853/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 35 § 1 mom. i gentekniklagen (377/1995), sådant det lyder i lag 847/2004:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning föreskrivs om storleken av de avgifter som tas ut för behandlingen av anmälningar och ansökningar som avses i gentekniklagen (377/1995) samt för inspektioner och undersökningar som hör till tillsynen enligt nämnda lag.

2 §
Avgifter för prestationer som hänför sig till innesluten användning

De avgifter som tas ut hos verksamhetsidakeren för prestationer som hänför sig till innesluten använding av genetiskt modifierade organismer är följande:

1) en avgift på 375 euro för behandling av en anmälan enligt 14 § i gentekniklagen,

2) en avgift på 375 euro för behandling av en anmälan enligt 14 a § i gentekniklagen, om verksamhetsidkaren inte i enlighet med 14 c § har begärt ett skriftligt beslut,

3) en avgift på 475 euro för behandling av en anmälan enligt 14 a § i gentekniklagen, om verksamhetsidkaren i enlighet med 14 c § har begärt ett skriftligt beslut,

4) en avgift på 935 euro för behandling av en ansökan enligt 14 b § i gentekniklagen, samt

5) en avgift på 150 euro för inspektioner som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utför i ett skriftligt förfarande.            

För inspektioner som baserar sig på inspektionsbesök och som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utför tas hos verksamhetsidkaren ut en avgift som grundar sig på det antal timmar som använts för inspektionerna så att avgiften för varje påbörjad timme är 85 euro. Till antalet timmar räknas den tid som använts för att förbereda inspektionen, den tid som använts för inspektionsbesöket och den tid som använts för åtgärder efter inspektionen. Till den del tiden för förberedelser för eller tiden för åtgärder efter inspektionen de var för sig överstiger tre timmar tas dock ingen avgift ut. Någon avgift tas inte ut för den tid som inspektören har använt för resor eller för resekostnaderna.

För direkta kostnader som mätningar och undersökningar samt till dem hörande provtagning föranleder vid inspektioner som avses i 2 mom. tas ersättning ut hos verksamhetsidkaren.

3 §
Avgifter för prestationer som hänför sig till avsiktlig utsättning i miljön

De avgifter som tas ut hos verksamhetsidakeren för prestationer som hänför sig till avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer är följande:

1) en avgift på 3 300 euro för behandling av en sådan ansökan om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer för annat ändamål än utsläppande på marknaden som avses i 17 § i gentekniklagen,

2) en avgift på 6 600 euro för behandling av en sådan ansökan om utsläppande av en produkt på marknaden som avses i 20 § i gentekniklagen, samt

3) en avgift på 150 euro för inspektioner som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Finlands miljöcentral eller Livsmedelssäkerhetsverket utför i ett skriftligt förfarande.

För inspektioner som baserar sig på inspektionsbesök och som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Finlands miljöcentral eller Livsmedelsverket utför tas hos verksamhetsidkaren ut en avgift som grundar sig på det antal timmar som använts för inspektionerna så att avgiften för varje påbörjad timme är 85 euro. Till antalet timmar räknas den tid som använts för att förbereda inspektionen, den tid som använts för inspektionsbesöket och den tid som använts för åtgärder efter inspektionen. Till den del tiden för förberedelser för eller tiden för åtgärder efter inspektionen de var för sig överstiger tre timmar tas dock ingen avgift ut. Någon avgift tas inte ut för den tid som inspektören har använt för resor eller för resekostnaderna.

För direkta kostnader som mätningar och undersökningar samt till dem hörande provtagning föranleder vid inspektioner som avses i 2 mom. tas ersättning ut hos verksamhetsidkaren.

4 §
Debitering av avgifter för behandling av anmälningar och ansökningar

Gentekniknämnden debiterar de avgifter som avses i 2 § 1 mom. 1–4 punkten samt i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten.

5 §
Debitering av avgifter som hänför sig till inspektioner

Varje tillsynsmyndighet debiterar själv de avgifter i anslutning till övervakningen som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten och 2 och 3 mom. samt i 3 § 1 mom. 3 punkten och 2 och 3 mom.

6 §
Undantag från uttag av avgift

En avgift som avses i denna förordning kan efterskänkas helt eller delvis i enlighet med vad som föreskrivs i 35 § 2 mom. i gentekniklagen.

7 §
Avgifter för utlämnande av handlingar och framtagning av uppgifter

I fråga om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen 3 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den nämnda paragrafen beslutar gentekniknämnden samt respektive tillsynsmyndighet för egen del med iakttagande av vad som föreskrivs i den nämnda paragrafen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2015.

  Helsingfors den 20 december 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringssekreterare
Helena Korpinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.