850/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer år 2013

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 384/1994, 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005 och 46 § i lotterilagen (1047/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när polisens prestationer ska vara avgiftsbelagda. Med polisen avses i denna förordning inrikesministeriets polisavdelning, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, Polisyrkeshögskolan, Polisens teknikcentral samt den lokala polisen.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer med stöd av 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ, samt

3) övervakningsuppgifter, om inte något annat särskilt bestäms nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottsärenden,

2) beslut eller annan expedition i ett förvaltningsbesvärsärende,

3) utlåtande,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) ett nytt, tidsbegränsat uppehållstillstånd, när det beviljas

a) på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd,

b) på grund av individuella mänskliga orsaker,

c) på grund av att utlänningen är ett offer för människohandel,

d) med stöd av 52 d § i utlänningslagen (301/2004) eller

e) på grund av familjeband för en familjemedlem till en utlänning som beviljats internationellt skydd, om uppehållstillståndet söks innan anknytningspersonen har beviljats permanent uppehållstillstånd och om familjen har bildats redan före anknytningspersonens ankomst till Finland,

8) förlängning av visum när det är fråga om en familjemedlem till en medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen,

9) behandling av anmälan om allmän sammankomst,

10) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person ska kunna rösta i statliga val eller folkomröstningar, kommunalval eller kommunala folkomröstningar eller i Europaparlamentsvalet, om personen inte har någon annan identitetshandling,

11) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,

12) undersökning enligt 37 § i polislagen (493/1995) samt handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som nämns nedan i 6 § 2 och 3 punkten, samt

13) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter.

Avgift tas inte ut för i Finland utfärdat nödpass enligt 3 b § i passlagen (671/2006).

3 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer

Av frontveteraner som deltagit i Finlands krig och av personer som deltagit i minröjning åren 1945—1952 tas ut en avgift för prestationen som är hälften av avgiften för ett pass. Fören ovan nämnd persons snabb- och expresspass samt tillfälligt pass tas ut en avgift enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Rätten till sänkt avgift för en prestation visas med frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/1978), fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/1988), frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992), eller med ett intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) över deltagande i minröjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag.

4 §
Delgivningsavgifter

Av den som är skyldig att betala i denna förordning avsedda avgifter ska det tas ut också kostnaderna för kungörelse i den officiella tidningen eller någon annan tidning, om kungörelse krävs för fullgörande av den delgivningsskyldighet som avses i 54 § i förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) och som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Utan hinder av 2 mom. tas hos tingsrätten ut en avgift om 30 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

5 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en fast avgift är sådana prestationer som nämns i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för bifallsbeslut, om det inte i avgiftstabellen särskilt har fastställts en lägre avgift för avslagsbeslut.

Rörliga polisen tar ut avgifter som motsvarar den lokala polisens prestationsavgifter enligt avgiftstabellen.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens eller nödcentralens lokaliteter och ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning därtill,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

4) granskning av skjutbana,

5) övervakning av dragningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till fysiska personer och juridiska personer samt myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 103 § i civiltjänstlagen (1446/2007), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 64 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den i luftfartslagen (1194/2009) och den av myndigheten i fråga för varje säkerhetssituation definierade säkerhetsnivån,

9) åtgärder enligt jaktlagen (615/1993) vid omhändertagande av en okopplad hund,

10) informationstjänst som baserar sig på lagstiftningen,

11) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2011),

12) beslut om offentlig tillställning vilket innehåller bestämmelser om tillställningen, samt

13) andra jämförbara prestationer.

För det arbete som polisen utför för att producera prestationen tas som självkostnadspris ut 64 euro per timme och för användning av motorfordon 21 euro per timme. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 11 punkten.

Om polisen lägger ner högst två timmars arbetstid på att bereda ett beslut om en offentlig tillställning, är prestationsavgiften för beslutet 54 euro. Om det är nödvändigt att lägga ner mera arbetstid än detta på att bereda ett beslut om en offentlig tillställning för att trygga allmän ordning och säkerhet, tas det för beslutet ut en prestationsavgift på 64 euro per timme, dock högst 640 euro.

7 §
Tillsynsavgift som tas ut hos penningspelssammanslutningar

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas av penningspelssammanslutningar såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på Polisstyrelsen än kostnader som ska täckas med avgifter för prestationer enligt 6 § 1 mom. 11 punkten i denna förordning.

Tillsynsavgiften fördelas mellan penningspelssammanslutningarna på följande sätt:

1) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel svarar för 45 procent,

2) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 2 punkten i lotterilagen för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet svarar för 45 procent, samt

3) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 3 punkten i lotterilagen för anordnande av totospel svarar för 10 procent.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut av penningspelssammanslutningar är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaliteter samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) på beställning utförda planerings-, sakkunnig- och konsulttjänster,

4) på beställning uppgjord statistik och på beställning utförda utredningar,

5) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) andra till utomstående givna än i 10 § avsedda kopior, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

7) utbildningstjänster till utomstående samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående och till undervisningen anslutna tjänster,

8) annan informationstjänst än sådan som grundar sig på lagstiftningen,

9) på uppdrag utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,

10) tjänster av Polisens teknikcentral till utomstående,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster till utomstående,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen,

13) fotografering vid ansökan om pass med stöd av 6 § i passlagen hos rörliga polisen på Helsingfors-Vanda flygplats,

14) faktureringsavgift, om den lokala polisen fakturerar en prestationsavgift enligt avgiftstabellen i bilagan av ett sådant särskilt skäl som avses i 11 § 1 mom., samt

15) andra med ovan nämnda prestationer jämförbara prestationer.

10 §
Prestationsavgift som tas ut för kopior av handlingar

För utlämnande av en handling på basis av 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet tas en prestationsavgift ut med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § 2 mom. 11 och 12 punkten samt i 34 § i nämnda lag. För ett beslut genom vilket myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter tas ingen prestationsavgift ut.

För en kopia eller en utskrift i A4-format som framställs eller sänds per fax på basis av en begäran om handlingar tas 0,50 euro per sida ut. För en kopia eller utskrift i A3-format samt för färgkopia eller färgutskrift tas 1 euro per sida ut. Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en cd-skiva eller dvd-skiva eller motsvarande lagringsenhet, tas för upptagningen ut en avgift på 15 euro per skiva.

11 §
Uttagande och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut senare.

Avgiften tas ut även om sökanden återtar sin ansökan efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgifterna enligt 7 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari—juni och juli—december.

Arvoden och ersättningar enligt 6 § 1 mom. 11 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som anges ovan i 8 § tas ut efter det att Polisstyrelsen har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheter.

12 §
Uttagande och återbäring av kursavgift

De kursavgifter vid Polisyrkeshögskolan som avses i 5 § tas ut efter det att ansökan om antagning som studerande till en kurs har godkänts. Kursavgiften ska vara betald när kursen inleds.

Kursavgift tas dock inte ut, om den som har antagits till en kurs lämnar återbud senast 14 dagar innan kursen inleds. Kursavgift tas inte heller ut om den som har antagits till kursen är förhindrad att delta på grund av sjukdom eller av annan motsvarande orsak.

Polisyrkeshögskolan kan på ansökan återbära en kursavgift i de situationer som nämns i 2 mom.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2013.

På ett ärende som inletts före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 20 december 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Överinspektör
Elina Setälä

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.