854/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 c § i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådan den lyder i lag 689/2001:

1 §

Till rehabilitering kan godkännas en person som behöver rehabilitering och

1) vars make har skadats eller insjuknat till följd av krigen 1939—1945 så att hans invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) är minst 50 procent,

2) vars make som skadats eller insjuknat till följd av de förhållanden som avses i 1 punkten har dött år 1961 eller därefter, om makens invaliditetsgrad vid hans död har varit minst 40 procent,

3) vars make som skadats eller insjuknat till följd av de förhållanden som avses i 1 punkten har dött år 1961 eller därefter och som får full försörjningspension efter maken fastän den skadade eller insjuknade makens invaliditetsgrad inte har kunnat fastställas, samt

4) vars make har dött eller försvunnit till följd av krigen 1939—1945 och som får försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

En ytterligare förutsättning i 1 mom. 1 punkten är att makarna bor tillsammans. Intagning av en krigsinvalid för institutionsvård hindrar dock inte rehabilitering av maken.

En person som avses i 1 mom. 2, 3 och 4 punkten och som på nytt har blivit berättigad till försörjningspension när ett senare ingånget äktenskap blivit upplöst kan inte godkännas till rehabilitering.

2 §

En anstaltsrehabiliteringsperiod varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar.

Öppen rehabilitering kan omfatta en serie på högst 15 behandlingstillfällen. Kostnaderna för behandlingsserien får uppgå till högst 725 euro per rehabiliteringsklient, dock så att kostnaderna för öppen rehabilitering som ges i hemmet får upgå till högst 1 087 euro per rehabiliteringsklient.

3 §

Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som skall rehabiliteras. Till ansökan skall fogas ett läkarintyg som visar behovet av rehabilitering. Till en ansökan om öppen rehabilitering skall fogas en remiss eller en kopia av den.

Vid val av personer som skall rehabiliteras skall företräde ges sådana i 1 § 1 mom. 1 punkten avsedda personer vars makes invaliditetsgrad är 100 procent. Deras rehabilitering kan vid behov upprepas årligen.

4 §

Anstaltsrehabilitering och dagrehabilitering ges på sådana rehabiliteringsanstalter som Statskontoret godkänt. Öppen rehabilitering kan ges av serviceproducenter och självständiga yrkesutövare som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).

Statskontoret betalar kostnaderna för rehabiliteringen direkt till rehabiliteringsanstalterna, serviceproducenterna och de självständiga yrkesutövarna.

5 §

Utgifterna för rehabiliteringen ersätts inom ramen för det anslag som i statsbudgeten för år 2013 har reserverats för ändamålet under moment 33.50.53.

6 §

Statskontoret ger vid behov närmare anvisningar om tillämpningen och verkställigheten av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

  Helsingfors den 20 december 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringssekreterare
Jaana Huhta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.