften erläggs efter att registreringsperioden har gått ut  50 €
 Avgift för anteckning i mönsterregistret för varje anteckning 45 €
 Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan, för varje mönster  185 €
 Avgift för mottagande av en ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning 60 €
 Avgift för mottagande av en ansökan om internationell registrering  60 €
 Avgift för sökande av ändring 200 €
 Prioritetsbevis  17 €
 Diarieintyg  10 €
 Bestyrkande av riktighet  10 € + 1 €/sida
 Registerutdrag  15 €
10 §

Handelsregisterärenden

 Behandlingsavgifter för handelsregisteranmälningar
 enskild näringsidkares grundanmälan 105 €
 öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan  225 €
 aktiebolags elektroniska grundanmälan  330 €
 annan näringsidkares grundanmälan  380 €
 anmälan om ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks, bostadsrättsförenings och försäkringsförenings stadgar, ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag och ändring av förening som idkar ekonomisk verksamhet till andelslag 380 €
 anmälan om ändring av öppet bolags och kommanditbolags bolagsavtal  175 €
 anmälan om ändring av kapitalet i aktiebolag, andelslag, sparbank eller förening som idkar ekonomisk verksamhet  240 €
 annan ändringsanmälan  85 €
 anmälan av bifirma 95 €/bifirma anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av bolagsordningen eller avvikelse från den eller vid ändring av företagsformen  520 €
Fusions- och delningsärenden
 anmälan om fusions- och delningsplan  250 €/bolag
 anmälan om ändring av fusions- eller delningsplanen  100 €/bolag
 ansökan om kallelse på borgenärerna vid fusions- eller delningsärende  400 € + 210 €/bolag som kallelsen gäller
 anmälan om verkställande av fusion eller delning  100 €/bolag
 Övriga ansökningsärenden
 ansökan om nedsättning av placeringsandelskapitalet, det bundna egna kapitalet, reservfonden eller överkursfonden, om verkställighet av överlåtelsen av affärsverksamheten, om avstående från koncessionen, om ändring av sammanslutningsformen eller om vinstutdelning 520 €
 ansökan om offentlig stämning på sammanslutningens borgenärer  210 €
 övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen  210 €
 ansökan om tillstånd till undantag som gäller aktiebolags eller bostadsaktiebolags stiftare; medlem i förvaltningsråd eller styrelse för aktiebolag eller andelslag, eller verkställande direktör för eller likvidator i dessa; medlem i styrelse för bostadsaktiebolag eller bostadsrättsförening eller disponent för dessa; företagsledare för europeisk ekonomisk intressegruppering, enskild näringsidkare, bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller grundare av en utländsk näringsidkares filial 120 €
 ansökan om förordnande av likvidator  85 €
 ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag ska träda i likvidation  85 €
Utdrag, intyg och kopior
 handelsregisterutdrag  13 €
 partiellt utdrag ur handelsregistret  6,50 €/uppgiftskategori
bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning  13 €
översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter (finska, svenska, engelska  40 €
 diarieintyg  7 €
 registreringsintyg  7 €
 bokslutshandlingar (en räkenskapsperiod)  13 €
Mikrofilmer
 handelsregistrets grundkartotek  3 030 €
 kort för förande av handelsregistret  1 075 €/år
handelsregistrets alfabetiska firmaindex  640 €/år
 Bestyrkande av riktighet  0 € + 1 €/sida
 Avgift för sökande av ändring i ärenden som gäller anmälan till handelsregistret  200 €
11 §

Ärenden som gäller registret över företags- och organisationsnummer

 Intyg och utdrag ankomstintyg  7 €
 bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer  7€
12 §

Företagsinteckningsärenden

 Intyg
 gravationsbevis  13 €
 diarieintyg  7 €
 Bestyrkande av riktighet  10 € + 1 €/sida
Ansökningar och anmälningsärenden
 inteckningsansökan  165 €
 påtagande av ansvaret för inteckning  235 €
 utvidgning eller inskränkning av fastställd inteckning  235 €
 sammanslagning av inteckningar  235 €
 ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt  235 €
 anmälan om innehavare av pantskuldebrev (för envar inteckning)  25 €
 anmälan om utsökning av fordran  25 €
 ansökan om delning av en inteckning i samband med att ett företag delas  545 €
 anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas  60 €
 konvertering av inteckningens myntenhet  25 €
13 §

Stiftelseregisterärenden

 Utdrag, intyg och kopior
 utdrag ur stiftelseregistret  13 €
 partiellt utdrag ur stiftelseregistret  6,50 €/uppgiftskategori
 stadgar  13 €
 översatt utdrag ur stiftelseregisteruppgifter (finska, svenska, engelska)  40 €
 diarieintyg  7 €
 registreringsintyg  7 €
 bokslutshandlingar (en räkenskapsperiod)  13 €
 Bestyrkande av riktighet  10 € + 1 €/sida
Tillstånds- och samtyckeärenden
 grundande av stiftelse  1 680 €
 upplösning av stiftelse  510 €
 fusion av stiftelse  510 €
 fastställande av stiftelsens stadgeändringar  510 €
 tillstånd till undantag (9 § i stiftelselagen)  200 €
 Ändringsanmälan som gäller styrelse och namntecknare  100 €
 Tillsyn över verksamheten avgift för handläggning av årsredovisningar  100 €
 Avgift för sökande av ändring i ärende som gäller tillstånd till grundande av stiftelse, fastställelse av stadgar eller anmälan till stiftelseregistret  200 €
14 §

Föreningsregisterärenden

 Intyg och kopior
 registerutdrag  13 €
 bestyrkt kopia av stadgarna, samfundsordningen, lokala stadgar eller grundstadga  13 €
 diarieintyg  7 €
 kopia av bokslutshandlingar för en räkenskapsperiod  13 €
 annan bestyrkt kopia av en förenings, ett religionssamfunds, ett lokalsamfunds, en församlings eller en europeisk gruppering för territoriellt samarbetes handling  13 € + 1 €/sida
Förhandsgranskningsärenden
 förhandsgranskning av en förenings stadgar eller stadgeändring, 1—5 paragrafer  120 €
 förhandsgranskning av en förenings stadgar eller stadgeändring, 6 eller fler paragrafer  400 €
Avgifter för behandling av anmälningar som lämnats in på papper
 Föreningar, religionssamfund, Centralhandelskammare och handelskammare grundanmälan eller anmälan om bildande (icke förhandsgranskad)  100 €
 grundanmälan eller anmälan om bildande (förhandsgranskad)  30 €
 anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning (icke förhandsgranskad)  100 €
 anmälan om ändring av stadgar eller samfundsordning (förhandsgranskad)  30 €
 anmälan om bildande av ett lokalsamfund eller en församling  100 €
 anmälan om ändring av lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar  100 €
 anmälan om byte av styrelseordförande eller namntecknare 20 €
 sammansättning av Centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § handelskammarlagen)  20 €
 Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, grundanmälan  275 €
anmälan om ändring av grupperings stadga
 anmälan om ändring av grupperings avtal  200 €
 anmälan om ändring av medlemmar eller namntecknare  40 €
 Tillstånd till undantag (35 § i föreningslagen)  70 €
 Avgift för sökande av ändring  200 €
Avgifter för behandling av anmälningar som lämnats in elektroniskt
Föreningar
 grundanmälan (icke förhandsgranskad) 75 €
 grundanmälan (förhandsgranskad)  20 €
 anmälan om ändring av stadgar (icke förhandsgranskad)  75 €
 anmälan om ändring av stadgar (förhandsgranskad)  20 €
 anmälan om byte av ordförande eller namntecknare  15 €
15 §

Övriga prestationer

 Expeditionstillägg  5,5 €
 Faktureringstillägg  6,5 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.